• Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

    Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

    Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

    Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

    Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

     

    A középiskolai jelentkezési lapot a miniszteri rendelet alapján  a tanuló törvényes képviselője 2020. május 15 –ig  juttatja el az alapiskola igazgatóságára. A jelentkezési laphoz nem szükséges orvosi igazolást csatolni a tanuló megfelelő egészségi állapotáról.

    Az alapiskola igazgatója 2020. május 21 –ig juttatja el a jelentkezési lapokat az adott középiskolába.  A jelentkezési lapon a 2020/2021-es tanévre (ID056) nem szükséges feltüntetni az orvosi igazolást.

    A középfokú tanintézet igazgatója az oktatási törvény 65§ értelmében  2020.április 28-ig közzé teszi a felvételi vizsga kritériumait, az 1. évfolyamba felvehetö  tanulók számát és a további feltételeket .

    A tehetségvizsgát előíró középfokú  tanintézetekbe a felvételi vizsgára az óvintézkedések visszavonását követően legkorábban egy hét  múlva kerül sor, melyet a kerületi oktatási hivatalok és az iskolaigazgatók tesznek majd közzé.

    Az összes többi középfokú tanintézetbe a felvételi vizsgára az óvintézkedések visszavonását követően legkorábban két hét múlva kerül sor. Azok a tanintézetek, ahol nem teljes a felvételt nyert tanulók száma egyes osztályokban,  legkorábban 2020. június 23. és legkésőbb 2020. június 30. közti  időszakban új felvételi időpontot hirdetnek.

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie