• História školy

    • Z dejín našej školy

     Naša škola patrí medzi stredné školy s dlhodobou tradíciou. Vďaka našim výsledkom má v okrese i mimo neho dobrú povesť. História školy sa začala písať 30. apríla 1971, keď bývalý KNV v Bratislave vydal zriaďovaciu listinu pre Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú  Nové Zámky s účinnosťou od 1. septembra 1971.

     Prvé budovy školy sa nachádzali na ulici T. Vansovej (teraz na tom mieste sa nachádza parkovisko), tieto budovy sa postavili pomocou mesta, rodičov, študentov – najmä večerného štúdia a vtedajšieho pedagogické kolektívu. Budovateľské nadšenie neutíchlo, pretože sme na ulici T. Vansovej pristavili ďalšie budovy pre dielne, školskú jedáleň a priestory na elektrotechnické merania.

     V 80. rokoch 20. storočia škola rástla, preto sme potrebovali ďalšie priestory. Práve vtedy bolo rozhodnuté, že Stredná ekonomická škola sa presťahuje do Šurian a jej priestory pripadnú nám. Tieto priestory na Námestí republiky sme využívali do roku 2014 najmä pre študijný odbor  technické a informatické služby.

     V roku 25. výročia vzniku sa časť školy presťahovala do novej budovy na ulici Pod kopcom. V tomto období prebiehalo vyučovanie v budovách na troch rôznych miestach v meste. Táto situácia bola neúnosná, preto sa hľadalo nové riešenie. Našlo sa, keď kvôli demografickému vývoju sa uvoľnila budova jednej zo základných škôl. Do budovy bývalej ZŠ B. Němcovej sme sa presťahovali v roku 2004. 

     Čestný názov SPŠE S. A. Jedlika bol škole udelený v roku 2000, a tak sme 30. výročie mohli spájať s menom významného vynálezcu, vedca, pedagóga Stephana Aniana Jedlika, ktorý pochádza z obce Zemné v našom regióne.

     V roku 2004 škola otvorila druhú organizačnú zložku, Obchodnú akadémiu, so študijným odborom obchodná akadémia.

     Ponuku študijných odborov sme v roku 2009 rozšírili o perspektívny odbor informačné a sieťové technológie, ktorý ponúkame ako jediná stredná škola v Nitrianskom samosprávnom kraji. 

      

     Iskolánk történetéből

      

     Iskolánk a kerület egyik legnagyobb múlttal rendelkező oktatási intézménye. Jó hírnevét az évek során elért kiváló eredményeinek köszönheti.

     Iskolánk története 1971.  április 30-án kezdődik, amikor az akkori állami oktatásügyi hivatal (KNV) kiadta az Elektrotechnikai Ipari Szakközépiskola alapítólevelét, mely 1971. szeptember  1-jén lépett hatályba.

     Az iskola első épületei a T. Vansová utcában helyezkedtek el (ma egy parkoló). Építését a város végezte, de a munkálatokban segítettek az akkori diákok és szüleik (főleg a levelező tagozaton tanuló diákok), valamint a pedagógusok. Nem sokkal később a főépülethez  műhelyeket, elektrotechnikai mérésre szolgáló tantermeket, étkezdét és tornatermet is építettek.

     A 20. század 80-as éveiben az iskola olyannyira megnőtt, hogy újabb helyiségekre volt szüksége. Akkoriban a Kereskedelmi Akadémia Nagysurányba költözött, az Érsekújvárban hagyott épületét pedig iskolánknak ítélték. Ezeket az épületeket a Námestie republiky utcában 2014-ig használtuk.

     Újabb épületbe akkor költözött iskolánk egy része, amikor fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte. A Pod kopcom (Panca domb) utcában lévő épület viszont nem igazán felelt meg az elvárásoknak, ezért újabb megoldásokat kerestünk, hogy megfelelőbb épületbe költözhessünk. Erre csak 2004-ben került sor, amikor az érsekújvári iskolaköteles gyerekek létszámának csökkenése miatt egy alapiskola épületét átengedték nekünk. Így kerültünk az akkori B. Němcovej alapiskola épületében. 

     Iskolánk fennállásának 30. évfordulóján 2000-ben a Szímőről származó Jedlik Ányos tudós, feltaláló, tanár lett az intézmény névadója.

     2004-ben az elektrotechnika és müszaki és informatikai szolgáltatások  szakok mellett megnyitottuk a kereskedelmi akadémia szakot is.

     2009-ben megnyílt az információs és hálózati technológiák szak is, amelyet a Nyitrai Onkormányzati Kerületben mint egyedüli iskola kínálunk.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie