• PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

    • Podľa § 7 ods.1 písm.d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky je verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie  stavebných prác  a  poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

     V súlade s ustanoveniami tohoto zákona zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

      

     Verejný obstarávateľ:            Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky

     Sídlo:                                           Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky

     IČO:                                              00012432

     DIČ:                                              2021031210

     Štatutárny zástupca:              RNDr. Peter Lénárt, riaditeľ

     e-mail:                                        skola@spsenz.sk

     Telefón:                                      035 6418256        

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie