• Rada školy

    • Statut_rady_skoly.pdf

      

     Zloženie Rady  školy

      

     Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

     Mgr. Peter Cucor - predseda

     Ing. Jana Rošková

            

     Zástupca nepedagogických zamestnancov:

     Judita Jeneiová

      

     Zástupcovia rodičov:

     Ing. Gabriel Michlian

     Zuzana Vargová

     Zsolt Plankó

      

     Zástupca  žiakov:

     Adrián Komanek

      

     Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

     Ing. Iván Farkas

     Ing. Helena Bohátová, PhD.

     Ing. Ján Zachar

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie