• Študentská kvapka krvi
     • Študentská kvapka krvi

     • Naša škola sa pravidelne zúčastňuje Študentskej kvapky krvi.

      13.11.2018 sme znovu navštívili Národnú transfúznu stanicu v Nových Zámkoch s odhodlaním pomôcť všetkým, ktorí to potrebujú.

      Krv je jediná nenahraditeľná tekutina a najvzácnejší dar, aký sa dá poskytnúť. Dar, ktorý môže zachrániť život.

      Všetkým 33 žiakom, ktorí sa tejto akcie zúčastnili , patrí veľká a úprimná vďaka.

    • Európsky deň jazykov – 2018
     • Európsky deň jazykov – 2018

     • Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa naši žiaci zapojili do výzvy Aká multilinguálna je vaša trieda / organizácia?

      Žiaci Bence Bajkai,Tamás Gasparik ( II. DE ), Aurel Bozsóky, Danyil Bochovych ( I. AE ),Veronika Pálinkášová ( IV. DA ) a Gyula Kurucz ( III. DZ ) pripravili krátke video v ktorom sa predstavili viacerými jazykmi a to konkrétne po anglicky, nemecky, španielsky, ukrajinsky a maďarsky . Dvaja žiaci  Csenge Kiss ( II. DE ) a Flórián Jurík  ( II. DI ) prispeli vlastnou básnickou tvorbou v anglickom jazyku. Anglickú báseň od Csenge Kiss si môžete prečítať na našej stránke .

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za spoluprácu.

       

      Nyelvek Európai Npja

      A Nyelvek Európai Napja alkalmából diákjaink részt vettek a Mennyire soknyelvű az iskolád? című felhívásban.

      Diákjaink Bajkai Bence, Gasparik Tamás (II. DE ), Bozsóky Aurel, Bochovych Danyil ( I. AE ), Pálinkáš Veronika (IV. DA ) valamint Kurucz Gyula ( III. DZ ) egy rövid videót készítettek , melyben több nyelven is bemutatkoznak, mégpedig angolul, németül, spanyolul, ukránul és magyarul. További két diákunk Kiss Csenge ( II. DE ) és Jurík Flórián (II. DI ) saját angol versükkel vettek részt a versenyben . Kiss Csenge versét iskolánk weboldalán olvashatjátok el .

      Minden résztvevőnek köszönjük a részvételt.

       

      the Swiss vaults

      we might seem so different
      playing our roles to seem reckless,
      but every night when we get naked
      we’re just the same when the day ends.
      flesh and bones, blood and sweat,
      muscles and nerves, hair on our heads,
      trying to figure out how to pay rent.
      then we French kiss when we love,
      always end up wanting a little more;
      all men love their Irish scotch and cuban cigar,
      when they ladies look like Chinese porcelain,
      such a great time to dance the English waltz,
      oh, they wish they owned the Swiss vaults;
      so they could set the table with Dutch tulips,
      we’re only human, sometimes so foolish.
       in the morning I stare at the sunrise,
      pray for the ones who could not survive,
      for the ones who have no time to rest,
      äú

      kúpjäopguiípwho live in danger, hunger and threat,
      we have rivers and ponds but let the oil leek,
      while so many people stay thirsty for weeks.
      you can hate me, you can kill me, but damn,
      you’re only human, just like I am,
      so why don’t you pray, pray for the fallen?
      why am I the only one to see
      that on both sides of the battlefield
      they speak a different language,
      but their hearts are pure and gilded;
      let’s pray for those dads fighting for their children.

      we aren’t different in the end.

                                                                                                            -csenge kiss

    • ZENIT v programovaní
     • ZENIT v programovaní

     • Dňa 16.10.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v programovaní  kategória A,B, na ktorom sa zúčastnilo 11 žiakov našej školy a dňa 17.10.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v programovaní  kategória Web, Grafik , na ktorom sa zúčastnili 2 žiaci našej školy.

      Výsledkové listiny budú zverejnené na stránke www.zenit.svsbb.sk

    • Slávnostné odovzdávanie bronzových cien programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
     • Slávnostné odovzdávanie bronzových cien programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

     • V školskom roku 2017/2018 sa Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky stala miestnym centrom poskytovania programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE). DofE je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. V našej škole sa do bronzovej úrovne programu zapojilo 8 študentov, menovite Vanesa Kociská, Patrik Klein, Peter Kabát, Patrik Sopko, Ladislav Polák, Martin Makai, Denis Peter Csanda a Peter Mészáros, ktorí mali možnosť dobrovoľne sa rozvíjať mimo vyučovania prostredníctvom aktivít na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie boli naši študenti ocenení prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Slávnostné odovzdávanie bronzových cien sa uskutočnilo dňa 09.10.2018 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave za prítomnosti veľvyslanca Spojeného kráľovstva, Andrewa Gartha.

      Okrem certifikátu a bronzového odznaku, ako uznania práce týchto mladých ľudí, hlavným prínosom zapojenia sa do programu DofE je práca na sebarozvoji a charaktere, čím sa stali sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvinuli si svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo. Účasť v tomto programe je výzvou a obohatením aj pre štyroch vedúcich programu, ktorí v tejto práci pokračujú aj v tomto školskom roku s novými účastníkmi ako aj s pokračovateľmi na striebornej úrovni.

      FOTO

           Az Edinburgh Hercege Nemzetközi Díjak  ünnepélyes átadása

       

      Az érsekújvári  Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola Kereskedelmi Akadémia a 2017/2018-as tanévben első alkalommal kapcsolódott be az Edinburgh Hercege Nemzetközi Díj oktatási programba, mely a britt királyi család jóvoltából működik. Iskolánkból a program bronzsávjába nyolc diák kapcsolódott be, Vanesa Kociská, Patrik Klein, Peter Kabát, Patrik Sopko, Ladislav Polák, Martin Makai, Denis Peter Csanda a Peter Mészáros. Önkéntes tevékenységeiket szabadidejükben végezték különböző területeken, mint a sport, új készség fejlesztése, mások segítése, végül egy közös kalandos expedíción vettek részt. A program sikeres résztvevői 2018. október 9-én részt vehettek az Edinburgh Hercege Nemzetközi Díjak  ünnepélyes átadásán Pozsonyban a britt nagykövet, Andrew Garth jelenlétében. A programban való részvétel elsősorban a diákok önfejlesztését szolgálta, ami által magabiztosabbakká, kommunikatívabbá és céltudatosabbakká váltak. Diákjainkat négy tanárunk mentorálta a programban. Az idei tanévben a tanár–diák csapat örömmel folytatja az önfejlesztő munkát bronz- és ezüstsávos résztvevőkkel.

    • Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu
     • Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu

     • Dňa 3.10.2018 sa naša škola zúčastnila Majstrovstiev okresu Nové  Zámky v cezpoľnom behu. Našu školu reprezentovali Matej Markusek, Bálint Patkoló a Andrej Žiačik. Diplom za 2.miesto si odniesol Matej Markusek z III.AZ. Srdečne gratulujeme.

    • E-sport
     • E-sport

     • V stredu 26.9.2018 sa uskutočnil prvý, pilotný ročník podujatia E-sport Nové Zámky, ktorý organizovali  RTTV Slovakia a primátor mesta Nové Zámky Mgr. art. Otokar Klein.

      Na sútaži sa zúčastnilo 52 účastníkov z 10 škôl. Súťažiaci hrali dve počítačové hry na mobiloch alebo na notebookoch. Zúčastniť sa mohli stredoškoláci alebo žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl.

      V hre Fortnite Battle Royale naši žiaci získali II. miesto a III. miesto, Martin Dékány z triedy I.AI a Dávid Hajdú z triedy II.DI. Naši výhercovia získali kvalitné vecné ceny: herné slúchadlá HyperX Cloud Alpha a slúchadlá Koss PORTA PRO.

      Podrobné informácie nájdete na webovej stránke: https://rttv.science/esport-v-novych-zamkoch/

      foto

      2018.9.26.-án szerdán valósult meg az E-sport Nové Zámky rendezvény első évfolyama, amelyet az RTTV Slovakia és Érsekújvár polgármestere, Mgr. art. Otokar Klein szervezett.

      A versenyen 52 résztvevő vett részt 10 iskolából, amely során a versenyzők két számítógépes játékkal játszhattak mobiltelefonokon vagy notebookokon. A megmérettetésen középiskolások illetve 8. és 9. osztályos általános iskolás tanulók vehettek részt.

      A Fortnite Battle Royale nevű játékban tanulóink szerezték meg a II. és a III. helyezést, név szerint Dékány Martin az I.AI osztályból és Hajdú Dávid a II.DI osztályból. Győzteseink minőségi tárgynyereményekkel gazdagodtak: HyperX Cloud Alpha gamer fejhallgató és Koss PORTA PRO fejhallgató.

      Bővebb információ a versenyről elérhető a következő weboldalon: https://rttv.science/esport-v-novych-zamkoch/

    • NAG 2018
     • NAG 2018

     • Dňa 15.6.2018 boli na výročnej konferencii v Starej Lesnej slávnostne odovzdané ceny našim žiakom zo súťaže NAG 2018. Pre zopakovanie. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne:

      Prvé miesto v kategórii UNI - Adam Zilizi, z III.IT triedy

      Prvé miesto v kategórii HS3 – Adam Zilizi, Richard Baláž a Róbert Slamka, všetci z III.IT triedy

       

      Všetkým úprimne gratulujeme.

    • Poznaj slovenskú reč – celoštátne kolo
     • Poznaj slovenskú reč – celoštátne kolo

     • Dňa 7.6. 2018 sa žiak našej školy Adam Vágó z triedy III. DP zúčastnil celoštátneho kola súťaže Poznaj slovenskú reč pre žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským v Strednej odbornej škole stavebnej v Nových Zámkoch. V štyroch kategóriách súťažilo spolu 47 žiakov a náš žiak získal v III. kategórii pekné 5. miesto. Súťaž pozostávala z interpretácie vypočutého populárneho – náučného textu, zo samostatnej tvorby textu úvahového charakteru a jeho ústneho prednesu, zo samostatnej tvorby textu pomocou vytypovaných slov a jeho ústneho prednesu. Celoštátna komisia a členovia odborných porôt vysoko hodnotili prácu pedagógov, ich prístup k práci a k vyučovaniu slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Je to jedna z foriem záujmovej činnosti žiakov, ktorá sa využíva pri procese skvalitňovania jazykovej pripravenosti žiakov v základných a stredných školách.  

    • Zo školy do sveta - Az iskolából a nagy világba
     • Zo školy do sveta - Az iskolából a nagy világba

     • Coming soon

      Dňa 21.6.2018 vás srdečne očakávame v  školskej jedálni  na  zážitkový deň – Zo školy do sveta kde sa naši žiaci, ktorí sa dostali do sveta vďaka svojim výsledkom v súťažiach  a jazykovým znalostiam  a účastníci programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgh podelia o svoje zážitky a skúsenosti s vami.

      Naši cestovatelia: Adam Zilizi, Richard Kováč, Péter Procházka, Adam Hegedűs, Adam Kostolányi III.IT

      Naši účastníci DofE: Vanesa Kociská II.BE, Peter Kabát III.IT, Patrik Klein III.AP, Martin Makai , Denis Peter Csanda, Patrik Sopko, Peter Meszáros IV.IT, Ladislav Polák IV.IT

      1. h – 3. ročník
      2. h – Ročník
      3. h  - 1. ročník

      foto

      2018. június 21-én az iskola éttermében várunk minden diákot, ahol  Az iskolából a nagyvilágba címmel élménybeszámolót tartanak azok a diákjaink, akik versenyeken elért eredményeiknek  és nyelvtehetségüknek köszönhetően eljutottak a nagyvilágba. Továbbá  az Edinburg Hercege Nemzetközi Díj résztvevői  osztják meg veletek  élményeiket, tapasztalataikat.

      Naši cestovatelia: Adam Zilizi, Richard Kováč, Péter Procházka, Adam Hegedűs, Adam Kostolányi III.IT

      DofE résztvevőink: Vanesa Kociská II.BE, Peter Kabát III.IT, Patrik Klein III.AP, Martin Makai , Denis Peter Csanda, Patrik Sopko, Peter Meszáros IV.IT, Ladislav Polák IV.IT

      1. óra – 3. évfolyam
      2. óra– évfolyam
      3. óra - 1. évfolyam
    • Výlet za odmenu
     • Výlet za odmenu

     • V dňoch 05.06. a 06.06.2018 sme sa zúčastnili Výletu reprezentantov našej školy v Jihlave, kde bolo úžasne. Cesta vlakom bola krátka, potom sme sa ďalej presúvali z Brna do Jihlavy divadelným autobusom. Veľmi sme sa tešili na mesto. Hotel, v ktorom sme boli ubytovaní, vyzeral krásne. No naše oči ihneď upútali staré budovy po celom námestí. Poobede sme mali možnosť absolvovať prehliadku v Horáckom divadle, videli sme zákulisie, šatne hercov, veľké aj malé divadelné pódium, sklady s rôznymi rekvizitami a skúšobne hercov. Pán riaditeľ divadla, inak absolvent našej školy, je veľmi príjemný človek a prehliadka sa niesla vo veľmi uvoľnenej a humornej atmosfére. Počas tohto dňa nás uchvátilo aj Jihlavské podzemí – katakomby, ktoré sa postupom času menia na jaskyňu. Sprievodkyňa nás informovala, že sa tu nachádza aj „duch“ a brána do druhej dimenzie, avšak pre krátkosť času sme to nestihli J. Vo večerných hodinách nás v Horáckom divadle čakalo divadelné predstavenie Jediný život, ktoré bolo dokonalé. Po predstavení sa nám naskytla možnosť mať besedu s hercami a režisérom tejto divadelnej hry. Na druhý deň sme si vychutnali čaj pred hotelom a potom sme išli na odbornú exkurziu do firmy Jihlavan, kde sa vyrábajú súčiastky do lietadiel. Tento výlet bol veľmi poučný a zaujímavý. Sme radi, že sme sa ho mohli zúčastniť.

      foto

    • DofE
     • DofE

     • Čo máme za sebou .... ešte pred sebou

      Od septembra školského roka 2017/2018 sa naša škola stala súčasťou programu DofE. Keďže sa blíži koniec školského roka aj naši účastníci sa blížia k cieľu, dokončeniu svojich zvolených aktivít v troch oblastiach, ktoré vykonávali počas obdobia 6 respektíve 3-3 mesiacov, pravidelne každý týždeň, popri každodennej práci v škole, vo svojom voľnom čase. V najbližšom období ich  ešte čaká výzva splniť posledný stanovený cieľ, zúčastniť sa cvičnej expedície v dňoch 1-2. júna 2018 na trase Ladice- Jelenec - Nitra a expedície v dňoch 15-16. júna 2018 na trase Nové mesto nad Váhom – Modrovka. Držme im palce!

      A čo vlastne naši účastníci za tých 6 mesiacov dosiahli?

      Patrik Klein  III.AP

      Hlavná aktivita :

      Šport: Za cieľ som si zvolil zlepšenie fyzickej kondície pomocou behu. Postupne som pociťoval zlepšenie kondície a celkového fungovania organizmu. 
      Vedľajšia aktivita :

      Dobrovoľníctvo: Mojou prácou bolo vypomáhanie neziskovej organizácií OZ Kesa Nostra, ktorou úlohou je organizovanie kultúrnych podujatí v mojej obci. Získal som nových priateľov, vycibril som si svoje komunikačne zručnosti a taktiež aj organizačné schopnosti.
      Vedľajšia aktivita :

      Rozvoj talentu: Predtým ako som sa zapojil do DofE som na klavíri nevedel vôbec hrať. Tak som si dal za ciel naučiť sa jednu skladbu. Pri učení skladby som sa naučil akordy, prstoklad a aj rytmus. Napriek tomu, že som prvý krát hral na klavíri, dokázal som sa ju naučiť hrať.

      Vanesa Kociská II.AE

      Hlavná aktivita :

      Rozvoj talentu: Ako rozvoj talentu som sa rozhodla naučiť pracovať lepšie

      s programami ako Excel a Word a spraviť si testy ECDL z troch modulov,  pretože sa chcem počítačom a prácou s nimi venovať aj v budúcnosti. Testy som zvládla a veľa nového sa naučila, takže som cieľ splnila. 
      Vedľajšia aktivita :

      Šport: Táto aktivita ma bavila asi najviac, vždy som chcela cvičiť a robiť nejaký šport, ale nikdy som sa k tomu  nevedela donútiť, DofE mi v tom pomohlo a som veľmi rada. Za cieľ som mala zvýšiť počet klikov a brušákov za minútu , čo sa mi aj podarilo. Ako bonus k tomuto cvičeniu som začala chodiť aj na kickbox.Celkovo sa mi zlepšil vzťah k športu, určite v ňom budem pokračovať aj naďalej. 
      Vedľajšia aktivita :

      Dobrovoľníctvo:
      Táto aktivita bola pre mňa dosť veľká výzva,  pretože v minulosti som sa ničomu podobnému nevenovala. Nakoniec som sa rozhodla chodiť do novozámockého útulku, kde som chodila raz do týždňa za psíkmi .Snažila som sa im spríjemniť chvíle a nájsť im aj nových majiteľov. Ja osobne nemôžem mať psíka, tak som sa rozhodla aspoň takýmto spôsobom  pomôcť. Zároveň to pre mňa bola veľmi príjemná skúsenosť, keďže toľko lásky ako vám dajú tieto krásne bytosti, dostanete od málokoho. Našťastie sa psíkom nových majiteľov hľadať darilo a nemuseli tu žiť príliš dlho.

      Martin Makai  IV.IT 
      Hlavná aktivita :

      Dobrovoľníctvo:
      Zvolil som si návštevy v útulku z dôvodu rozvoja lásky ku zvieratám , aby som ich mohol socializovať, respektíve eliminovať ich strach z ľudí, aby si našli nový domov, čo sa mnohým z nich podarilo. Takmer všetci sa vystriedali, odkedy som tam začal chodiť, takže cieľ považujem za splnený.
      Vedľajšia aktivita

      Rozvoj talentu:
      Zvolil som si tvorbu zosilňovača a pridal som aj párovanie cez Bluetooth a funguje to, takže cieľ považujem za splnený.
      Vedľajšia aktivita :

      Šport:
      Zvolil som si cvičenie, respektíve zvýšenie počtu klikov urobených za minútu. Cieľ považujem taktiež za splnený, ale plánujem v tom pokračovať aj po ukončení DofE v rámci voľného času.

      Peter Kabát III.IT

      Šport: Mojou úlohou bolo zlepšiť svoje fyzické možnosti. Cieľ sa mi podarilo splniť, vďaka čomu som sa rozvíjal nielen fyzicky ale aj psychicky, keďže som prekonával svoje limity a ako bonus objavil krásy svojho okolia.
      Dobrovoľníctvo: Cieľom tejto aktivity bolo rozvíjať svoj charakter nezištnou pomocou pre sociálne slabšie rodiny a mesto. Zmenilo mi to pohľad na svet a charitatívne akcie, ktorých sa budem v budúcnosti určite zúčastňovať.
      Rozvoj talentu: Rozhodol som sa rozvíjať svoj talent v smere hudby v podobe zvukového technika. Pomocou tejto aktivity som zlepšil nielen svoje zručnosti so zvukovou technikou a nahrávacím programom, ale zlepšilo moje schopnosti pracovať v kolektíve.

      Patrik Sopko IV.IT
      DofE pre mňa bola skvelá príležitosť pre sebarozvoj. Začal som pravidelne behávať, naučil som sa samostatne programovať a zistil som, aké je byť zodpovedný za iných ľudí, keďže som sa stal vedúcim detského klubu. Určite to celé stálo za to a môžem to iba odporučiť.

       

      Denis Csanda IV.IT

       

      Hlavná aktivita (Posilňovanie) :

       Mojím cieľom bolo zdvihnúť 50kg na benchpresse a hlavne si zlepšiť fyzickú kondičku. Zlepšiť fyzickú kondíciu sa podarilo tak, že som do svojho športového harmonogramu začlenil pravidelný beh v teréne a na bežeckom páse a pravidelnú návštevu fitnes centra s cieľom posilňovania. Oba vytýčené ciele som splnil a svoju aktivitu považujem za ukončenú. Po skončení DofE by som sa rád venoval ešte naďalej posilňovaniu.

      Vedľajšia aktivita ( Rozvoj talentu):

      Mojim cieľom bolo zdokonaliť sa v oblasti programovania a vytvoriť funkčnú web stránku pre firmu, ktorá ju bude používať v každodennom živote. Cieľ som splnil , firma je spokojná s mojou prácou a ja som si rozšíril vedomosti v oblasti programovania web stránok, pričom som nadobudol cenné skúsenosti. Po ukončení mojej vedľajšej aktivity som mal možnosť spraviť ďalšiu web stránku pre cestovnú agentúru, ktorú som taktiež úspešne dokončil.

      Vedľajšia aktivita (Dobrovoľníctvo):

      Mojim cieľom bolo pomôcť znevýhodneným deťom a naučiť sa s nimi pracovať. Som presvedčený o tom, že svoj cieľ som splnil. Zo začiatku bolo veľmi ťažké sa adaptovať do kolektívu, ale vďaka ochotnému prístupu personálu to bolo jednoduchšie než som si myslel. Ako najnáročnejšiu úlohu by som určite vyzdvihol individuálny prístup ku každému dieťaťu, ktoré bolo umiestnené v Sociálno-edukačnom centre. Aj túto prekážku som prekonal a vytvoril som si s deťmi kamarátsky vzťah, čo ma asi najviac teší. Po ukončení DofE chcem naďalej spolupracovať s centrom pre znevýhodnené deti.

      Laci Polák IV.IT

      Hlavná aktivita :

      Šport:

      Ako cieľ som si zvolil, že do 6 mesiacov dosiahnem výsledok: vytlačiť 100 kg 5x za sebou. Makám na tom doteraz a darí sa mi.

      Vedľajšia aktivita :

      Dobrovoľníctvo :

      V období 3 mesiacov som sa pri starostlivosti o opustené zvieratá (psíky)naučil byť zodpovednejší a zdokonalil som sa v empatii a v podávaní nezištnej pomoci.
      Vedľajšia aktivita :

      Rozvoj talentu:

      Filmárstvo a videotvorba – V priebehu 3 mesiacov som vyhotovil návod pre prácu vo video editore Edius. Úspešne dokončené.

    • TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA 2018
     • TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA 2018

     • V dňoch 15.05. až 18.05.2018 sa naša škola zapojila do zbierky Modrý gombík, ktorú Unicef organizuje už 14.rok. V priebehu celého týždňa ste mohli vidieť naše dobrovoľnícke dvojice, tvorené žiačkami II.AA triedy, ktoré vás motivovali prispieť ľubovoľnou čiastkou do pokladničiek. Zároveň sme mali jednu dvojicu, ktorá s pokladničkou chodila po uliciach mesta Nové Zámky. Finančné prostriedky z tejto zbierku budú aj tento rok venované deťom na Ukrajine, ktoré sú priamo ovplyvnené prebiehajúcim konfliktom. Každý, kto venoval akúkoľvek finančnú čiastku do pokladničky, prispel na pomoc práve týmto deťom, ktoré museli dospieť skôr, ako mali. Aj takouto formou pomoci sa im z časti vráti aspoň kúsok detstva, na ktorý majú právo. Ďakujeme všetkým, ktorí takouto formou prispeli a pomohli.  

    • 5.ročník ZSE Open
     • 5.ročník ZSE Open

     • Dňa 04.05.2018 sa 20 študentov triedy III.AZ zúčastnilo 5.ročníka ZSE Open v Nitre. Podujatie je zamerané pre študentov elektrotechnických škôl.  

      Organizátor podujatia – ZSE pripravil pre účastníkov zaujímavý program, ktorého súčasťou bolo premietanie filmov na rôzne odborné témy. Informácie z praxe prezentovali študentom technici, ktorí okrem iných tém objasnili využitie dronov pri výstavbe elektrických vedení. V rámci tohto dňa boli ocenení aj vybraní pedagógovia elektrotechniky.

       

      Pre žiakov bol pripravený pestrý program, ktorého súčasťou boli: 

       

      • exkurzia na centrálnom sklade ZSD,
      • jazda na terénnej štvorkolke a elektromobile,
      • ukážka výmeny konzoly na cvičnom polygóne VN,
      • obliekanie a použitie postroja,
      • zdvižná plošina,
      • doťahovanie svoriek,
      • termokamera,
      • drony,
      • BOZP,
      • súťaže vyderžaj pianier, energo rébusy, kvízy...

      Naši žiaci sa  zapojili do všetkých súťaží. 

      Exkurzia bola veľmi zaujímavá a poučná. Ponúkla študentom našej školy nové poznatky, ktoré zužitkujú pri ďalšom štúdiu.

    • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
     • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

     • Krajské kolo 67. ročníka matematickej olympiády prebehlo dňa  10. apríla 2018 v Nitre.

      V  kategórii C  postúpili z našej školy žiaci I.DI triedy Szabó Krisztián a Udvaros Anna.

      Szabó Krisztián sa stal úspešným riešiťeľom a v silnej  konkurencii študentov z gymnázií obsadil výborné 7. miesto.

       Gratulujeme a prajeme veľa úspechov aj v budúcich ročníkoch.

    • XXIII. ročník súťaže INFOPROG
     • XXIII. ročník súťaže INFOPROG

     • Naši študenti dosiahli mimoriadne úspechy v súťaži Infoprog, ktorá sa uskutočnila dňa 19-20. apríla 2018. v Gymnáziu Fiľakovo za účasti vyše 60 žiakov zo 4 štátov. Súťaž je evidovaná v POP 2018 a podporovaná MŠ SR.        

      Na základe korešpondenčných kôl postúpilo do celoštátno-medzinárodného kola Infoprog 2018
      v 4 kategóriách až 9 našich žiakov z 5 tried. 

      Mimoriadny úspech dosiahli  naši študenti na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni:

      Márk Bartalos z triedy II.EE – v programátorskej kategórii B
                                                     1. miesto v celoštátnej a 2. miesto medzinárodnej súťaži.

      Szabolcs Kucsera z triedy II.DE – v programátorskej kategórii B
                                                     3. miesto v celoštátnej súťaži.

      Andrej Szalma z triedy III.IT   – v používateľskej kategórii A
                                                     1. miesto v celoštátnej a 3. miesto v medzinárodnej súťaži.

      András Zemes z triedy III.IT    – v programátorskej kategórii A
                                                     3. miesto v celoštátnej i v medzinárodnej súťaži.

      Naša škola získala 1. miesto v celoštátnej i medzinárodnej súťaži škôl.

       Víťaznom srdečne gratulujeme a prajeme veľa podobných úspechov aj v budúcnosti.

       

      Diákjaink többszörös kiváló eredménnyel szerepeltek az Infoprog versenyen, amely 2018 április 19-20-án került megrendezésre a Füleki Gimnázium épületében. A levelező fordulók alapján 4 kategóriában 9 diákunk jutott tovább Fülekre, ahol 4 ország több mint 60 diákja versenyzett.

      Diákjaink az országos és nemzetközi versenyen a következő helyezéseket érték el :

      Bartalos Márk II.EE                – programozói B kategória
                                                     1. hely országos és 2. hely nemzetközi szinten.

      Kucsera Szabolcs II.DE           – programozói B kategória
                                                     3. hely országos szinten.

      Szalma Andrej III.IT               – felhasználói A kategória
                                                     1. hely országos és 3. hely nemzetközi szinten.

      Zemes András III.IT                – programozói A kategória
                                                     3. hely országos és nemzetközi szinten.

      Iskolák versenye  - 1. hely nemzetközi és országos szinten.  

       A kiváló eredményekhez diákjainknak gratulálunk és további sok sikert kívánunk.

    • Návšteva firmy DELL s.r.o.
     • Návšteva firmy DELL s.r.o.

     • Dňa 02.05.2018 sme sa zúčastnili ďalšieho stretnutia, ktoré pravidelne organizuje firma Dell, s. r. o. Po príchode do firmy sme netrpezlivo čakali na to, čo si pre nás tentokrát  pripravili.     Ako prvé prišli na rad naše domáce úlohy. Počas prezentovania rôznorodých tém sme sa veľa nového naučili, mohli sme klásť otázky či dokonca dať feedbacky na prezentáciu. Myslím si, že týmto sme spoznali viac nových ľudí, dozvedeli sme sa o nich viac a využili sme naše schopnosti prezentovať sa aj pred celkom cudzími ľuďmi. Následne sme mali dve prednášky, kde nám pracovníci firmy odovzdali ich skúsenosti, učili nás k prijímaniu feedbacku, ale aj jeho dávaniu, k asertivite a asertívnemu správaniu. Počas prezentácie sme sa mohli kedykoľvek zapojiť, spýtať sa na nejasnosti, ale taktiež tí najaktívnejší mohli získať malú pozornosť od firmy. Určite sme si z tejto návštevy veľa odniesli a veríme, že v tejto spolupráci a v rozvoji našich skúseností budeme pokračovať aj v nasledujúcom školskom roku. Aj keď si pre nás firma Dell, s. r. o. prichystala ešte jedno malé prekvapenie, kde sa koncom mája zúčastníme dňa počas, ktorého zažijeme veľa zaujímavých zážitkov v spolupráci s našimi kamarátmi z iných škôl.

    • MO Nové Zámky v orientačnom behu žiakov a žiačok stredných škôl.
     • MO Nové Zámky v orientačnom behu žiakov a žiačok stredných škôl.

     • Dňa 3.5.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili Majstrovstiev okresu v orientačnom behu Nové Zámky. Našu školu reprezentovalo 8 žiakov, ktorí postupujú na majstrovstvá Nitrianskeho kraja. 

      Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci:

       2.miesto v kategórii chlapci získali žiaci z triedy 2.CE - Nešpor Jakub, Bako Milan a z triedy 2.AE Bolemant Matúš, Korompai Franco Samuel

      2.miesto v kategórii dievčatá získali žiačky z triedy 1.DA- Csilla Szabóová, Barbara Szabóová, Viktória Virágová, Rebeka Szabóová

       

      Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Határtalanul – Bez hraníc
     • Határtalanul – Bez hraníc

     • 30 žiakov našej školy aj tento rok mali možnosť spoznávať historické a významné miesta Maďarska v rámci  projektu "Határtalanul - Bez hraníc" . Bola to skvelá príležitosť znova sa stretnúť so žiakmi našej družobnej školy PÁGISZ v Győri, ktorí boli u nás na jeseň.

      Na začiatku výletu sme absolvovali exkurziu vo veternej elektrárni v Bábolne. Poobede sme si pozreli pamätné miesta hlavného mesta. Na ubytovanie do Győru sme dorazili až vo večerných hodinách.

      Na druhý deň nám žiaci našej družobnej školy ukázali svoju školu vrátane odborných učební. Mali sme možnosť zúčastniť sa na niektorých vyučovacích hodinách. Poobede sme navštívili Opátstvo Pannonhalma. Krásna monumentálna stavba nás úplne očarila. Tretí deň na nás čakala dlhá okružná cesta okolo Balatonu – Székesfehérvár, Tihany, Balatonfüred, a manufaktúra v Herende, kde nám ukázali pracovný postup výroby ručne vyrábaného svetoznámeho porcelánu. Prehliadka mesta našich hostiteľov zostala na posledný deň. Mali sme možnosť oboznámiť sa s rôznymi zaujímavosťami Győru spolu s legendami súvisiacimi s mestom. Náš výlet sme ukončili prehliadkou Monostorskej pevnosti v Komárome, kde sme si prehĺbili  svoje poznatky z vojenskej histórie.

      Celkovo bola táto exkurzia skvelou príležitosťou spoznať Maďarsko. Projekt dosiahol svoj cieľ, pretože nám poskytol obrovské množstvo cenných vedomostí. Po štvordňovom výlete sme sa  vrátili domov unavení,   ale spokojní a bohatí o nové zážitky.

      foto

       

      Iskolánknak idén is lehetősége nyílt arra, hogy a Határtalanul projekt keretein belül, harminc diák bejárhassa Magyarországot. Ez remek lehetőség volt újra találkozni győri testvériskolánk,  a  PÁGISZ diákjaival,  akik az ősszel már jártak nálunk.

      Első utunk a bábolnai szélerőműbe vezetett, ahol megismerkedhettünk a szakunk számára fontos területtel, az áram szél általi előállításával.  Innen tovább Budapestre vitt az utunk, nagyívben elkerülve ezzel szállásadó városunkat, Győrt. De nem kell aggódni. A luxus kategóriájú turistabuszunk ugyanis éppen elég lehetőséget nyújtott a pihenésre. A magyar fővárosban a Kerepesi temetőt tekintettük meg, ahol kiváló idegenvezetés keretei közt tiszteletünket tehettük Magyarország számos neves emberének a síremlékénél. Arany János sírját meg is koszorúztuk. Ezután végre elfoglalhattuk a messzemenőleg minden igényt kielégítő győri szállodánkat, amelynek a nevét csak azért nem említem,  nehogy termék elhelyezéssel gyanúsítsanak meg. :-) Bár a hotel számtalan funkcióját és élvezetét oldalakon keresztül tudnám ecsetelni, inkább térjünk rá a másnapi programra,  vagyis a csütörtökire.

                  Ezen a napon volt alkalmunk néhány órát eltölteni testvériskolánk diákjaival, megnéztük azt is, hogy ők milyen módszerekkel tanulnak. Innen együtt vonultunk a helyi temetőbe megkoszorúzni Jedlik Ányos sírját. A közös program végeztével megebédeltünk és elindultunk a Pannonhalmi Apátságba.

      Bár a többiek nevében nem nyilatkozhatom, de ez a monumentális és gyönyörű építmény igazán feldobta a kedvem, amit a szitáló esőzés sem ronthatott el. Számos régi, felbecsülhetetlen értékű tárgyat tudtunk itt megpillantani, mint pl. első szórványemlékünket, a Tihanyi Apátság alapítólevelét. (Ami érdekes, hogy miért nem a később látott Tihanyi Apátságban volt megtalálható? De ez mellékes.)           

      A harmadik napunk, Székesfehérvárról indult.  Egy hajdani templomot tekintettünk meg, melyből ugyan mára csak romok maradtak, de számtalan uralkodónk nyugszik ezen a helyen. Pár kisebb helyi nevezetesség után vettük végül célba a mesés Balaton-partot, ahol a már említett Tihanyi Apátságot és a balatonfüredi Jókai villát jártuk be. A nap záró programjaként Herendre vonultunk. Itt a kézműves porcelángyártás munkafolyamatába pillanthattunk be.  Bár sajnos a nagy sietség miatt nem igazán maradt időnk a városnézésre, így az egésznapos program végeztével visszatértünk a szállásra.

      Az utolsó napon végül magában Győrben vezettek körbe bennünket különböző érdekességeket megmutatva, és a várossal kapcsolatos legendákat ismertetve. Utolsó programként a határátlépés előtt pedig a komáromi Monostori Erődön keresztül pillanthattunk be Magyarország hadtörténelmébe.

                  A kirándulás összességében véve remek lehetőség volt Magyarország megismerésére. A projekt elérte a célját, mivel hatalmas mennyiségű, értékes tudást adott át egy remek kiránulás keretei közt.

       

    • Súťaže k podujatiu Mladý tvorca
     • Súťaže k podujatiu Mladý tvorca

     • Na 26. ročníku udalosti Mladý tvorca sa uskutočnili aj súťaže pre žiakov v
      oblasti IT. Boli tri kategórie - MOBAPPS, Videohra, IT projekt pre IKT.
      Zúčastnili sme sa so šiestimi žiakmi - Patrik Michlian z I.AI, Emil Klučka zo
      IV.AP, Tomáš Koligyer, Daniel Paulovič, Patrik Sopko a Zámbó Adrián z triedy
      IV.IT. Uspieť sa nám nepodarilo, ale získali sme cenné skúsenosti do ďalšieho
      ročníka súťaže. Zúčastneným žiakom ďakujeme.
      

      foto

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Dňa 19. marca 2018 sa uskutočnila medzinárodná matematická súťaž KLOKAN. Z našej školy sa zapojilo 18 žiakov. Absolútnym víťazom v kategórii Junior O34 – žiaci 3. a 4. ročníka SOŠ sa stal Adam Zilizi z  triedy III.IT, ktorý obsadil 1. miesto na Slovensku s úspešnosťou 100 %.

      Mimoriadny úspech dosiahli  aj žiaci:

      Ádám Plankó z triedy I.DE s percentilom 96,3

      Krisztián Szabó z triedy I.DI s percentilom 95,8

      Matúš Bolemant z triedy II. AE s percentilom 95,3

      Andrej Szalma z triedy III.IT s percentilom 95,3

      Adrián Kálazi z triedy III.AP s percentilom 93,9

      K vynikajúcemu výsledku im gratulujeme a prajeme veľa podobných úspechov aj v budúcnosti.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie