• Tematické okruhy

   • Tematické okruhy na prijímacie skúšky z matematiky

    Povolené pomôcky: kalkulačka

    1.      Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc

    -            riešenie jednoduchých lineárnych rovníc pomocou ekvivalentných úprav

    -            riešenie jednoduchých lineárnych nerovníc

    -            riešenie slovných úloh, ktoré vedú k lineárnej rovnici alebo nerovnici

    2.      Pytagorova veta

    -            použitie Pytagorovej vety pri riešení praktických úloh

    3.      Počtové výkony

    -      s prirodzenými číslami

    -      s desatinnými číslami

    -      so zlomkami

    -      s celými číslami

    4.      Obsah a obvod rovinných útvarov

    -            obdĺžnik, štvorec, lichobežník, trojuholník, kruh, kružnica

    -            slovné úlohy z praxe (z reálneho života)

    5.      Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami

    -            uhly v trojuholníku

    -            uhly vrcholové a susedné

    6.      Priama a nepriama úmernosť, percentá

    -            jednoduchá trojčlenka

    -            využitie priamej a nepriamej úmernosti v praxi

    -            riešenie slovných úloh na percentá (z oblasti finančníctva, stĺpcové a kruhové diagramy, ...)

    7.      Objem a povrch telies

    -            kváder, kocka, hranol, valec

    -            slovné úlohy z praxe (z reálneho života)

    8.      Kombinatorika

    -            riešenie jednoduchých kombinatorických úloh

     

    A matematika felvételi vizsga követelményei

    Engedélyezett segédeszköz: számológép

    1.      Lineáris egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása

    -            egyszerű lineáris egyenletek megoldása ekvivalens műveletek segítségével

    -            egyszerű lineáris egyenlőtlenségek megoldása

    -            szöveges feladatok megoldása lineáris egyenletek és egyenlőtlenségek segítségével

    2.      Pitagorasz-tétel

    -            Pitagorasz tétel alkalmazása szöveges feladatokban

    3.      Számtani műveletek

    -      természetes számokkal

    -      tizedes számokkal

    -      törtekkel

    -      egész számokkal

    4.      Síkidomok területe és kerülete

    -            téglalap, négyzet, trapéz, háromszög, kör, körvonal

    -            szöveges feladatok a mindennapi életből

    5.      A szög, a szög nagysága, műveletek szögekkel

    -            a háromszög szögei

    -            csúcsszögek, mellékszögek

    6.      Egyenes és fordított arányosság, százalékszámítás

    -            egyszerű hármasszabály

    -            egyenes és fordított arányosság gyakorlati alkalmazása

    -            százalékszámítás szöveges feladatokban (pénzügyi számítások, oszlopos- és kördiagramok, ...)

    7.      Testek térfogata és felszíne

    -            téglatest, kocka, hasáb, henger

    -            szöveges feladatok a mindennapi életből

    8.      Kombinatorika

    -            egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása

     

    Tematické okruhy na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

                       - vyučovací jazyk slovenský

    Lexikálna rovina jazyka

    Slovná zásoba

    Tvorenie slov

    Obohacovanie slovnej zásoby

    Ustálené slovné spojenia

    Morfologická rovina jazyka

    Slovné druhy a ich gramatické kategórie

    Skladba /syntax/

    Jednoduchá veta

    Súvetie

    Vetné členy

    Sloh

    Jazykové štýly

    Slohové postupy

    Žánre

    Organizovanie textu z hľadiska kompozície

    Pravopisné normy spisovnej slovenčiny

    Literatúra

    Literárne druhy a ich žánre

    Ľudová poézia a próza

    Štruktúra literárneho diela

    Štylistické a rečnícke figúry, trópy

    Rým, verš, strofa, stopa

    Porozumenie textu

     

    Tematické okruhy na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry

    - vyučovací jazyk maďarský

     

    Hláskoslovie / fonetika

    Rytmický zákon
    Rozlišovanie písmen: ä/e;  i,í/y,ý; h/ch; l/ľ/ĺ; r/ŕ

    Slovná zásoba / lexikológia

    Tvorenie slov
    Ustálené slovné spojenia

    Tvaroslovie / morfológia

    Slovné druhy

    Tvorenie a určovanie tvarov slov
    Gramatické kategórie
    Zhoda podstatných mien a prídavných mien
    Správne tvorenie a používanie zámen
    Spájanie čísloviek s podstatnými menami
    Tvorenie slovesných tvarov

    Skladba / syntax

    Určovanie vetných členov

    Literatúra

    Uzákonenie spisovnej slovenčiny
    Najvýznamnejší predstavitelia romantizmu a realizmu v slovenskej literatúre a ich diela

     

    Tematické okruhy na prijímacie skúšky z maďarského jazyka a literatúry

    A magyar nyelv és irodalom felvételi vizsga követelményei

     

    -          Slovné druhy – A szófajok

    -          Vetné členy –  Mondattan, mondatrészek

    -          Podraďovacie a priraďovacie súvetia – Alárendelő és mellérendelő összetett mondatok

    -          Základné pravidlá maďarského pravopisu – A magyar helyesírás szabályai

    -          Synonymá, antonymá, homonymá – A rokon értelmű, az ellentétes jelentésű és az azonos alakú szavak

    -          Stavba slova – A szótő és a toldalékok

    -          Základné poznatky z literatúry, autor-dielo - postavy  – Alapismeretek irodalomból, író-mű-szereplő

    -          Slohové postupy, slohové útvary – Fogalmazási műfajok

     

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie