Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školySpojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
Adresa školy940 75 Nové Zámky, Komárňanská 28
Telefón+421 35 6 418 256
E-mailskola@spsenz.sk
WWW stránkaspojenaskolanz.edupage.org
ZriaďovateľNitriansky samosprávny kraj
 Rázusova 2A
 949 01 Nitra
 tel.č.: 037/6922911, fax: 037/6922967
 email: info@unsk.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľRNDr. Peter Lénárt035/64185140910836874plenart@spsenz.sk
ZRŠRNDr. Juliana Gyuríková035/64061100903469388jgyurikova@spsenz.sk
ZRŠPaedDr. Lucia Takácsová035/64061100903469388ltakacsova@spsenz.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Peter Cucor 
pedagogickí zamestnanciIng. Jana Rošková 
   
   
   
   
ostatní zamestnanciJudita Jeneiová 
   
zástupcovia rodičovIng. Gabriel Michlian 
 Zuzana Vargová 
 Ing. Zsolt Plankó 
   
   
zástupca zriaďovateľaIng. Iván Farkas 
 Ing. Helena Bohátová, PhD. 
 Ing. Ján Zachar 
   
žiakAlexandra Badalová 

Poradné orgány školy

Na škole pracuje 7 predmetových komisií:

4 pre všeobecnovzdelávacie predmety

3 pre odborné predmety

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
PK spoločenskovedných predmetovPhDr. Katarína Fabuľová  
PK cudzích jazykovMgr. Emőke Benková  
PK prírodovedných predmetovMgr. Anita Šaraiová  
PK telesnej a športovej výchovyMgr. Ladislav Lencsés  
PK elektrotechnikyIng. László Forró  
PK výpočtovej technikyIng. František Hortai  
PK ekonomikyIng. Jana Rošková  

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 617

Počet tried: 25

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I.AE282
I.AI321
I.BE31 
I.DA21 
I.DE171
I.DI26 
II.AE20 
II.AI332
II.BE292
II.DA19 
II.DE201
II.DI24 
III.AA27 
III.AP301
III.AZ26 
III.DP223
III.DZ22 
III.IT172
IV.AA26 
IV.AP30 
IV.AZ24 
IV.DA22 
IV.DP201
IV.DZ171
IV.IT33 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení   343    
prijatí   158    
% úspešnosti   92 %    

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 343

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 16

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 158

 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: 158

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: 161

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaADKANJAPIAUTBIOCTOITE1ITE2CECCVUCFADNVDAADEJEKC
I.AE 2,39           2,43 
I.AI 1,91           1,59 
I.BE 2,71           2,19 
I.DA1,481,76  1,76        1 
I.DE 2,53           1 
I.DI 2,44           1,96 
II.AE 2,4           2,45 
II.AI 2,12           1,36 
II.BE 2,55           2,45 
II.DA1,742,11   1,16       1 
II.DE 2,65           1,85 
II.DI 1,75           1 
III.AA1,232,35        11,92   
III.AP 2,071,671,9           
III.AZ 3 2,54           
III.DP 2,622,191,62           
III.DZ 3,27 3           
III.IT 1,761,41            
IV.AA1,192,51,23      1,81    1,42
IV.AP 1,9             
IV.AZ 2,96             
IV.DA2,133,221,61      2,26    2,26
IV.DP 2,5             
IV.DZ 3,53             
IV.IT 1,7          1,36  

TriedaEKOESPEZREENEPSELEELMELKELGETVFYZGDSGRSHOGITE
I.AE       3,042,36 2,71    
I.AI       1,91  11,31  1,28
I.BE       2,942,42 2,55    
I.DA             1,24 
I.DE       2,471,65 2,35    
I.DI       2,19  2,561,15  1,7
II.AE     3,053,12,55  1,3    
II.AI     1,76 1,82       
II.BE     2,722,932,72  1,66    
II.DA               
II.DE     2,42,82,15  2,25    
II.DI     2,54 1,92       
III.AA               
III.AP     1,37      1,13  
III.AZ 2,04 2,85        3,19  
III.DP     2      1,14  
III.DZ 3,05 2,59        1,91  
III.IT     1,76     1   
IV.AA               
IV.AP1,7     2,4        
IV.AZ2,153,193,193,11  2,78        
IV.DA               
IV.DP1,7     2,55        
IV.DZ33,182,713,35  2,76        
IV.IT1,33      1,24       

TriedaINFIOTKAJKCK1KCK2KOZKPAMJLMANMKTMATNBVNAZNJNNJV
I.AE2,04         1,21  2,5 
I.AI 1,69        2,06  1,36 
I.BE2,39         1,16  2 
I.DA1,43      1,57  2,1   1,52
I.DE1,24      2,06  2,88    
I.DI 1,22     2,04  2,85    
II.AE2,75         3,3    
II.AI 1,55        2,03    
II.BE1,83         3,14    
II.DA1,58      1,74 1,211,89   1,68
II.DE1,9      2  2,75    
II.DI 1,71     2  2,79    
III.AA1,46 2,42       2,58   1,35
III.AP  1,9       1,4    
III.AZ  3,15       1,31    
III.DP       1,86  2,67    
III.DZ       2,14  3,55    
III.IT 1,821,82       1,82    
IV.AA  2,5       1,73   1,38
IV.AP  2,17       2,4    
IV.AZ  3,33       1,93    
IV.DA  2,91    2,78  2,35   2,26
IV.DP       2,2  1,95    
IV.DZ       3,06  3,06    
IV.IT          1,85   1,1

TriedaOBNPRXOSYPAYPUIPOSPOEPČOZPRNPRAPROPEZROBRPJRJV
I.AE1,39        1,89     
I.AI         1,411,34    
I.BE1,42        1,68     
I.DA      2,05        
I.DE1,47        2,29     
I.DI         1,37     
II.AE1,75        2     
II.AI1 1,3      1,211,55    
II.BE2        2,1     
II.DA1,21     1,68        
II.DE1,7        1,8     
II.DI1,42 2,63      1,542,25    
III.AA1     1,81 1,27      
III.AP         1,07     
III.AZ         1,15     
III.DP         1,19     
III.DZ         1,14     
III.IT  1,47       2 1  
IV.AA      1,69        
IV.AP     1,77   1,2     
IV.AZ         2,11     
IV.DA      2,78        
IV.DP     2,1   1,25     
IV.DZ         1,59     
IV.IT          1,45  1,361,33

TriedaSXTSIESIVSIZSJLSLFSWAKMMSPRSPRSTNSRZTCKTKMTSV
I.AE    2,89    12,57   1,29
I.AI 1,41  1,97 1  1    1
I.BE    2,97    12,03   1,07
I.DA     2,29   1    1
I.DE     2,47   11,88   1
I.DI 1,67   21,26  1    1
II.AE    2,45    11,8   1,55
II.AI 2,3  2,15 1,09  1,09    1
II.BE    2,76    11,83   1,12
II.DA     2,32 1 1    1,12
II.DE     2,2   11,55   1
II.DI 1,79   2,332,25  1    1
III.AA    1,85    1,04    1,05
III.AP 1,47 2,031,87    1   2,131
III.AZ    2,54    1,12    1
III.DP 2,14 2,48 2,32   1   2,381
III.DZ     3   1,09    1,5
III.IT 1,35  2,41    1   1,711
IV.AA    2    1    1
IV.AP  1,9 2,1    1    1
IV.AZ    3,26    1,59    1,26
IV.DA     3,17   1,17    1
IV.DP  2  2,7   1    1,11
IV.DZ     3,88   1    1,33
IV.IT1,121,27  1,73    1,03    1

TriedaTOSTČOZTVZTRHUCCUCTMEUVYEVYTWIS
I.AE          
I.AI1         
I.BE          
I.DA1 1,19       
I.DE          
I.DI          
II.AE          
II.AI          
II.BE          
II.DA     2,05    
II.DE          
II.DI1         
III.AA1    2,08    
III.AP        2,5 
III.AZ       3,273,08 
III.DP        2,1 
III.DZ       3,052,82 
III.IT1         
IV.AA1    1,771,77   
IV.AP        2,1 
IV.AZ        2,85 
IV.DA     2,652,35   
IV.DP        2,4 
IV.DZ3       3,29 
IV.IT1,67         

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.AE28291700000
I.AI321414400000
I.BE31362200000
I.DA2188500000
I.DE1729600000
I.DI26691110000
II.AE20071300000
II.AI331314600001
II.BE29191810000
II.DA1997300000
II.DE2048710000
II.DI24851010000
III.AA27107901100
III.AP30522300000
III.AZ26052100110
III.DP22310801000
III.DZ22112000200
III.IT1766500000
IV.AA2699800000
IV.AP305121300000
IV.AZ24051810403
IV.DA22261400110
IV.DP2057800000
IV.DZ17011510000
IV.IT33254400100

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.AE283028108,143028108,1400,00
I.AI32227071,90227071,9000,00
I.BE31290093,55290093,5500,00
I.DA212392113,902383113,4890,43
I.DE17154290,71154290,7100,00
I.DI263405126,113394125,70110,41
II.AE202542127,102502125,10402,00
II.AI333940119,393903118,27371,12
II.BE293955136,383883133,90722,48
II.DA192780146,322762145,37180,95
II.DE202085104,252081104,0540,20
II.DI242954123,082892120,50622,58
III.AA274894188,234799184,58953,65
III.AP303719123,973706123,53130,43
III.AZ263943151,653781145,421626,23
III.DP222501119,102455116,90462,19
III.DZ223347152,143171144,141768,00
III.IT172078122,242078122,2400,00
IV.AA264295165,194214162,08813,12
IV.AP30291597,17277292,401434,77
IV.AZ244415183,963716154,8369929,13
IV.DA224661211,864395199,7726612,09
IV.DP20170185,05168484,20170,85
IV.DZ172813165,472728160,47855,00
IV.IT335837176,885728173,581093,30

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB1117(76/41)60,37%11764,57%1161728452512,70116
Anglický jazykB257(55/2)73,63%5780,09%5740143  1,3557
Dejepis 4(4/0)    3    1,003
Informatika 1(1/0)    1    1,001
Maďarský jazyk a literatúra 59(38/21)46,78%5976,43%591623136 2,1658
Matematika 26(26/0)48,18%22  1    1,001
Praktická časť odbornej zložky 174(131/43)      36 3,679
Slovenský jazyk a literatúra 115(93/22)52,14%11569,93%1154439248 1,97115
Slovenský jazyk a slovenská literatúra 59(38/21)48,84%5954,23%58517279 2,6958
Teoretická časť odbornej zložky 174(131/43)    63464024 2,14173

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 174(131/43)77383325 2,03173

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.AE2675 M elektrotechnika 
I.AI2561 M informačné a sieťové technológie 
I.BE2675 M elektrotechnika 
I.DA6317 M obchodná akadémia 
I.DE2675 M elektrotechnika 
I.DI2561 M informačné a sieťové technológie 
II.AE2675 M elektrotechnika 
II.AI2561 M informačné a sieťové technológie 
II.BE2675 M elektrotechnika 
II.DA6317 M obchodná akadémia 
II.DE2675 M elektrotechnika 
II.DI2561 M informačné a sieťové technológie 
III.AA6317 M obchodná akadémia 
III.AP2675 M elektrotechnikapočítačové systémy
III.AZ2675 M elektrotechnikaelektroenergetika
III.DP2675 M elektrotechnikapočítačové systémy
III.DZ2675 M elektrotechnikaelektroenergetika
III.IT2675 M elektrotechnikainformatické a telekomunikačné systémy
IV.AA6317 M obchodná akadémia 
IV.AP2675 M elektrotechnikapočítačové systémy
IV.AZ2675 M elektrotechnikaelektroenergetika
IV.DA6317 M obchodná akadémia 
IV.DP2675 M elektrotechnikapočítačové systémy
IV.DZ2675 M elektrotechnikaelektroenergetika
IV.IT2694 M informačné a sieťové technológie 

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne
nemecký jazykprvý11

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP4718  
DPP    
Znížený úväzok82  
ZPS21  
Na dohodu00  

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov05757
    
    
    
spolu05757

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška20
2.kvalifikačná skúška12
štúdium školského manažmentu 1
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické11
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažeokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
NAG IOT 2019  1. miesto2. miesto
NAG 2019  1. miesto 
NAG 2019  1. miesto 
Olympiáda v ANJ 1.miesto1. miesto 
Matematický KLOKAN  1. miesto 
3D tlač  2. miesto 
NET@FIT  10. miesto 
Silná ruka 3. miesto6. miesto 
Silná ruka 1. miesto8. miesto 
AcadNet 2019 kat. CCNA   2.miesto
AcadNet 2019 kat. IT Essentials   3.miesto
Infoprog  2. miesto3.miesto
Infoprog  2. miesto 
Infoprog  3. miesto 
Infoprog  3. miesto 
Festival vedy a techniky AMAVET 1.miestopostup na Vernadsky National Contest v Moskve 
SOČ 1. miesto3. miesto 
SOČ 2. miesto3. miesto 
SOČ 2. miesto  
Enersol 2. miesto  
Olympiáda NEJ1. miesto5. miesto  
ZENIT v programovaní 2. miesto  
ZENIT v programovaní 3. miesto  
ZENIT v elektronike 3. miesto  
Majstrovstvá kraja v ľahkej atletike1. miesto2. miesto  
Majstrovstvá kraja v ľahkej atletike 3. miesto  
Majstrovstvá v stolnom tenise žiakov2. miesto   
Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu2. miesto   
Majstrovstvá okresu v hádzanej žiaci2. miesto   
Majstrovstvá okresu v basketbale žiakov2. miesto   
Majstrovstvá okresu vo volejbale žiaci1. miesto   
Recitačná súťaž M.Tompu1. miesto   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

V školskom roku 2018/2019 sme realizovali nasledovné aktivity zamerané na sebarealizáciu žiakov a  budovanie vnútorných mechanizmov prevencie.

1.    Aktivity v rámci vyučovania sú zamerané na propagáciu a realizáciu myšlienok humanizácie vzdelávania s  dôrazom na priateľskú, no súčasne na pracovnú atmosféru, umožnenie sebarealizácie žiakov, zážitku z objavovania, budovanie sebavedomia, sebahodnotenia  tak, aby sa žiak  škole nevyhýbal, ale mal z pobytu v nej radosť. Ku zvýšeniu atraktivity vyučovacích hodín prispievajú netradičné formy vyučovania, ako napr. hodiny telesnej a športovej výchovy organizované v rámci Európskeho týždňa športu, hodiny anglického jazyka organizované v rámci programu Educate Slovakia projektu AIESEC so zahraničnými študentmi z Brazílie a Indonézie, netradičná hodina MJL vedená hercom Košického divadla, Anglické divadlo – hodina o histórii Veľkej Británie, celoškolské podujatie z príležitosti Európskeho dňa jazykov. Na základe Národného štandardu finančnej gramotnosti verzie 1.1 a verzie 1.2 absolvovali naši žiaci na 8 stretnutiach stolovú spoločenskú hru Finančná sloboda pod záštitou OVB, odborné exkurzie NBS v Bratislave. Na vyučovacích hodinách využívame rôzne výučbové programy a aktivity, ako napr. program TINA, našimi žiakmi vytvorený softvér Type Writer, Graphmatica, GeoGebra, Pohoda, Interaktívne vzdelávanie podľa Štefana Švarca, AutoCAD, Solidworks, e-learning aSc a najmodernejšie učebné pomôcky, ako sú  hlasovacie zaradenia, interaktívne tabule, PC, dataprojektory  a pod.

2.    Ukončovanie štúdia formou obhajoby vlastného projektu umožňuje  dlhodobé samostatné riešenie pridelenej úlohy v mimoškolskom prostredí, čo pozitívne pôsobí na odborný a osobnostný rast žiakov. PČOZ prebieha touto formou V tomto školskom roku  maturovalo touto formou 151 žiakov 4. ročníka dborov elektrotechnika a informačné a sieťové technológie.
 

3.    Mimovyučovacie aktivity  zahŕňajú:

a)    prácu žiakov v záujmových krúžkoch  - 24 krúžkov,  22  učiteľov,  623  žiakov k 15.9.2018 a 447 žiakov k 30.6.2019,

b)    súťaže  - SOČ, Mladý tvorca, Enersol, NAG, IOT NAG, Zenit v programovaní a elektronike, Infoprog, Festival vedy a techniky AMAVET, súťaž v SIP, domáca súťaž v administratíve a korešpondencii - Šurany, olympiáda SJL, ANJ, NEJ, MO, OI, OĽP, biblická olympiáda, olympiáda o Európskej únii, Pekná maďarská reč, Poznaj slovenskú reč, recitačná súťaž M. Tompu, Najlepší angličtinár, Matematický KLOKAN, domáca matematická súťaž – Hurbanovo, Genius Logicus, Matematický náboj, Krajinská matematická súťaž – Felvidéki matematikai verseny -domáca súťaž v čítaní s porozumením v maďarskom jazyku  Nové Zámky, medzinárodná súťaž Hviezda odborov – Szakmasztár (Maďarsko), súťaž v pretláčaní žiakov stredných škôl Silná ruka, Branný súboj, súťaž stredných škôl – župná kalokagatia – Mladý záchranár.

c)    súťaže organizované na pôde našej školy našimi učiteľmi – Vianočný šachový turnaj, Memoriál A. Zoričákovej v ADK, súťaž v SUDOKU, súťaž v UCT, súťaž cvičných firiem, súťaž v skladaní Rubikovej kocky, súťaž v riešení hlavolamov,

d)    akcie organizované našimi učiteľmi a žiackou školskou  radou -  Deň študentstva spojený s imatrikuláciami, Deň otvorených dverí, Jednodňový študent, Ples študentov, Vianočná Viedeň,  Mikuláš pre žiakov a zamestnancov školy, výlet za odmenu do Jihlavy pre úspešných reprezentantov školy,

e)    stužkové slávnosti tried 4. ročníka,

f)     športové súťaže a turnaje vo florbale, hádzanej, basketbale, stolnom tenise, ľahkej atletike, bedmintone, orientačnom behu a cezpoľnom behu.

4.    Aktivity určené zvlášť nadaným žiakom – SOČ, ZENIT v programovaní a elektronike, Enersol, NAG, IOT NAG, Infoprog, Festival vedy a techniky AMAVET, IT , predmetové olympiády v ANJ, NEJ, MO, OI, Matematický KLOKAN, Genius Logicus, Recitačná súťaž M. Tompu, výlet za odmenu do Jihlavy pre úspešných reprezentantov školy.

5.    Prezentácie  prác študentov na podujatiach ako sú Festival vedy a techniky AMAVET, výstava prác SOČ, výstava KOP, Deň otvorených dverí na ZŠ,   Enersol.

6.    Exkurzie -  Dell, s. r. o. – projekt Future me,  ZSE, závod Heineken Hurbanovo, Volkswagen, Národná rada SR, Gaudeamus Slovakia, Národná banka Slovenska, Železnice SR, Technické múzeum Viedeň, výstava Atlantis Center Levice, Múzeum holokaustu – Sereď.

7.    Prednášky  - odborný seminár v rámci Týždňa boja proti drogám, filmové predstavenie „Ostrým nožom“ spojená s prednáškou na tému pravicového extrémizmu a šikanovania – kino Mier, prednáška – alkolhol a iné drogy v trestnoprávnom konaní, beseda Slovensko vo vesmíre – Mestká knižnica Nové Zámky, preventívne poradenstvo v systéme služieb zamestnanosti, prezentácie VŠ pre maturantov.

8.    Spolupráca s družobnými školami:        
Naša škola spolupracuje s dvomi družobnými školami v zahraničí.
Od roku 1986 s Győri Műszaki SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája a od roku 2016 so Střední školou průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava. V rámci spolupráce sa žiaci všetkých troch škôl zúčastnili Športových dní družobných škôl v Nových Zámkoch, súťaže v navrhovaní plošných spojov NYÁK v Győri a súťaže v matematike v Jihlave

9.    Prax žiakov v mimoškolskom prostredí (podniky a inštitúcie  v SR )
Žiaci si prax zabezpečujú sami.

10. Spolupráca s inštitúciami – Mestský úrad, firmy Fiber Tech Industry, ZSSK, Národné centrum rorbotiky, DELL s.r.o., European Composite Holding s.r.o.,  ITAS, ASIT, Osram a.s., Automotive Lighting s.r.o., FaxCOPY a.s., PROMIS s.r.o., SOITRON, s.r.o., SymarTech, s. r. o. Želiezovce, Extreme Network, s.r. o., ŽSR, policajný zbor a ozbrojené sily, STU v Bratislave, TUKE Košice, UPJŠ v Košiciach, Žilinská Univerzita v Žiline, SPU v Nitre.

 

11. Aktivity s dôrazom na humanizmus a spolupatričnosť  sa zaoberali témami ako napr.  životná orientácia, sebahodnotenie, boj proti AIDS, medziľudské vzťahy, extrémizmus, šikanovanie, bezpečný  sex a závislosť od alkoholu, fajčenia a iných omamných látok.  Patria sem Študentská  a Valentínska kvapka krvi, filmové predstavenie „Ostrým nožom“  s tematikou extrémizmu, exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi, filmové predstavenie a prednáška v rámci Týždňa boja proti drogám, 12 – hodinový basketbalový maratón pri príležitosti Dňa boja proti AIDS organizovaný na našej škole a divadelné predstavenia v Bratislave, Nitre a Győri.

Veľkú pozornosť venujeme charitatívnym akciám -  vianočný  program  pre Domov  sociálnych služieb Vek nádeje v Nových Zámkoch, Hodina deťom, Modrý gombík, predaj vianočných pohľadníc pod záštitou UNICEF, Belasý motýľ.

12. Výchovné rozhovory s problémovými žiakmi a ich rodičmi za prítomnosti riaditeľa, resp.  zástupcu riaditeľa a triedneho učiteľa sme realizovali 9  krát.

Prevažná časť aktivít  sa koná  počas celého roka (príprava, realizácia, vyhodnotenie).

V našej škole kladieme dôraz na zachovanie úspešných tradičných akcií, ale neustále hľadáme nové príležitosti na spestrenie života školy a jej študentov.

Počas školského roka 2018/19 sme riešili   závažný problém so záškoláctvom u troch žiakov a vysokú neospravedlnenú absenciu u ďalších štyroch žiakov.

Chceme zdôrazniť, že našou prioritou je vytváranie podmienok na plnú sebarealizáciu študentov podľa ich záujmov a schopností. Pri takomto množstve aktivít sa vyskytli   aj porušenia školského poriadku, ktoré sme   riešili  adresným výchovným pôsobením   a diskusiou so žiakmi s následným pozitívnym výchovným výsledkom. V niekoľkých prípadoch boli udelené výchovné opatrenia – napomenutie a pokarhanie triedneho učiteľa alebo znížená známka zo správania. Tento postup pokladáme za správny a budeme v ňom pokračovať.

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:


Názov projektu

 

Celkový    finančný prínos pre školu

Spolufinancovanie

 (Kto a  v akej výške poskytol - poskytne finančné prostriedky)

Doba realizácie

(od  -  do)

Stav projektu

Podaný-P
Schválený-S Realizovaný-R
(Vyznačte krížikom )

 P

 S

R

IROP: Obnova technického vybavenia pre moderné odborné vzdelávanie v škole budúcnosti

2 285 645,68 €

MPaRV SR

31.12. 2020

X

Zníženie enrgetickej náročnosti budovy školy

cca. 1 741 994,29 €

ÚNSK

 X

Multifukčné ihrisko

260 948,12 €

ÚNSK

 

X

IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

 

 

 od 1.9
2018 - trvá

 

X

Viacúčelové 9-miestne vozidlo

25 000,00 €

ÚNSK

Od 1.3.
2019

 

X

 

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

 

Slovenská Národná kancelária DofE

od 1. 9. 2018-  trvá

 

 


X

Future me

 

DELL, s. r. o.

od 1. 9. 2017 - trvá

 

 


X

Educate Slovakia

 

AIESEC

Od 14.1.2019 – 18.1.2019

 

 


X

Bez hraníc - Határtalanul

 

Ministerstvo školstva MR

Od 26.3.2019-29.3.2019,

Od 2.4.2019 – 5.4.2019

 

 

 

X

Digitálne zručnosti pre život

 

ÚNSK

 

 

 


X

ŠkŠkola priateľská deťom

 

Detský fond UNICEF na Slovensku

od 1.9. 2017 – 30.8.2019

 

 


X

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum inšpekčnej kontroly: 13.3.2019

Druh inšpekcie: realizácia externej časti a písomnej formy internej časti v strednej odbornej škole

Záver:

Predseda školskej maturitnej komisie a predsedovia predmetových maturitných komisií boli vymenovaní Okresným úradom, odborom školstva v Nitre dňa 18. 2. 2019.

Pripravenosť školy na externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a jej realizácia boli v súlade s pokynmi. Predsedovia školskej a predmetových maturitných komisií dohliadali na regulárny priebeh jednotlivých častí maturitných skúšok a plnili určené úlohy. Nad rámec pokynov pod dohľadom predsedu predmetovej maturitne komisie umožnili úpravu odpoveďových hárkov 3 žiakom, u ktorých boli zistené neprepísanie odpovedí na kópiu, čím originál a kópia odpoveďových hárkov neboli totožné.

Predseda predmetovej maturitnej komisie z AJB1 po konzultácii s Národným ústavom certifikovaných meraní dal pokyn k uznaniu 2 odpovedí v inom formáte ako boli uvedené v Kľúči správnych odpovedí.

 

Dátum inšpekčnej kontroly: 13.3.2019

Druh inšpekcie: stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v strednej odbornej škole

Záver:

Akceptovanie odporúčaní uložených riaditeľovi školy vytvorilo predpoklady na dôsledné plnenie povinnosti administrátorov  s pozitívnym dopadom na objektivitu realizácie EČ MS.

S plnením opatrenia prijatého riaditeľom školy boli naplnené Pokyny v hodnotení úloh s krátkou odpoveďou vrátane kontroly druhým hodnotiteľom predsedom predmetovej komisie.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky


V školskom roku  2018/2019 sa vyučovanie zabezpečovalo v dvoch objektoch v Nových Zámkoch:

     1, na Komárňanskej ul. 28

     2, na Ul .B. Němcovej 6

 

Komplex budov na ulici Komárňanská 28 je vzhľadom na svoj vek (36 rokov) v podpriemernom technickom stave, priestory sa postupne podľa finančných možností školy opravovali. V tomto školskom roku sa v septembri dokončila rekonštrukcia sociálnych zariadení v sume 154 981,20 €, odstránenie havarijného stavu školskej kuchyne v sume  58 543,50 €. Na kuchynské vybavenie a zariadenia sa preinvestovalo 39 99,00 €. V súčasnosti má škola schválenú realizáciu projektu Obnova technického vybavenia pre moderné odborné vzdelávanie v škole budúcnosti v rámci IROP v sume  2 285 645, 68 € . Počas tohto školského roka prebiehali prípravy na realizáciu projektu ÚNSK Zateplenie budovy školy v sume 1 741 994,29 €.

V troch pavilónoch na ulici B. Němcovej č.6 sa realizuje praktické vyučovanie. Priestory sú  vyhovujúce, je však potrebná oprava fasád budov so zateplením.  Zamurovanie  šiestich terás a vybudovanie niekoľkých odborných učební s najnovšou didaktickou technikou je plánované v rámci schváleného projektu IROP Obnova technického vybavenia pre moderné odborné vzdelávanie v škole budúcnosti súčasťou.   

      

     V uplynulom školskom roku škola prevádzkovala :

     23  kmeňových učební (delená 1)

     13  učební výpočtovej techniky

     8    učební pre prax

     15    laboratóriá

     4    odborných učební    

     4   učební pre delené vyučovanie

     1    kuchyňu,  1 jedáleň

     2    telocvične

     2    vonkajšie ihriská

    

Materiálno-technické vybavenie školy je na úrovni, ktorá umožňuje zabezpečiť kvalitný   výchovno-vzdelávací proces.

     Škola disponuje:

-        didaktickou technikou v počte 80 ks

-        meracou technikou v počte  348  ks

-        výpočtovou technikou v počte  364  PC 

 

Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2011-14796/35828:2-923 z 11.10.2011  školský internát už nie je súčasťou našej školy. 

Ubytovanie žiakov, ktorí sú z väčšej vzdialenosti,  je riešené v školskom internáte na  SOŠ stavebnej, Nitrianska cesta 61, Nové  Zámky alebo na Strednej zdravotníckej škole na Björnsonovej ul. 4, Nové Zámky.

 

 

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácia zo štátneho rozpočtu za rok 2018

1 448 435,00 €

2. Finančné príspevky získané od rodičov

 

Príjem

13 370,00 €

Výdavky

13 370,00 €

-spotrebný materiál na odbornú prax žiakov

11 365,28 €

-kancelárske potreby, knihy, pracovné zošity

500,00 €

-súťaže, olympiády, SOČ, kultúra

1 504,72 €

3.Finančné  prostriedky za vzdelávacie poukazy

 

Príjem

19 398,00 €

Výdavky

19 398,00 €

-výpočtová technika

749,00 €

-prevádzkové stroje

7 367,00 €

-všeobecný materiál

11 282,00 €

4. Finančné prostriedky získané od rodičov, právnických alebo fyzických osôb

 

Príjem

30 776,94 €

-2 % z odvedených daní fyzických a právnických osôb

3 752,72 €

-sponzori, Vianočný bazár, poplatky ISIC a ITIC, poplatky za čipy

27 024,22 €

Výdavky

37 695,74 €

-učebné pomôcky, súťaže, predmetové olympiády, kultúrne akcie, projekty, čipy, známky ISIC a  ITIC, exkurzie, školský software – rôzne, reklamné predmety, sedacie vaky, DOD, prenájom priestorov na školské akcie, výzdoba školy

37 695,74 €

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Škola, vníma svoju úlohu vo výchove a vzdelávaní komplexne, preto jej ciele tvoria celok, pozostávajúci z čiastkových cieľov:

 

1.     Pripraviť absolventov školy na život po strednej škole

 

Našej škole  záleží na tom, aby jej absolventi boli pripravení na zmeny a obstáli v cudzom prostredí. Preto kladie dôraz na ich prípravu na vysokoškolské štúdium a prvé zamestnanie,  na  psychické zvládnutie zmien pri strate zamestnania    (nepodľahnúť alkoholizmu, drogám, gamblerstvu  a mravnému úpadku) a pripravenosť absolventov na celoživotné vzdelávanie (nemať problémy absolvovať  rekvalifikačné kurzy v staršom veku).

Na základe spätnej väzby od žiakov a rodičov  sa nám daný cieľ vo veľkej miere darí napĺňať.

 

2.    Vyzbrojiť absolventov špičkovými odbornými kompetenciami a vedomosťami.

Tento cieľ zostáva aj v školskom roku 2018/2019  ako prioritný.

Je pre nás dôležité, aby naši žiaci mali dobré technické a odborné znalosti.

Od školského roka patrí študijný odbor informačné a sieťové technológie do novovytvorenej skupiny odborov 25. Preto pri zmene ŠVP a sme do ŠkVP zaradili nové odborné predmety v súlade s požiadavkami trhu práce: internet vecí, webové informačné systémy, robotika a grafické a dokumentačné systémy. V študijnom odbore elektrotechnika vo vzdelávacej oblasti počítačové systémy sme zaviedli predmet sieťové a informačné technológie ako povinný.

Výsledky MS a skutočnosť, že vyše 85 % našich absolventov je nielen prijatých na VŠ, ale drvivá väčšina z nich aj úspešne doštuduje, ako aj to, že naši absolventi sú zamestnaní,  poukazujú na to, že tento cieľ, až na výnimky,  úspešne napĺňame. Záujem o štúdium na našej škole a prílev veľmi dobrých žiakov zo ZŠ je podmienený aj ponukou našich študijných odborov. Najväčší záujem je o študijný odbor informačné a sieťové technológie. Prehĺbili sme  spoluprácu s občianskym združením ASIT, ITAS a firmami DELL, SOITRON, Symar Tech, Extrem Network, ŽSR, Fiber Tech Industry, Národným centrom robotiky, Osram, ZSE, ZSSK, Robix s.r.o., Heineken s.r.o., Grain Slovakia s.r.o., a ďalšími. Zástupcovia spomínaných firiem sa zúčastnili na Dni otvorených dverí a naši žiaci absolvovali niekoľko odborných exkurzií u nich. Naši žiaci sa zapojili aj do projektu Future me firmy DELL.

 

 

3.    Dať absolventom všeobecný prehľad s dôrazom na počítačovú gramotnosť a ovládanie cudzích jazykov.

Vzhľadom na odborné zameranie našej školy sa snažíme o to, aby  úroveň počítačovej gramotnosti našich žiakov bola  čo najlepšia. V najväčšej miere k tomu prispieva PK výpočtovej techniky, a to na medzinárodnej certifikovanej úrovni. Naši absolventi tu môžu  získať medzinárodný certifikát ECDL, certifikáty Cisco IT Essentials, CCNA 1, CCNA 2, CCNA 3, CCNA 4 a priemyselný certifikát CCNA, IOT Connecting thing, IOT Big Data, , IOT Hackathon Playbook. V 2. – 4. ročníku prebieha ročníková previerka počítačovej gramotnosti.

Kompetencie IKT žiaci používajú na odborných i všeobecnovzdelávacích predmetoch. Neodmysliteľnou súčasťou vyučovacích hodín sú výučbové programy ako GeoGebra, Graphmatica, Pohoda, MRP, TYPE WRITER, AFT, TINA, Microsoft Office, AutoCad. Používanie spomínaného softveru je možné aj vďaka vynikajúcej vybavenosti školy výpočtovou technikou – 17 interaktívnych tabúľ a vyše 360 počítačov v odborných i kmeňových učebniach. K napĺňaniu tohto cieľa prispieva aj dobrá pripravenosť pedagógov, ktorí sa zúčastnili rôznych kurzov a školení kontinuálneho vzdelávania, ako aj medzinárodných certifikačných testov.

Pri výučbe cudzích jazykov kladieme dôraz na ovládanie daného jazyka na úrovni maturitnej skúšky, ako aj na jeho používanie v každodennom živote. Okrem prípravy žiakov na maturitné skúšky v rámci vyučovania sa organizujú na našej škole aktivity pre žiakov, ktoré umožňujú popri osvojení teoretickej roviny jazyka, aj praktické využitie jazykových schopností ako napr. akcie organizovaná na našej škole pri príležitosti Dňa európskych jazykov, stretnutie s bývalými absolventmi zamerané na výučbu a používanie cudzích jazykov v praxi. Pravidelne sa zapájame do projektu Educate Slovakia neziskovej organizácie AIESEC, v rámci ktorej 2 zahraniční študenti z Brazílie a Indonézie v štyroch triedach  našej školy viedli hodiny anglického jazyka počas jedného týždňa. Náš žiak dosiahol vynikajúce  umiestnenie v celoštátnom kole olympiády v anglickom jazyku, keď sa stal víťazom svojej kategórie.  Ako to dokazujú mnohí naši absolventi ( sú úspešní v štúdiu na VŠ, absolvovali jazykové pobyty v zahraničí, cestujú po svete, používajú jazyk v každodennej práci a v živote), darí sa nám vyzbrojiť žiakov jazykovými kompetenciami, ktoré im pomôžu uplatniť sa v konkurenčnom boji na trhu práce.

O vysokej úrovni ovládania anglického jazyka našimi žiakmi svedčí aj 55 maturantov na úrovni B2, ktorý je najvyšší v kraji medzi SOŠ. Títo žiaci dosahujú pravidelne vysokú úspešnosť aj percentil v rámci SR.

Štúdium predmetu sieťové a informačné technológie a príprava na certifikačné skúšky Cisco prebieha v anglickom jazyku, čo sa odzrkadľuje na vynikajúcej úrovni znalosti anglického jazyka absolventov študijného odboru  IST.

 

 

4.    Vychovať absolventa tak, aby našiel vlastné miesto v spoločnosti.

 Našu výchovnú činnosť zameriavame na:

-       zvládnutie ľudského spolunažívania – výchova k empatii, tolerancii  - spolunažívanie  príslušníkov rozdielnych národností, vierovyznaní a inej sexuálnej orientácie, eliminácia šikany a iných nežiadajúcich prejavov správania sa mladých ľudí, rozvíjanie komunikačných schopností a ochoty pomôcť,

-       rozvíjanie kritického spôsobu myslenia - neosvojiť si cudzie myšlienky bez výhrad, tvoriť vlastný názor, schopnosť spracovať a vyhodnocovať informácie, vedieť robiť adekvátne závery,

-       výchovu k zdravému spôsobu života - starostlivosť o vlastné zdravie - (zdravá výživa, pravidelný pohyb  a udržanie  si fyzickej kondície,  vyhýbať sa nadmernému  užívaniu alkoholických  nápojov, omamných látok a drog a fajčeniu),

-       rozvíjanie estetického cítenia.

Dané ciele sa  nám darí napĺňať prostredníctvom charitatívnych akcií, v rámci vyučovacích hodín, vzdelávacích programov  s tematikou šikany, kyberšikany a sexuálnej výchovy,prednášok so školskou psychologičkou, výživovou poradkyňou,  výzdoby školy, prípravy stužkových slávností a rozlúčkovej slávnosti.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:


K úspechom školy v školskom roku 2018/2019 zaraďujeme zapojenie školy do projektu IT Akadémia a vybudovanie odborbej učebne Science Lab,  rozšírenie vnútorných oddychových zón pre žiakov a ich vybavenie tulivakmi, zvýšenie úrovne vedomostí a zručností žiakov v oblasti finančnej gramotnosti  absolvovaním stolovej hry Finančná sloboda – OVB, výuku anglického jazyka zahraničnými študentmi v rámci programu Educate Slovakia organizácie AIESEC a zapojenie sa žiakov školy do projektu Future me firmy DELL.

V oblasti materiálno-technického zabezpečenia pokladáme za veľký úspech schválenie projektu a v auguste 2019 zahájenie  rekonštrukcie budovy školy, v rámci ktorej prebieha výmena okien, izolácia strechy a zateplenie budovy.

Naši žiaci dosiahli vynikajúce umiestnenia v rôznych súťažiach na krajskej, celoštátnej aj medzinárodnej úrovni. Uvádzame len tie najlepšie:

Názov súťaže

kraj. kolo

národ. kolo

medzinár. kolo

 

 

 

 

NAG IOT 2019

 

1. miesto

2. miesto

NAG 2019

 

1. miesto

 

NAG 2019

 

1. miesto

 

Olympiáda v ANJ

1.miesto

1. miesto

 

Matematický KLOKAN

 

1. miesto

 

3D tlač

 

2. miesto

 

NET@FIT

 

10. miesto

 

Silná ruka

3. miesto

6. miesto

 

Silná ruka

1. miesto

8. miesto

 

AcadNet 2019 kat. CCNA

 

 

2.miesto

AcadNet 2019 kat. IT Essentials

 

 

3.miesto

Infoprog

 

2. miesto

3.miesto

Infoprog

 

2. miesto

 

Infoprog

 

3. miesto

 

Infoprog

 

3. miesto

 

Festival vedy a techniky AMAVET

1.miesto

postup na Vernadsky National Contest v Moskve

 

SOČ

1. miesto

3. miesto

 

SOČ

2. miesto

3. miesto

 

SOČ

2. miesto

 

 

Enersol

2. miesto

 

 

ZENIT v programovaní

2. miesto

 

 

ZENIT v programovaní

3. miesto

 

 

ZENIT v elektronike

3. miesto

 

 

Majstrovstvá kraja v ľahkej atletike

2. miesto

 

 

Majstrovstvá kraja v ľahkej atletike

3. miesto

 

 

 

Samozrejme, že sú oblasti, v ktorých máme rezervy a je potrebné ich zlepšovať. Preto  navrhujeme nasledovné opatrenia v záujme ich odstránenia:

1.         Nadviazať a prehlbovať spoluprácu s firmami DELL, SOITRON, Fiber Tech Industry, Bonul,  Národné robotické centrum, ZSE, ZSSK, ŽSR, Robix s.r.o., Heineken s.r.o., ako aj s ďalšími  potencionálnymi zamestnávateľmi našich absolventov.

2.         Pokračovať v ďalšej modernizácii a zlepšovaní technického vybavenia školy prostredníctvom projektov podaných na ÚNSK Nitra (IROP, výmena svietidiel v budove školy na B. Němcovej 6,  rekonštrukcia telocvične, parkovacej plochy pred hlavnou budovou, úplná rekonštrukcia kotolne, multifunkčné ihrisko a pod.) a pokračovať v procese vypracovania a realizácie.

3.         Venovať zvýšenú pozornosť prevencii v oblasti šikanovania, šírenia extrémizmu a intolerancie.

4.         Naďalej sa zameriavať na boj proti užívaniu návykových látok, alkoholu, fajčeniu a vytváraniu iných druhov závislostí ako napr.  hranie počítačových hier, permanentné používanie počítačov, notebookov, mobilov a pod.

5.         Zvýšiť motiváciu žiakov nižších ročníkov k účasti na SOČ.

 

SWOT analýza

Silné stránky

 • dlhodobé popredné umiestnenie školy v oblasti  externého  hodnotenia – rebríček škôl  INEKO, vedomostné súťaže SOŠ v rámci kraja
 • dobré meno školy v regióne
 • dlhoročná tradícia
 • atraktívna poloha školy, široká spádová oblasť
 • výborné podmienky  pre  vzdelávanie žiakov – 18 učební s interaktívnou tabuľou, vyše 360 počítačov, vysokokvalifikovaní pedagógovia, veľa vyškolených PZ na prácu s interaktívnou tabuľou a výučbovým softvérom  
 • kvalitní, vysokokvalifikovaní a flexibilní pedagógovia
 • stabilný záujem žiakov o štúdium technického zamerania na našej škole
 • ponuka študijného odboru informačné a sieťové technológie aj v triede s vyučovacím jazykom maďarským
 • aktívny manažment školy
 • dlhodobé popredné umiestnenia našich žiakov na súťažiach v krajských a celoslovenských kolách
 • organizovanie veľkého počtu  školských i mimoškolských akcií, súťaží
 • zavádzanie najnovších, inovatívnych   vyučovacích metód a foriem vo väčšine predmetov
 • prehľadné a pravidelne aktualizované webové sídlo školy
 • vedenie pedagogickej dokumentácie v elektronickej podobe –  aSc Agenda, aSc Rozvrhy, aSc Suplovanie, EduPage PRO, EduPage Elearning, Internetová žiacka knižka, Elektronická triedna kniha
 • podpora vzdelávania učiteľov
 • častá reprezentácia školy doma aj v zahraničí
 • vynikajúce výsledky v prijímaní našich žiakov na VŠ a ich uplatnenie na pracovnom trhu
 • interný  školský psychológ –konzultácie pre žiakov i učiteľov
 • systematická práce s integrovanými žiakmi
 • tvorivá a priateľská atmosféra v škole

 

Slabé stránky

 • nevyhovujúci technický stav budovy školy B. Němcovej 6
 • absencia zahraničných lektorov vo výučbe cudzích jazykov
 • nízka zapojenosť žiakov nižších ročníkov  do SOČ

 

Príležitosti

 • rozšírenie ponuky školy o pomaturitné štúdium
 • propagácia školy nielen v regionálnych, ale aj v celoslovenských médiách
 • využívať učebne s interaktívnou tabuľou na výučbu v čo najväčšom počte predmetov
 • používať najnovšie inovatívne  vyučovacie metódy  s využitím modernej didaktickej techniky

 

Hrozby

 • demografický pokles populácie
 • nízke morálne a finančné ohodnotenie učiteľa v spoločnosti
 • nedostatočný záujem odborníkov o prácu učiteľa odborných predmetov
 • klesajúca vedomostná úroveň žiakov zo ZŠ
 • zvyšujúci sa počet žiakov so ŠVVP, a psychickými a rodinnými problémami a zo sociálne znevýhodnených rodín
 • nízky záujem rodičov o aktívnu spoluprácu so školou

 

 

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Cvičenia zo strojopisu pre OA44 Ing. Alexandra Sochová
Futbalovo-florbalový krúžok 1117 Mgr. Ladislav Lencsés
Krúžok Advanced ECDL a KOP31 Ing. František Hortai
Krúžok aplikovanej elektrotechniky17 Ing. Zoltán Tóth
Krúžok CISCO kurzov, údržby a opráv PC č. 150 Ing. Michal Miko
Krúžok CISCO kurzov, údržby a opráv PC č. 231 Ing. Michal Miko
Krúžok ECDL31 Ing. Zuzana Újhelyiová
Krúžok elektroenergetiky9 Ing. Štefan Švarc, PhD.
Krúžok elektroniky - VJM17 Ing. Ladislav Tóth
Krúžok KOP0 Ing. Roman Keszeg
Krúžok opráv elektrických zariadení13 Ing. Ondrej Rimovský
Krúžok PLC a ELK0 Ing. Ladislav Korinek
Krúžok pomoci vo fyzike10 RNDr. Peter Roskó
Krúžok silnoprúdovej elektrotechniky - VJM 3. - 4. roč.2 Ing. László Forró
Krúžok SOČ18 Ing. Lenka Danácsová
Krúžok účtovníctva pre 3. a 4.r. OA 10 Ing. Janette Ürgeová
Krúžok účtovníctva pre OA 19 Ing. Marta Szabóová
Mladý záchranár9 Ing. Dagmar Škrhová
Praktická ekonomika25 Ing. Jana Rošková
Príprava na MS z MAT pre žiakov s VJM32 Mgr. Anita Šaraiová
Príprava na MS z MAT pre žiakov s VJS31 Mgr. Imrich Dékány
Programovanie PYTHON 1, 251 Ing. Mária Poláková
Šachový krúžok40 Ing. Koloman Halász

Záver

V Nových Zámkoch, 8. októbra 2019

Vypracoval:

RNDr. Peter Lénárt

riaditeľ školy

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 9.10.2019.

Vyjadrenie Rady školy:

Rada školy pri Spojenej škole, Komárňanská 28, Nové Zámky berie na vedomie a odporúča zriaďovateľovi schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019 dňa 9.10.2019.

Mgr. Peter Cucor

predseda Rady školy

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie