• ELEKTROTECHNIKA

    • 26 75 M elektrotechnika

     Celková   charakteristika  absolventa

     Absolvent študijného odboru 26 Elektrotechnika je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrotechnických inštalácií a elektrických zariadení. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne aj v tíme. Rozsah získaných vedomostí mu umožňuje sústavne sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a časopisov, používať racionálne metódy práce technika a využívať odborné manuálne spôsobilosti. Získané vzdelanie dáva absolventovi predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Po nástupnej praxi je pripravený na výkon technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje svoje zručnosti a vedomosti, čím si zvyšuje svoju odbornú kvalifikáciu.

     Od 3.ročníka žiaci pokračujú  vo vzdelávacích oblastiach  počítačových   systémov   a  elektroenergetiky  a od školského roku 2018/2019 v triedach vyučovacím jazykom slovenským aj v vzdelávacej oblasti informatických a telekomunikačných systémov.

      

     Vo vzdelávacej oblasti počítačové systémy študenti získajú nasledovné kompetencie:

     Požadované vedomosti

     Absolvent má:

     ·         poznať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

     ·         poznať bezpečnostné predpisy v elektrotechnike a v informačných  a sieťových technológiach

     ·         ovládať základy bezpečnosti práce s elektrickými zariadeniami,

     ·         ovládať spôsoby zobrazovania základných strojových súčiastok a ich sústav, ako aj spôsoby elektrotechnických schém,

     ·         poznať používané materiály, ich využitie v  informačných  a sieťových technológiách

     ·         poznať podstatu a princípy zákonitostí elektrotechniky a elektroniky,

     ·         základné poznatky z oblasti IT a ich využitia v oblasti elektrotechniky,

     ·         riešenie základných elektrotechnických a elektronických obvodov

     ·         poznať základnú meraciu techniku, metódy merania a vyhodnocovania,

     ·         poznať vzťah hardvérových a softvérových prostriedkov,

     ·         poznať princíp, konštrukciu a činnosť jednotlivých častí ako aj celého systému PC vrátane periférnych zariadení,

     ·         široké základy informačných, serverových a sieťových technológií

     ·         poznať spôsoby vzájomnej komunikácie jednotlivých častí a celkov informačných a sieťových technológií,

     ·         široké základy práce s operačnými systémami a databázami,

     ·         široké základy programovania vo vyššom programovacom jazyku,

     ·         poznať základné princípy technológie JAVA,

     ·         poznať diagnostické postupy pri hľadaní porúch v oblastí hardvéru, softvéru a počítačových sietí,

     ·         poznať návrh a aplikovanie riešení bezpečnostnej politiky, ochrany citlivých a dôležitých údajov,

     ·         poznať informatické služby v modernej spoločnosti,

     ·         pracovať s didaktickým softvérom v odbornom vzdelávaní,

     ·         poznať princípy činnosti riadiacich jednotiek na báze jednočipových mikropočítačov alebo PLC,

     ·         poznať základy projektovania a konštruovania elektronických zariadení a schém na PC,

      

     Požadované zručnosti

     Absolvent vie:

     ·         vykonať samostatný rozbor a riešenie jednoduchých problémov z praxe v elektrotechnike, elektronike a v informačných, serverových a sieťových technológiach,

     ·         využívať a pracovať s normami, tabuľkami, katalógmi, manuálmi a projektovou dokumentáciou,

     ·         riešiť základné obvody jednosmerného a striedavého prúdu,

     ·         navrhovať a realizovať číslicové obvody,

     ·         zvoliť správne postupy riešenia a navrhnúť elektronické obvody a zariadenia s využitím IT,

     ·         zhotovovať základnú projektovú dokumentáciu

     ·         využívať, obsluhovať a pracovať s novými IKT,

     ·         využívať multimediálne zariadenia,

     ·         využívať bežné aplikačné a kancelárske softvéry,

     ·         obsluhovať a využívať na primeranej užívateľskej úrovni PC,   

     ·         zvládnuť technickú obsluhu PC a zariadenia konštruovaných na báze jednočipových mikropočítačov alebo PLC,

     ·         zálohovať a archivovať údaje,

     ·         využívať aplikačné a grafické programy používané  v študijnom odbore,

     ·         vyhľadávať, spoznávať a šíriť programové produkty typu Open Source,

     ·         konfigurovať a inštalovať jednotlivé časti i celého systému PC,

     ·         inštalovať a spravovať operačné systémy a aplikačné programy,

     ·         navrhnúť a nakódovať jednoduché softvérové aplikácie vo vyššom programovacom jazyku, respektíve assemblery,

     ·         využívať aplikačné a špecifické softvéry systémov informačných, serverových a sieťových technológií a databáz,

     ·         konfigurovať, inštalovať a udržiavať distribuované systémy v informačných, serverových, sieťových technológiách

     ·         diagnostikovať prevádzkyschopnosť a funkčnosť jednotlivých častí i celého systému,

     ·         orientovať sa v globálnych informačných systémoch

     ·         vytvárať webstránky, spravovať web, mail, file a domain servery,

     ·         aplikovať všetky získané odborné vedomosti v praxi.

     Vo vzdelávacej oblasti elektroenergetika študenti získajú nasledovné kompetencie:

     Absolvent študijného odboru elektrotechnika je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce elektrotechnika v priemyselných odvetviach a odboroch národného hospodárstva, v súkromnom i štátnom sektore.

     Absolvent tohto študijného odboru je pripravený aj na vysokoškolské štúdium najmä na technickej univerzite v študijných odboroch príbuzných odbornému zameraniu a ekonomických fakultách.

      

     Absolvent odboru elektroenergetika vie/pozná:

     • funkciu a stavbu elektrických strojov a prístrojov, základy ich elektrických pohonov
     • základy elektromobilov
     • spôsob výroby a výrobné procesy používané pri výrobe elektrických strojov a prístrojov.
     • spôsoby výroby, rozvodu elektrickej energie, a zásady využitia elektrickej energie, spoluprácu s odberateľmi, ekonomické využitie energetických zariadení,
     • poruchové stavy a ochrany elektrických sietí a rozvodných zariadení,
     • zásady a spôsoby navrhovania elektroinštalácií obytných a priemyselných budov a rozvádzačov NN.
     • riešenia a konštrukcie výkonových polovodičových meničov a ich riadiacich systémov,
     • funkčný princíp a vyhotovenie systému ovládacích automatických zariadení,
     • automatizačné prostriedky na realizáciu logického riadenia, používanie mikroriadičov, PLC a mikropočítačov, vlastnosti členov regulačného obvodu a vlastnosti a štruktúry regulačných obvodov,
     • spôsoby merania elektrických a nelektrických veličín, vlastnosti elektrických strojov a zariadení.
     • základy projektovania a konštruovania elektrických zariadení a schém na PC a spôsoby uplatnenia výpočtovej techniky pri modelovaní a simulácii regulačných pochodov i uplatnenia v samotnom riadiacom procese

      

     Po absolvovaní zamerania elektroenergetika absolvent môže pracovať ako:

     • opravár elektrických zariadení, sietí, montážnych liniek,
     • konštruktér elektrických zariadení,
     • projektant elektrických zariadení,
     • špecialista (revízny technik) elektrických zariadení,
     • súkromný podnikateľ v rôznej oblasti elektrotechniky,
     • v rôznych elektrárňach a rozvodniach
     • odborný technický pracovník v rôznych elektrárňach a rozvodniach,
     • môže pokračovať v štúdiu na VŠ a univerzitách v celej Európe

      

      

     A 2. évfolyam elvégezése után diáklaink 2 tanulmányi szak közül választhatnak -  Számítógép rendszerek és Elektroenergetika.

     A Számítógép rendszerek szakon a következö kompetenciákat szerzik meg:

     Végzőseink ismeretei:

     · ismeri a biztonság és egészségvédelmi előírásokat

     · ezen előírásoknak megfelelően dolgozik,

     · ábrázolni tudja a berendezések egyes részeit, összetevőit,

     · ismeri a szakirodalmat, és ezt felhasználja a munkája során

     · ismeri az elektrotrechnika és elektronika törvényszerűségeit,

     · az IT alapjait felhasználja az elektrotechnikában,

     · alapvető elektotechnikai és elektronikai áramköröket old meg,

     · ismereteket szerez az elektromos mérésekből,

     · ismeri a hardver és a szoftver kapcsolatát,

     · ismeri a számítógép felépítését,

     · széles körű ismereteket szerez a hálózati, szoftver és információs technológiákból

     · megtanul dolgozni az operációs rendszerekkel, és adatbázisokkal egyaránt,

     · különböző programozási nyelveken tud programot írni,

     · ismeri a JAVA technológia alapjait,

     · diagnosztikálni tudja a hardver, szoftver és hálozati problémákat,

     · ismeri az adatvédelmi és biztonsági politikát,

     · ismeri a modern társadalom információs szolgáltatásait,

     · megtanul dolgozni didaktiakai szoftverekkel a szakképzés során,

     · ismeri az irányító rendszerek és a PLC rendszer alapelveit,

     · számítógép segítségével tud elektronikus berendezéseket tervezni,

      

     Végzőseink szakmai készségei:

     · egyszerű gyakorlati problémákat elemez és old meg az elektrotechnikán, elektronikán, szerver, és hálózati technológiákon belül,

     · dolgozni tud a szabványokkal, táblázatokkal, katalógusokkal, és a projekt dokumentációval egyaránt,

     · egyenáramú és váltakozó áramú áramköröket old meg,

     · digitális áramköröket tervez és realizál,

     · elektronikus áramköröket tervez IT segítségével,

     · projekt dokumentációt dolgoz ki,

     · alkalmazni tudja a modern információs és kommunikációs technológiákat,

     · multimediális berendezéseket alkalmaz,

     · megfelelő szinten használja a számítógépet és annak szoftvereit,   

     · adatokat ment és archivál,

     · aplikációs és grafikai szoftverekkel dolgozik tanulmányai során,

     · képes Open Source szoftver termékeket keresni, megismerni és terjeszteni,

     · konfigurálja és telepíti a számítógépet s annak egyes részeit,

     · operációs rendszereket telepít,

     · egyszerű szoftver aplikációkat tervez, és programoz C++, C# és assembler nyelven,

     · az információs, szerver és szoftver technológiák specifikus rendszereivel dolgozik,

     az információs, szerver és szoftver technológiák rendszereit telepíti,

     · számítógépes rendszer diagnosztikát végez,

     · tájekozódni tud a globális információs rendszerekben,

     · web oldalakat készít és kezelni tudja a web-, mail- és domain szervereket,

     · gyakorlatban felhasználja a szaktudását.

      

     A Elektroenergetika szakon a következö kompetenciákat szerzik meg:

      

     Iskolánk végzős diákja kvalifikált szakemberként képes kommunikálni és dolgozni az állami- és magánszektor elektrotechnikai (részben gépészeti) szakterületein. Megfelelő alapokat kap tanulmányainak folytatására főiskolai és egyetemi szinten, illetve a rokonszakmák területén és a közgazdasági irányzatokon. Tudását idegen nyelven (angol, német) is képes bővíteni.

      

     Az elektroenergetika szak elvégzése után a végzős diák ismeri és használni tudja:

     • a villamoas gépek és készülék működését, gyártásának technológiáját, a villamos meghajtások alapjait, azok felépítését, gyakorlati hasznosítását (vezérelhető villamos hajtások tervezését, komponensek megválasztását),
     • az elektromos autók alkotóelemeinek működést – az elktromobilitás alapjait,
     • a villamos energia gyártásának és szállításának lehetőségeit, felhasználásának alapjait, a fogyasztókkal való együttműködést, villamos berendezések gazdaságos működtetését,
     • villamos erőművek felépítését, az összes erőmű típus (atom, hő-. vizi-. szoláris-,  fotovoltaikus) működését,
     • villamos hálózatok és elosztóállomások meghibásodási lehetőségeit és védelmét,
     • alacsonyfeszültségű hálózatok (lakóházak, ipari létesítmények) és elosztószekrények tervezésének alapjait és azok kivitelezést,
     • egyenirányítók, szaggatók, egyenáramú teljesítményszabályzók, frekvenciaváltók működését, és azok felhasználását a villamos meghajtások területén, a teljesítményelektronikai váltók felépítését és azok vezérlő rendszereit,
     • az automatizációs rendszerek megépítését, mikrovezérlős, PLCés és mikroszámítógépes működtetését,
     • villamos és más fizikai mennyiségek mérését, villamos gépek és berendezések tulajdonságait
     • a számítógépek felhasználását (villamos berendezések, áramkörök, tervezése, mérések és azok kiértékelése, elektromos áramkörök szimulációja, villamos berendezések számítógépes vezérlése)

      

     Végzősünk az elektroenergetika szak elvégzése után dolgozhat, mint:

     • technikus villamos erőművekben és elosztóállomásokon,
     • villamos berendezések, hálózatok, gépsorok karbantartója,
     • villamos berendezések tervezője,
     • technikus, pejektánstervező,
     • villamos berendezések, hálózatok műszaki ellenőre (revízny technik),
     • magánvállalkozó az elktrotechnika területén,
     • továbbtanulhat a hazai, illetve európai egyetemeken, főiskolákon.

      

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie