• Povinnosti plnoletého žiaka/zákonného zástupcu neplnoletého žiaka  v prípade záujmu o štúdium na strednej škole obdobného typu v zahraničí
    (zákon č. 245/2008 Z.z.)

     

    1. V priebehu štúdia na strednej škole sa umožňuje žiakom štúdium na zahraničnej škole obdobného typu.
      
    2. Plnoletý žiak/zákonný zástupca žiaka podá písomnú žiadosť  o povolenie vzdelávať sa na strednej škole obdobného typu mimo SR, v ktorej uvedie
    1. meno, priezvisko a bydlisko žiaka,
    2. rodné číslo žiaka,
    3. adresu bydliska v zahraničí,
    4. názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať,
    5. učebné plány štúdia na zahraničnej škole.
      
    1. Riaditeľ strednej školy môže po posúdení učebných plánov a po prerokovaní v pedagogickej rade povoliť žiakovi absolvovať časť štúdia na obdobnej škole.

     

    1. Plnoletý žiak/zákonný zástupca žiaka predloží riaditeľovi kmeňovej školy do 30 dní po príchode žiaka do krajiny pobytu doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu.

     

    1. Kmeňová škola poskytuje žiakovi na základe žiadosti plnoletého žiaka/zákonného zástupcu učebnice.
      
    2. Plnoletý žiak/zákonný zástupca môže na základe žiadosti vykonať komisionálne skúšky. V žiadosti uvedie ročník, za ktorý sa majú komisionálne skúšky vykonať.

     

    1. Termín, obsah a rozsah komisionálnych skúšok určí riaditeľ školy, v ktorej sa majú komisionálne skúšky vykonať, najneskôr 15 dní pred ich konaním. Na základe výsledkov komisionálnych skúšok vydá škola žiakovi vysvedčenie. Žiak, ktorý nepožiadal o vykonanie komisionálnych skúšok ich vykoná po ukončení štúdia v zahraničí.
      
    2. Podľa výsledkov komisionálnych skúšok riaditeľ školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.
  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie