• Súťaž‎ v skladaní Rubikovej kocky
     • Súťaž‎ v skladaní Rubikovej kocky

     • Dňa 20.decembra 2017 sa uskutočnila na našej škole súťaž v skladaní Rubikovej kocky. Súťažilo 22 žiakov našej školy z rôznych tried. Súťaž pozostávala z niekoľkých kôl. Najlepší čas bol 20,1 s. O vyrovnanosti našich žiakov svedčí aj skutočnosť, že víťaz vyhral iba s minimálnym časovým rozdielom. Poradie na prvých piatich miestach je nasledovné:

      1. Bence Bajkai – I.DE

      2. Alex Barák – III.AP

      3. Márk Száraz – II.AE

      4. Adrián Kozmér – III.DZ

      5. Milan Bako – II.CE

      Počas súťaže mali žiaci možnosť vyskúšať aj skladanie Rubikovej kocky pre nevidiacich.

      Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov!

      foto

      Rubik-kocka kirakó verseny

       

      2017. december 20-án az iskolánkon megrendezésre került a Rubik kocka kirakásának versenye, melyen 22 diák vett részt. A verseny több fordulóból állt. A leggyorsabb idő 20,1 másodperc volt. A döntő kiegyenlített volt, és a győztes csak minimális időkülönbséggel nyert. Az első öt hely sorrendje a következő:

                                                                            

      1. Bajkai Bence – I.DE

      2. Barák Alex – III.AP

      3. Száraz Márk – II.AE

      4. Kozmér Adrián – III.DZ

      5. Bako Milan – II.CE

      A verseny során a tanulóknak lehetőségük volt kirakni a vakok számára készült Rubik-kockát.

      Gratulálunk a győzteseknek, további sok sikert kívánunk!

    • KK súťaže ZENIT v elektronike
     • KK súťaže ZENIT v elektronike

     • Dňa 30.11.2017 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike na Strednej odbornej škole technickej, Vráble. Žiak našej školy Adrián Bujdák z triedy II. CE sa v kategórii B – žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl umiestnil na peknom 2. mieste a postúpil do celoštátneho kola ZENIT v elektronike. K dosiahnutému výsledku gratulujeme a do ďalšej súťaže mu prajeme veľa úspechov.

    • Matematická súťaž v Hurbanove
     • Matematická súťaž v Hurbanove

     • Dňa  23.novembra 2017 sa uskutočnil  XXX. ročník  Matematickej súťaže  Konkoly - Thege Miklósa na pôde SPŠ stavebnej v Hurbanove.

      Z našej školy sa zapojili do súťaže šiesti žiaci: Tomáš Kender z triedy IV.IT, Adam Zilizi z triedy III.IT, Szabó Krisztián z triedy I.DI,  Kristóf Kappel z triedy I.AI, Udvaros Anna z triedy I.DI a Dominik Váczlav z triedy I.AI. Tomáš Kender obsadil vo svojej kategórii  2. miesto a Szabó Krisztián 4. miesto.

      Všetkým súťažiacim gratulujeme a  ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       

      2017. november 23-án az Ógyallai Építőipari Szakközépiskolában megrendezésre került a Konkoly - Thege Miklós Matematika Verseny XXX. évfolyama.

      A mi iskolánkat 6 diák képviselte: Tomáš Kender ,a IV.IT, Adam Zilizi, a III.IT,  Kristóf Kappel és  Dominik Váczlav, az I.AI,  Szabó Krisztián és Udvaros Anna, az I.DI osztályok diákjai.  Tomáš Kender  kategóriájában a   2. helyezést,  Szabó Krisztián pedig a 4. helyezést érte el. A verseny résztvevőinek gratulálunk és köszönjük, hogy iskolánkat példásan képviselték.

    • Súťaž v písaní na počítači
     • Súťaž v písaní na počítači

     • Ako každý rok, i tento sa uskutočnil na našej škole Memoriál  Ing. Adriány Zoričákovej v písaní na počítači. Na tejto súťaži si žiaci preverili svoje zručnosti získané na hodinách administratívy a korešpondencie.

      Zúčastnení žiaci v počte 35, súťažili v dvoch kategóriách.

      Prvá kategória sú žiaci prvého ročníka Obchodnej akadémie, kde sa na prvý troch miestach umiestnili nasledovní  žiaci:

      1. Letícia Gyulaiová I. DA
      2. Ádám Pócs I. DA
      3. Renátó Kiss I. DA

      Druhá kategória ako vždy patrí žiakom druhého, tretieho a štvrtého ročníka OA a TIS, ktorí písali desaťminútový odpis. Výsledky sú nasledovné:

      1. Silvia Hegedűsová IV. AT
      2. Benjamín Drozdík IV. DA
      3. Bianka Szanyiová IV. AT


      Víťaz druhej kategórie postupuje do krajského kola.

      Víťazom srdečne blahoželáme.

    • Súťaž cvičných firiem
     • Súťaž cvičných firiem

     • Dňa 19. 12. 2017 sme na našej škole organizovali druhý ročník súťaže cvičných firiem. Súťažiace firmy boli nasledovné: NEW LOOK, s. r. o. – výroba a predaj oblečenia pre deti a mládež, Dante s. r. o – organizovanie rôznych spoločenských podujatí,  EventExplosions, s. r. o. – organizovanie spoločenských podujatí a prenájom výzdoby. Súťaž prebiehala v nasledovných kategóriách, kde sa víťazmi stali:

       

      1. kategória najlepšia elektronická prezentácia

      Event Explosions, s. r. o.

       

      1. kategória najlepší leták cvičnej firmy

      Dante, s. r. o.

       

      1. kategória najlepšia vizitka cvičnej firmy

      New Look, s. r. o.

       

      1. kategória najlepšie propagačné materiály

      Event Explosions, s. r. o.

       

      Srdečne blahoželáme

    • Šport pred Vianocami
     • Šport pred Vianocami

     • Florbalový a bedmintonový turnaj 

                           Dňa 12.12.2017 zorganizovala naša škola medzitriedny turnaj vo florbale a bedmintone. Turnaje prebiehali súčasne vo veľkej a malej telocvični. Akcie sa zúčastnili žiaci 2. ročníkov v počte 126 žiakov.  Žiaci absolvovali jednotlivé zápasy medzi sebou v čase od 7.55 do 15.10 hod. Priebeh turnaja zabezpečili členovia PK TŠV

      Basketbalový maratón

                           Dňa 14.12.2017 zorganizovala naša škola tradičný 12- hodinový turnaj v rámci boja proti AIDS Turnaj prebiehal v čase od 6.00 hod do 18.00 hod vo veľkej  telocvični. Turnaja sa zúčastnili žiaci 2.ročníka v  počte 126 + družstvá jednotlivých ročníkov. Proti sebe hrali žiaci 2.ročníka, reprezentačný tím a družstvá jednotlivých ročníkov. Akcie sa zúčastnilo družstvo základnej školy G.Bethlena Nové Zámky. Veríme, že v budúcnosti sa tohto turnaja zúčastnia aj družstvá z iných základných škôl sídliacich v Nových Zámkoch.  

      foto

    • Slnko v službách našej školy
     • Slnko v službách našej školy

     • Keď sa pred šiestimi rokmi v maturitnej práci dvoch študentov študijného odboru elektrotechnika  -  elektroenergetika objavila koncepcia solárnej energetickej jednotky(SEJ), málokto veril, že sa niekedy zrealizuje. Po nich však na téme pracovali ďalší a dnes sú na streche školy dve solárne elektrárne a tepelné čerpadlo(TČ), všetko inteligentne riadené Homeserverom a vizualizované na interaktívnej tabuli špeciálnej učebne elektroenergetiky (ŠUEEN).

      Energetické efekty SEJ sú mimoriadne zaujímavé. V zime sa zo solárnych panelov dá získať vyše 2 kW elektrického výkonu, ktorý sa môže priamo využiť na napájane elektrických zariadení  ŠUEEN alebo na napájanie TČ. Toto z  vonkajšieho vzduchu odčerpá temer 8 kW tepelného výkonu,  dodá ho do priestorov školy a tým ich vykúri. Elektrická energia získaná zo Slnka sa tak zhodnotí cca štvornásobne. V lete sa to isté teplo naopak odčerpá z interiéru školy  a tým ho klimatizuje. Následne sa takto získané teplo  ukladá do zdroja teplej úžitkovej vody a tak ju zohreje. Tým sa dosiahne až osemnásobné zhodnotenie solárnej energie.

      Systém je otvorený, možno ho sústavne dopĺňať, či spájať s inými riadiacimi systémami. Dáva tak priestor na sebarealizáciu študentom študijného odboru elektrotechnika - elektroenergetika hlavne v oblastiach obnoviteľné zdroje energie, elektrotepelné zariadenia, rozvodné zariadenia a inteligentné riadiace systémy.

      Tak ako predchádzajúce generácie študentov, aj ich nasledovníci budú môcť na ňom odborne aj osobnostne rásť.

      foto

    • DELL s.r.o.-Future me
     • DELL s.r.o.-Future me

     • Naša škola na základe niekoľkoročnej spolupráce so spoločnosťou DELL s.r.o v Bratislave, sa v tomto školskom roku zapojila do nového dlhodobého projektu spoločnosti pod názvom ,,FUTURE ME“.  Cieľom projektu, do ktorého je zapojených 16 žiakov I.- IV. ročníkov, je nadviazať  kontakt so spoločnosťou, utvrdzovať si vedomosti z oblasti informačných a sieťových technológií, ako i marketingu, nemeckého jazyka a overiť si ich v praxi.

      5.decembra 2017 sa tak naši žiaci mali možnosť stať nielen účastníkmi odbornej exkurzie v spoločnosti DELL s.r.o. v Bratislave, ale mali možnosť aj aktívne prezentovať svoj projekt – produkt zhotovený podľa zadania problémovej úlohy v rámci vyššie spomínaného projektu „FUTURE ME“. Pri vypracovávaní problémovej úlohy sa v plnej miere prejavila kreativita našich žiakov, ako aj ich odborné vedomosti. Výsledkom ich snaženia bol televízor – „AKVÁRIUM“, vyrobený zo starých elektrotechnických zariadení. Adrián Komanek z I.AI a Alexandra Badalová z III.AA spoločné dielo našich žiakov hrdo odprezentovali a zožali veľký úspech nielen u zamestnancov DELL s.r.o, ale aj u žiakov ostatných stredných škôl z Bratislavy a okolia.

      Spoločnosť DELL s.r.o. nám na oplátku pripravila  odbornú prezentáciu o virtuálnom svete. Žiaci mali možnosť prakticky si vyskúšať najnovšie technológie. Aktívne pracovali so zamestnancami spoločnosti a v závere diskutovali s nimi o ich práci v DELL s.r.o.

      Exkurzia sa všetkým žiakom veľmi páčila a už teraz netrpezlivo čakajú na nimi stanovenú dobrodružnú domácu úlohu a pokračovanie realizácie spoločných cieľov.

      foto

    • Návšteva Zariadenia sociálnych služieb „Vek nádeje" v Nových Zámkoch
     • Návšteva Zariadenia sociálnych služieb „Vek nádeje" v Nových Zámkoch

     • Aby čas predvianočný a vianočný nebol len o spomienkach a nostalgii, týmto cieľom naši žiaci  opäť zavítali medzi seniorov. Klienti a zamestnanci našich žiakov už očakávali a tešili sa na nich. Aj tento rok pre nich pripravili zaujímavý, pestrý program, ktorým dokázali dojať i rozveseliť.  Žiaci  odmenení potleskom a pochvalou, odchádzali s dobrým pocitom z rozdávania pekných a radostných chvíľ.

        

      Jótékonysági rendezvény az érsekujvári „Vek nádeje" nevezetű sociális intézményben

      Hogy a karácsony előtti időszak ne csak a nosztalgiáról, emlékekről szóljon, diákjaink ismét ellátogattak az idősek otthonába. Az otthon lakói és alkalmazottai már nagy szeretettel fogadták diákjainkat. Idén is változatos műsorral készültek a diákok, amely a nézőket meghatotta, de meg is nevettette. Tapssal és dicsérettel jutalmazva diákjaink jó érzéssel a szívükben távoztak.

    • Školské kolo Olympiády ľudských práv 2017/2018
     • Školské kolo Olympiády ľudských práv 2017/2018

     • Dňa 4.12. 2017 sa konalo v našej škole Školské kolo OĽP. Na súťaži sme opäť preukázali svoje znalosti z oblasti histórie, právnej a občianskej náuky. Súťaž sa skladala z dvoch častí. V písomnej časti, formou testu ,sme si  overili svoje vedomosti z historických aj súčasných faktov súvisiacich s ľudskými právami. V ústnej časti sme odpovedali na otázky zamerané na medziľudské vzťahy,  utečeneckú krízu v Európe spojenú s teroristickými hrozbami a ďalšie  aktuálne spoločenské problémy.

      Umiestnenie žiakov:

      ELE/TIS/IST

      1. Marek Máčik - III.IT
      2. Patrik Hajaš -  II. BE

                3.  Daniel Majerčík-II.AE

      OA

      1. Adrián Domanizsa- III.AA
      2. Barbara Virágová- II.AA
      3. Lucia Igrényiová  -III. AA

      Do krajského kola postúpili a našu školu budú reprezentovať súťažiaci umiestnení na 1. mieste z oboch kategórií. Držíme palce!

       

    • Súťaž BEST IN ENGLISH
     • Súťaž BEST IN ENGLISH

     • Súťaž BEST IN ENGLISH je celoeurópska online súťaž v angličtine, ktorej sa naša škola každoročne zúčastňuje. Tento rok súťažilo 15 000 študentov stredných škôl z 28 krajín. 

      Z našej školy sa zúčastnilo 14 študentov,  najlepšie sa v rámci školy umiestnil András  Zemes z III.IT, na druhom mieste Alex Andrasko z I.DI a na treťom Dávid Doležal z IV.IT.

       Výsledky v rámci celej súťaže sa dozvieme koncom decembra. 

       Ďakujeme za účasť  a blahoželáme.

    • Novozámocký týždeň bezpečnosti
     • Novozámocký týždeň bezpečnosti

     • sa začal 27.11.2017 otvorením výstavy výtvarných prác žiakov ZŠ a SŠ. Na tému ,,Kto nás ochráni“našu školu svojimi prácami reprezentovali- Brigita Lorinczová z II.AA  a Balázs Vadkerti z II.DE.bezpečnosť

    • Deň otvorených dverí         Nyílt kapuk napja
     • Deň otvorených dverí Nyílt kapuk napja

     • Dňa 22. novembra  2017 sa na našej  škole uskutočnil tradičný Deň otvorených dverí, zameraný na uplatnenie našich absolventov v praxi. Tohto podujatia sa zúčastnili predstavitelia spoločností a firiem, s ktorými naša škola spolupracuje a ktorých mená sú zvučné nielen na Slovensku, ale i vo svetovom meradle.

      Z potenciálnych zamestnávateľov našich absolventov sa prezentovali zástupcovia firmy DELL s.r.o., s ktorou naša škola  spolupracuje v rámci projektu „FUTURE ME“. Uchádzači boli svedkami priamej konzultácie našich žiakov so zamestnancami DELL s.r.o., kde mohli zakúsiť virtuálnu realitu v praxi. Spoločnosť Fiber Tec Industry s.r.o. a  Národné centrum robotiky o.z. pri STU FEI Bratislava, predviedli  roboty viacerých typov, napríklad humanoidného robota a tiež robotickú ruku, s ktorou budú naši žiaci pracovať priamo na vyučovacích hodinách po realizácii projektu  s názvom „Obnova technického vybavenia  pre moderné odborné vzdelávanie v škole budúcnosti“, vypracovaného podľa IROP. Spoločnosť ASIT o.z. (Asociácia spoločností IT priemyslu) umožnila deviatakom otestovať svoje zručnosti pri vypracovávaní praktických úloh. Spoluprácu vo vzdelávacej oblasti elektroenergetika prezentovala  spoločnosť ZSSK a.s. (Železničná spoločnosť Slovensko). Uchádzačom sa tu otvorili aj praktické náhľady na výhody povolania v tomto odvetví. Na prezentácii spolupráce našej školy s firmou SOITRON s.r.o. sa prítomní oboznámili so spôsobom budovania kvalifikácie a nadobúdania certifikátov, ktoré otvárajú cestu do sveta informačných technológií.

      Záujemcovia o štúdium s vyučovacím jazykom maďarským sa zoznámili i s ponukou štúdia na Obchodnej akadémii, kde mohli prítomní nahliadnuť do zákutí účtovníctva, administratívnych úkonov a tiež vyskúšať svoje znalosti v cvičnej firme. Uchádzači o štúdium v odbore obchodná akadémia mohli spoznať možnosti uplatnenia sa  po ukončení štúdia vo firme DELL  s. r. o. v oblasti predaja a marketingu.

      Na túto akciu, ktorej sa zúčastnilo bezmála 400 ľudí, nadviažeme ďalším tradičným podujatím „Jednodňový študent“, ktoré sa bude konať dňa 17.januára 2018 v priestoroch našej školy, kde si budúci záujemcovia o niektorý z našich odborov budú môcť prežiť na vlastne koži jeden deň ako študenti školy so všetkým, čo k tomu patrí – vyučovací proces, bufet, zábavu a mnoho ďalších aktivít. Príďte a presvedčte sa! Budeme radi a veríme, že účasť bude opäť hojná.

      Iskolánk 2017. november 17-én tartotta a már hagyománnyá vált Nyílt kapuk napja rendezvényét, mely az idén a végzős diákok munkapiacon való elhelyezkedésének bemutatására irányult, éppen ezért az iskolával együttműködő vállalatok mutatkoztak be, melyek neve nemcsak Szlovákiában, de külföldön is ismert.

      Végzőseink egyik potenciális munkaadója a Dell s.r.o. vállalat, mellyel az iskola a „FUTURE ME“ projekt keretén belül működik együtt. Az iskola iránt érdeklődő diákok részére a számítástechnikai termékek tervezésével és értékesítésével foglalkozó vállalat egyik munkatársa, egykori diákunk tartott érdekes bemutatót. A Fiber Tec Industry s.r.o. vállalat, valamint a pozsonyi STU mellett működő Nemzetközi Robottechnikai Központ (Národné centrum robotiky o.z. pri STU FEI Bratislava) több típusú robotot mutattak be, például egy humanoid robotot és egy robotikus kar működtetését, melyet diákjaink is kipróbálhatnak a szaktantárgyak keretén belül. Mindez a megnevezett intézményekkel való együttműködésnek, valamint a  "A szakoktasáshoz szükséges modern technikai felszerelés a jövő iskolájában" („Obnova technického vybavenia  pre moderné odborné vzdelávanie v škole budúcnosti“) projektnek köszönhető. Az  ASIT o.z. (Asociácia spoločností IT priemyslu) vállalat szintén munkalehetőséget kínált a végzősöknek. Az elektroenergetika tanulmányi szak végzőseink a szlovákiai  személyszállítással foglalkozó állami vasúttársaság, a ZSSK a.s. (Železničná spoločnosť Slovensko) kínált érvényesülést ismertetve feltételeiket, munkaajánlataikat, valamint az azzal járó előnyöket. Iskolánk és a SOITRON s.r.o. vállalatt közti együttműködéséről, valamint az információs és hálózati technológiák tanulmányi szak kínálatáról is szó esett. Többek közt arról, milyen kompetenciákat szerezhetnek a diákok, illetve mely nemzetközi minősítések érhetők el, melyek  megnyitják számukra az információs technológia világához vezető utat.

      A  kereskedelmi akadémia tanulmányi szak is bemutatásra került a magyar tanítási nyelv iránt érdeklődők számára, akik betekintést nyertek a könyvelés és az adminisztratív feladatok világába, valamint az iskola  gyakorlócégében tevékenykedhettek. Az érdeklődők a  Dell s.r.o. vállalat marketing, illetve értékesítési területén kaphatnak munkalehetőséget tanulmányaik befejezése után.

                  A rendezvényre csaknem 400 érdeklődő látogatott el, akiket sok szeretettel várunk az ehhez kapcsolódó rendezvényre 2018. január 17-én, mely során egy napra az egyes tanulmányi szakok iránt érdeklődő diákok az iskola diákjaivá válhatnak. Minden kilencedikes kipróbálhatja, milyen érzés az iskola diákjának lenni, beleértve a tanítást, a szüneteket, a büfézést és a szórakozást is. Gyertek el, és győződjetek meg róla! Szeretettel várunk benneteket!

    • DOD - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
     • DOD - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

     • Dňa 21. 11. 2017 sme sa zúčastnili s 10 žiakmi z triedy IV.AP na dni otvorených dverí Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., akcia sa konala v šiestich strediskách prevádzky depo – SPD, my sme sa zúčastnili akcie v Nových Zámkoch.

      Študentom boli ukázané elektrické vlakové súpravy a aj motorové vlakové súpravy. Doslova mohli ohmatať a skúsiť všetko s čím zamestnanci železníc každodenne prídu do kontaktu. Zamestnanci ich zaviedli do rušňa, kde im vysvetlili, čo všetko musí poznať a ovládať rušňovodič počas svojej práce. V dielňach sme mohli vidieť ako opravujú rušne, vagóny, vozne a pod. Mali možnosť vidieť ako vyzerá  podvozok vlaku, mohli vyjsť na plošinu a pozrieť sa ako to vyzerá na streche vlaku, čo všetko sa tam nachádza. Všetko sa dialo pod odborným dohľadom zamestnancov železníc. V ďalšej dielni zase  mohli vidieť jednotlivé strojové časti vlakov ako transformátory, motory, brzdy, ktoré akurát boli rozobraté na kusy a opravovali sa.

      Žiaci počas tejto akcie zistili, že ako môžu v škole získané poznatky využiť v praxi, a možno niektorých to tak aj nadchlo, že pouvažujú aj nad možnosťou zamestnať sa v tejto firme.


      2017. 11. 21-én a IV.AP 10 tanulója a szlovákiai  személyszállítással foglalkozó állami vasúttársaság (Železničná spoločnosť Slovensko) érsekújvári részlegének nyílt napján vett részt.

      A diákoknak bemutatták az elektromos és a motoros vonatkészleteket, így részesei lehettek a vasúton dolgozók mindennapi munkájának. Betekintést nyertek a mozdonyba is, ahol megnézhették a mozdony irányítását szolgáló műszereket. A műhelyekben megtekinthették a javító munkálatokat, láthatták a vonat alvázát, illetve a vonat tetejét. Egy másik műhelyben a vonat kisebb alkatrészeit tekinthették meg, mint például a transzformátorokat, motorokat, fékeket, melyeket ott javítanak.

      A tanulók itt megtapasztalhatták, hogyan lehet az iskolában szerzett elméleti tudást a gyakorlatban alkalmazni. Bizonyára néhányuknak megtetszett az itt folyó munka, és az érettségi után majd fontolóra veszik, hogy ennek a vállalatnak az alkalmazottai lgyenek.

    • Olympiáda z nemeckého jazyka
     • Olympiáda z nemeckého jazyka

     • Dňa 23.11.2017 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády z nemeckého jazyka.

      Súťažilo sa v 3 kategóriách:

      Kategória 2A – 1. a 2. ročník OA

      Kategória 2B – 3. a 4. ročník OA

      Kategória 2D – 1.- 4. ročník ELE a TIS

      Olympiády z nemeckého jazyka sa zúčastnilo spolu 21 súťažiacich, z toho 1 v kategórii 2A, 14 v kategórii 2B a 6 v kategórii 2D.

      Súťaž pozostávala z dvoch častí:

      I. z písomnej časti: - počúvanie s porozumením,  čítanie s porozumením,  slovná zásoba a jazykové štruktúry

      II. z ústnej časti: práca s obrázkom, voľný rozhovor na tému

      Umiestnenie žiakov

      Kategória 2A                                                                                                                  

      - bez umiestnenia                                                         

       Kategória 2B                                                                                  

      1. Andrea Benköová- IV.DA      

      2. Eva Magyarová-IV.DA

      3. Mária Szabóová- IV.DA

      Kategória 2D                                                                   

      1. Dávid Benes- II.AE

      2. Daniel Kazán- III.AP

      3. Dávid Kováč - IV.AP                  

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      V okresnom kole budú našu školu reprezentovať žiaci umiestnení na 1. a 2.mieste. Želáme im veľa šťastia a úspešných chvíľ.

    • Deň študentstva
     • Deň študentstva

     • Tradíciou našej školy sa stáva aj oslava dňa boja za demokraciu a slobodu. V rámci týchto osláv sme zorganizovali prezentáciu a tvorivú besedu k danej téme , ktorej sa zúčastnili žiaci 2.ročníkov. Štvrtáci sa potešili našim bývalým absolventom, ktorí im porozprávali o vysokoškolskom štúdiu a študentskom živote .

      K dôstojnej oslave Dňa študentstva prispeli  aj ďalšie aktivity ako besedy s pedagógmi našej školy, športové aktivity, šachová súťaž, workschop zameraný na finančnú gramotnosť.

      Atmosféra bola úžasná, všetci sme sa dobre zabavili a tešíme sa na opäť na budúci rok.

      foto

      A szabadságért és a demokráciáért vívott harc napjáról iskolánkban hagyományosan idén is megemlékeztünk. A második évfolyam diákjai prezentáció és beszélgetés keretén belül ismerkedhettek meg az emléknap történelmi hátterével. Végzős diákjaink örömmel látták vendégül iskolánk régi diákjainak egy csoportját, akik az egyetemi tanulmányaikról és az ottani diákéletről osztották meg tapasztalataikat fiatalabb iskolatársaikkal.

      A diáknapot tanárokkal való kötetlen eszmecserék, sportjátékok, sakkverseny illetve pénzügyi ismeretekkel kapcsolatos workshop is gazdagította. Ez a nap kiváló hangulatban, jó szórakozással telt, egy év múlva  örömmel ismételjük újra.

    • Imatrikulácie
     • Imatrikulácie

     • Prešiel rok a opäť sa u nás konali imatrikulácie. Našich prvákov čakal niekoľkohodinový program, ktorý museli absolvovať, aby  boli konečne prijatí za riadnych stredoškolských študentov našej školy. Režiséri tohto dňa boli naši tretiaci, ktorí si pre nich pripravili naozaj špeciálny program plný zábavy, humoru, kreativity a aj súťaženia. Tento deň odštartoval tradične – naši prváci výrazne zmenili svoj každodenný „image“. A tak nám zrazu na škole pobehovali šmolkovia, viac upratovačiek či „dievčat – IT-éčkárok“ a aj pacienti zo psychiatrie. Program sa potom presunul do jedálne a telocvične, kde prebiehalo predstavovanie prvákov, ktorí mali za úlohu prezentovať svoje triedy. Mali sme možnosť počuť pieseň Voda, čo ma drží nad vodou či Hej, sokoly v svojskom prevedení či dokonca vidieť typickú „elektrikársku“ svadbu J. Potom sa pokračovalo v zábavnom duchu a v dobrej nálade. Prváci riešili rôzne kreatívne, humorné, spevácke, tanečné či vedomostné úlohy, v ktorých ukázali ako vedia tvorivo kresliť či obkresľovať spolužiaka/spolužiačku, vyznávať lásku, oholiť balón, zaspievať, zatancovať, imitovať učiteľov či odpovedať na otázky o našej škole. Celý program sa ukončil spoločným slávnostným sľubom všetkých prvákov a každý žiak dostal na pamiatku imatrikulačnú listinu. Viac vám odhalia naše fotky.... 

       

      Újra eltelt egy év, és sor került az elsősök avatására. Mielőtt hivatalosan is befogadták volna őket köreikbe az idősebb diákok, rengeteg feladatot kellett teljesíteniük. A rendezvény szervezői a hagyományokhoz híven ismét a harmadikosok voltak, akik különféle humoros és kreatív feladatokat találtak ki az elsősöknek. Az avatás kezdete az elsősök „dekorálásával“ kezdődött, így a folyosón találkozhattunk hupikék törpikékkel, takarítónőkkel, lánynak öltözött IT szakemberekkel, de akár pszichátriai betegekkel. A rendezvény az osztályok bemutatkozó programjával indult, dalok, táncok és jelenetek formájában.  Ezt követték a „komoly“ feladatok, mint például énekelni, táncolni, lufit borotválni, szerelmet vallani, osztálytársat körülrajzolni, tanárt utánozni vagy az iskoláról szóló kvízkérdésekre válaszolni. Az avatás a hivatalos eskütétellel és az avatást  igazoló okiratok kiosztásával fejeződött be. De meséljenek inkább a képek ... 

    • Postup do Bruselu-AMAVET
     • Postup do Bruselu-AMAVET

     • Žiaci SPŠE S.A.Jedlika postupujú do medzinárodnej súťaže
      Wetenschaps Expo Sciences, ktorá sa koná v apríli 2018 v Belgicku, v Bruseli.

      Festival vedy a techniky je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosť. Ich projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov a vysokoškolských pedagógov.Víťazi celoštátneho kola získajúnominácie na najprestížnejšie medzinárodné súťaže mladých vedcov.

      Festival vedy a techniky AMAVET je jedným z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, nad ktorým prevzal záštitu Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR.20. jubilejná súťažná výstava sa konala v dňoch 9-11.11.2016 na výstavisku Incheba.

      Pre toto významné podujatie bola vyhradená hala B0, ktorú naplnili stovky žiakov, ktorí prezentovali a obhajovalisvoje vedecké práce.Veľký počet stánkov obsadili aj významné firmy a organizácie z oblastí výskumu, IKT a vzdelávania. Zo stoviek prác prihlásených do krajských kôl postúpilo do štátneho kola 85 exponátov 115 žiakov. 

      Našu školu reprezentovaldvojčlenný tím - Richard Kováč,Marco Pintér, žiaci III.IT triedy- v kategórii Informatika a počítačové inžinierstvo prácou Pomocný navádzací systém pre multirotory. Do súťaže bolo potrebné sa zaregistrovať dvojjazyčným anglicko - slovenským popisom projektu s fotodokumentáciou.

      Na základe zaslaných registračných údajov boli naši žiaci vybratí do krajského kola. Krajské kolo sa konalo na CVČ Domino v Nitre. Naši žiaci svojou prácou získali3. miesto a postup do štátneho kola.

      V štátnom kole korunovali svoje víťazstvo postupom do medzinárodnej súťaže Wetenschaps Expo Sciences, ktorá sa koná v apríli 2018 v Belgicku, v Bruseli.Cenu im odovzdal doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD. predseda AMAVET-u, riaditeľ FVAT, prorektor pre medzinárodné vzťahy.

      A Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola diákjai 2017 áprilisában Belgiumban,
      Brüsszelben a Wetenschaps Expo Sciences versenyen képviselik országunkat

      A Tudomány és technika fesztiválja (Festival vedy a techniky) verseny az alap- és középiskolás diákok tudományos - technikai munkáinak országos bemutatója. Az egyes pályamunkákat tudósokból és főiskolai tanárokból álló zsűri értékeli.

      Az FVAT rendezvény a szlovák tudomány és technika hetén került megrendezésre. Az idei jubileumi 20. állami kör győztesei neves nemzetközi versenyekre való továbbjutásért küzdöttek. 

      A versenyen a sikeres nevezés alapján két diákunk, Kováč Richard és Pintér Marco, III. IT osztályos tanulók vehettek részt a Pomocný navádzací systém pre multirotory című munkájukkal.  A benevezéshez kétnyelvű, angol-szlovák szöveges fotódokumentációt kellett benyújtani.

      A kerületi fordulón, amely a Nyitrai Domino szabadidőközpontban került megrendezésre, diákjaink a 3. helyezést, valamint az országos fordulóba való továbbjutást nyerték. 

      Az országos forduló Pozsonyban, az Incheba kiállítóközpontban került megrendezésre.  A B0 kiállítási csarnokot november 9-től 10-ig diákok százai és neves IT vállalatok kiállítói töltötték meg.  A verseny védnöke a Szlovák Oktatásügyi Minisztérium volt. A zsűri 85 pályamunkát értékelt, majd ezek közül választotta ki a továbbjutókat.

      Diákjaink a Belgiumi Wetenschaps Expo versenyre való továbbjutást nyerték. Eme jelentős nemzetközi esemény 2017 áprilisában Brüsszelben kerül megrendezésre.

      A díjat doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD. az AMAVET elnöke, a kiállítás igazgatója személyesen adta át diákjainknak. Munkájuk megvédésére a diákokat kísérő tanáruk, Ing. Hortai Ferenc készítette fel.

    • Športový úspech nášho žiaka
     • Športový úspech nášho žiaka

     • Náš maturant Štefan Hruboň dosiahol vynikajúci úspech v celoslovenskom finále  súťaže „Silná ruka 2017“ žiakov stredných škôl, ktoré organizovala Slovenská asociácia pretláčania rukou v Košiciach dňa 16. novembra 2017, keď zvíťazil v pretláčaní pravou rukou v kategórii nad 80 kg. V oblastnom  kole v Bratislave uskutočneného dňa 2. novembra 2017 Števo obsadil 1. miesto, čím si zabezpečil účasť v spomínanom celoslovenskom finále. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Školské kolo Olympiády z anglického jazyka
     • Školské kolo Olympiády z anglického jazyka

     • V pondelok 20. novembra 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Olympiády sa zúčastnilo 31 študentov, ktorí súťažili v 2 kategóriách. Prihlásení študenti si najprv overili svoje vedomosti v písomnej časti. Súťaž pokračovala ústnou prezentáciou pri tvorení príbehu na základe predloženého obrázka a krátkym dialógom. Študenti preukázali naozaj výborné znalosti jazyka vo všetkých zručnostiach. Zároveň treba poďakovať všetkým, ktorí sa školského kola zúčastnili a zmerali si sily s rovesníkmi z iných tried.

      Víťazom jednotlivých kategórií prajeme veľa úspechov na okresnom a krajskom kole.

      Kategórie

      2A (1- 2. Ročník OA)

      1. miesto – Vargová Nikoletta – II. AA – Postup do okresného kola
      2. miesto – Srna Eszter – I. DA
      3. miesto – Takács Réka – I. DA

      2D (1- 4. Ročník  ELE, TIS, IT)

      1. miesto – Zemes András – III. IT  – Postup do okresného kola
      2. miesto – Balko Jozef –II. AE
      3. miesto – Kováč Richard –III. IT
  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie