• Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 15. januára 2020 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku na pôde Gymnázia na ul. M.R. Štefánika č. 16 v Nových Zámkoch.

      Našu školu reprezentovali nasledovní študenti v 4 kategóriách:  

      Erdélyi Enikő v kat. 2A

      Brigita Lőrinczová v kat. 2B

      Miriam Nagyová v kat. 2D

      Kis Mátyás András v kat. 2C2

      A umiestnili sa nasledovne:

      Erdélyi Enikő - 2A – 5. miesto

      Brigita Lőrinczová - 2B – 5. miesto

      Miriam Nagyová - 2D – 2. miesto

      Kis Mátyás András – 2C2 – 3. miesto

      Súťažiacim srdečne blahoželáme!

    • LVVK - KPaP - 2.turnus
     • LVVK - KPaP - 2.turnus

     • Naša lyžovačka pokračuje - A sítúránk folytatódik. - I.DI, II.DE, II.DA

    • Pekná maďarská reč 2020 – školské kolo
     • Pekná maďarská reč 2020 – školské kolo

     • Dňa 20.1.2020 sme na našej škole zorganizovali školské kolo súťaže Pekná maďarská reč. Súťaže sa zúčastnilo 21 žiakov. Po úspešnom ukončení školského kola porota rozhodla, že na kraji budú našu školu reprezentovať nasledovní žiaci:

       

      Za org. zložku ELE 1. miesto: Rebeka Kosárová z I.DI

      Za org. Zložku OA 1. miesto: Laura Vlahy z II.DA

       

      Umiestnenia ostatných žiakov boli nasledovné:

      2. miesto za ELE Gyula Kurucz z  IV.DZ,

      2. miesto za OA Letícia Gyulaiová z III.DA

      3. miesto za ELE Dávid Szalay z II.DI a Máté Banský z II.DE

      3. miesto za OA Peter Varga z I.DA.

       

      Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

       

      2020. január 20-án rendeztük iskolánkon a Szép Magyar Beszéd iskolai fordulóját. A verseny sikeres befejezése után a zsűri úgy döntött, hogy a következő tanulók képviselik majd iskolánkat a kerületi fordulón:

       

      1. helyezés, elektrotechnika szak (ELE): Kosár Rebeke I.DI

      1. helyezés, kereskedelmi akadémia(OA): Vlahy Laura II.DA.

       

      További helyezések:

      2. helyezés (ELE) Kurucz Gyula, IV.DZ

      2. helyezés (OA) Gyulai Letícia III.DA

      3. helyezés (ELE) Szalay Dávid II.DI és Banský Máté II.DE

      3. helyezés (OA) Varga Péter I.DA

       

      Mindenkinek szívből gratulálunk, és a győzteseknek a további fordulóhoz sok sikert kívánunk!

       

    • Školské kolo SOČ
     • Školské kolo SOČ

     • Stredoškolská odborná činnosť

      Prekonaj sám seba a ukáž, že máš talent, tvorivé myslenie a odborné vedomosti

      Dňa 2. marca 2020 sa uskutoční školské kolo SOČ

      Čo môžeš získať?

      • Skvelý pocit, že vieš viac
      • Hodnotné vecné ocenenia
      • Ak chceš pokračovať v štúdiu výhody pri prijatí na VŠ
      • Možnosť prezentácie SR na svetových výstavách
      • Možnosť účasti na medzinárodných vedeckých fórach a prezentáciách

       

      Zapoj sa do súťaže SOČ.

      Tvoja práca by mala riešiť teoretickú alebo praktickú úlohu z oblasti prírodných vied, techniky, zdravotníctva, ekonomiky, ekológie, spoločenských a humanitných vied, histórie, kultúry, umenia, politológie, právnych vied a iných.

      Možnosti sú neobmedzené a odbory v ktorých môžeš súťažiť nasledovné:

      Vyhlásené súťažné odbory súťaže Stredoškolská odborná činnosť

      42. ročník

      Školský rok 2019/2020

       

      01 – Problematika voľného času

      02 -  Matematika, fyzika

      03 – Chémia, potravinárstvo

      04 -  Biológia

      05 – Životné prostredie, geografia, geológia

      06 -  Zdravotníctvo a farmakológia 

      07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

      08 – Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia

      09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

      10 -  Stavebníctvo, geodézia, kartografia

      11 – Informatika

      12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika

      13 – História, filozofia, právne vedy

      14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      15 -  Ekonomika a riadenie

      16 -  Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

       

      Podmienky súťaže

       

      • do krajského kola postupujú práce na 1.-2. mieste z každého odboru (pozri prílohu),
      • počet riešiteľov jednej práce maximálne 3 (1 autor + 2 spoluautori),
      • pri prácach písaného textu bez príloh(grafy, tabuľky, foto atď.....) maximálne 25 strán (Vzor_SOC_2019.doc)

       

      Neváhaj a svoju účasť oznám  metodikovi SOČ (Ing. Danácsová)

    • Educate Slovakia - AIESEC
     • Educate Slovakia - AIESEC

     • Tento týždeň - 13.1. - 17.1. 2020 sú na našej škole dvaja zahraniční stážisti - Alejandro z Mexika a Yagmur z Turecka, ktorí  v rámci projektu Educate Slovakia v spolupráci s organizáciou AIESEC vedú hodiny anglického jazyka. Do projektu je zapojených 130 žiakov školy.

    • Strojárska olympiáda
     • Strojárska olympiáda

     • Neváhaj a zapoj sa do strojárskej olympiády.

      Podujatie ponúka možnosť školám a študentom získať nielen atraktívne ceny, ale aj zažiť jedinečnú atmosféru a dozvedieť sa viac o možnosti štúdia technických odborov. Viac podrobností ako aj prihlasovacie formuláre nájdete na web stránke:

      http://olympiada.sjf.stuba.sk

      Prihlasovací formulár na DOD: http://bit.do/fkXcP

      Prihlasovací formulár na Strojársku olympiádu: http://bit.do/fkXda

      Prihlasovací formulár na Grand Prix: http://bit.do/fkXdf

       

      Niekoľko informácií k súťažiam:

      • SO - Strojárska olympiáda a jej pravidlá – stačí vypracovať súťažnú prácu v niektorej z oblastí uvedených na webstránke http://olympiada.sjf.stuba.sk a tí najlepší prídu zabojovať o finančné ceny do finále. (1.miesto – 300€ pre študenta + 300€ pre školu, 2.miesto – 200€ pre študenta + 200€ pre školu, 3. miesto - 100€ pre študenta + 100 € pre školu)
      • GP - Súťaže Grand Prix sa môžu zúčastniť 3-5 členné družstvá študentov stredných škôl. Počas súťaže budú súťažiaci na stanovištiach rozmiestnených po Strojníckej fakulte STU (Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava) plniť rôzne praktické a teoretické úlohy. Úlohy pripravili jednotlivé odborné ústavy a sú prispôsobené vedomostiam a schopnostiam stredoškolákov. Určite žiadna nuda nehrozí. Hlavným cieľom je ukázať študentom, že „aj toto je strojarina“ – nenásilnou, zábavnou, ich záujmom primeranou formou.
      • DOD - Počas strojárskej olympiády je zároveň pripravená prehliadka priestorov SjF STU, našich laboratórií a ukážky technických projektov realizovaných na našej fakulte a pestrý sprievodný program.

      Doporučené súťažné okruhy

      • Automobilový priemysel- alternatívne pohony a netradičné zdroje energií  - autá budúcnosti (autonómne riadenie, lietanie)  - inovatívne metódy navrhovania automobilových komponentov- progresívne materiály v konštrukcii automobilov (karbónové vlákna, neželezné kovy) 
      • Automatizácia, aplikovaná informatika a robotika  - automatizácia výrobných procesov v priemysle- programovacie automaty, PLC, vnorené platformy - Arduino, Raspberry PI, STM, TI, Intel- použitie aplikovanej informatiky v priemysle (inteligentná domácnosť, umelá inteligencia, informačné systémy, databázy a dolovanie dát, cyber security)- priemysel 4.0- mechatronika- robotika (on-line a off line riadenie, konštrukcia, bezpečnosť)
      • Energetika a životné prostredie - obnoviteľné zdroje energie- spaľovacie systémy- turbíny, energetické zariadenia- premena energie- ochrana životného prostredia- recyklácia- environmentálne technológie
      • Konštruovanie a aplikovaná mechanika- generatívne konštruovanie - pevnostná analýza a optimalizácia- konštrukcia strojov a zariadení- priemyselný dizajn- strojárska metrológia
      • Strojárske technológie a materiály - reverzné inžinierstvo- 3D tlač, 3D scanovanie- Technológie obrábania a tvárnenia- CAD/CAM systémy- Strojárske materiály 

      Záujem prosím nahláste DAN alebo POA.

    • LVVK - KPaP - 1.turnus
     • LVVK - KPaP - 1.turnus

     • Naša lyžovačka začala - II.DA, II.DI

    • Šachový turnaj
     • Šachový turnaj

     • Dňa 18.12.2019 sa na našej škole uskutočnil tradičný šachový turnaj. Na súťaži sa zúčastnilo 21 žiakov z rôznych tried. Víťazom sa stal žiak Bence Bajkai z III.DE triedy.

      Umiestnenie:

      1. Bence Bajkai – III.DE

      2. Bálint Kálnay – II.DI

      3. Denis Fekete – II.BE

       

      Súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme.

       

      2019.december 18-án megrendezésre került a már hagyományosnak számító sakkverseny. Idén 21 diák mérte össze tudását. A több körből álló verseny élén végül Bajkai Bence, a III.DE osztály tanulója végzett.

      Az iskola legjobb sakkozói:

      1. Bajkai Bence – III.DE

      2. Kálnay Bálint – II.DI

      3. Fekete Denis – II.BE

       

      Köszönjük a részvételt, a győzteseknek pedig gratulálunk!

   • Kontakty

    • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
    • skola@spsenz.sk
    • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
    • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
    • jgyurikova@spsenz.sk
   • Prihlásenie