• Vyhodnotenie školského kola SOČ 4.3.2019
     • Vyhodnotenie školského kola SOČ 4.3.2019

     • Meno súťažiaceho            trieda             názov práce                           odbor               umiestnenie

      Adrián Mančuška             IV.IT              Počítačová hra                               1                   1.miesto

      Kevin Lackó                     IV.DP             Počítačová hra                             1                      2.miesto

      Martin Takács                     IV.IT                Hra v unity 3D                                 1                      3.miesto

      András Zemes                  IV.IT              Jednozvodový EKG                      6                     1.miesto

      Richard Baláž             IV.IT        Vývoj vírusov a bezp. opatrení   11                                 1.miesto

      Róbert Slamka           IV.IT             Aquamat s webovým rozhr.     11                               2.miesto

      Kristián Mihalovič               IV.IT                Správca hesiel                      11                              3.miesto

      R.Kováč, M.Pintér           IV.IT              DroneLogger                       12                              1.miesto

      Gergely Göndör                IV.DP           Raspberry robot                  12                              2.miesto

      Dávid Pinteš                     IV.AP            3D tlačiareň                               12                             3.miesto

      Daniel Kazán                    IV.AP            Inštalácia intel.domu             14                             1.miesto

      Adam Zilizi                        IV.IT              PC sieť                                    14                             2.miesto

      Andrej Szalma                  IV.IT             Bezpečnostné protokoly               14                            3.miesto

      Gábor Forró                   II.DE             Automat.ovládanie brány         12              mimor.cena

       

      Školské kolo SOČ pozostávalo zo 112  prác.  Hodnotili 4 komisie. Po prezentáciách a obhajobách prác sa komisie zišli a uzniesli na hore uvedených výsledkoch.

      Do krajského kola SOČ postupujú práce na 1. a 2. mieste. 

      Odoslanie prác na posúdenie dňa 7. marca 2019. Za včasné odovzdanie práce podľa vzoru SOČ (web školy) zodpovedá autor a konzultant. 

      foto                          

                                                   STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

      (SOČ)

       

      Vyhlásené súťažné odbory súťaže Stredoškolská odborná činnosť

      41. ročník

      Školský rok 2018/2019

       

       

      01 – Problematika voľného času

      02 - Matematika, fyzika

      03 – Chémia, potravinárstvo

      04 - Biológia

      05 – Životné prostredie, geografia, geológia

      06 - Zdravotníctvo a farmakológia 

      07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné, vodné hospodárstvo)

      08 – Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia

      09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

      10 - Stavebníctvo, geodézia, kartografia

      11 – Informatika

      12 – Elektrotechnika a hardware

      13 – História, filozofia, právne vedy

      14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      15 - Ekonomika a riadenie

      16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

       

       

       

    • Finále hry Finančná sloboda
     • Finále hry Finančná sloboda

     • Dňa 20.2.2019 pod záštitou zástupcov spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s., Jaroslava Takácsa a Kristíny Borbélyovej sme zorganizovali finále hry Finančná sloboda OVB v rámci projektu finančnej gramotnosti, ktoré bolo vyvrcholením série ôsmich celodenných stretnutí všetkých tried 4. ročníka. 

      Zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti touto formou sa aj tento rok stretlo s pozitívnym ohlasom a zožalo veľký úspech. Vďaka patrí hlavnému organizátorovi pánovi Jaroslavovi Takácsovi. V našej úspešnej spolupráci naďalej pokračujeme a už teraz sa tešíme  na nový ročník. 

    • Valentínska kvapka krvi 2019
     • Valentínska kvapka krvi 2019

     • 19.2.2019 sme znovu navštívili Národnú transfúznu stanicu v Nových Zámkoch s odhodlaním pomôcť všetkým, ktorí to potrebujú.

      Krv je jediná nenahraditeľná tekutina a najvzácnejší dar, aký sa dá poskytnúť. Dar, ktorý môže zachrániť život.

      Všetkým 37 žiakom, ktorí sa tejto akcie zúčastnili , patrí veľká a úprimná vďaka.

      Fotky:

    • KK Olympiády v anglickom jazyku
     • KK Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 13.2.2019 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku v Nitre. Súťažilo sa v 8 kategóriách a našu školu, už nie prvýkrát, v kategórii 2D reprezentoval András Zemes z 4. IT triedy, ktorý získal zaslúžené 1. miesto a tým postupuje na celoslovenské kolo v Bratislave.  Blahoželáme a držíme palce!!! 

    • KK súťaže "Spracovanie informácii na počítači"
     • KK súťaže "Spracovanie informácii na počítači"

     • Dňa 14. 02. 2019 sa študenti našej školy Rebeka Vanyová z III. AA triedy, Alexandra Badalová, Simonka a Lucka Bojkové, Adrián Domanizsa, Jakub Kuruc zo IV. AA triedy, Kevin Švaral, Dárius Lojko a Michal Lazor z III. AP triedy zúčastnili Krajského kola súťaže "Spracovanie informácií na počítači" - písanie na PC, úprava textu a wordprocessing v priestoroch Obchodnej akadémie v Šuranoch. Aj napriek tomu, že neskončili na víťazných miestach, reprezentovali školu, za čo im patrí pochvala. 

    • Návšteva Národnej banky Slovenska
     • Návšteva Národnej banky Slovenska

     • Dňa 7. 2. 2019 sa triedy III.AA a IV.AA vybrali spolu s triednymi učiteľkami J. Roškovou a A. Sochovou na exkurziu do Národnej banky Slovenska do Bratislavy. Okrem toho, že sa mali možnosť dostať do budovy NBS sa zúčastnili hodnotnej praktickej prednášky, kde si mohli obohatiť a následne otestovať svoju finančnú gramotnosť. Okrem darčekových predmetov, ktoré získali hneď pri príchode si mohli svoju „zbierku“ doplniť  o ďalšie ceny v troch kvízoch, v ktorých si zmerali svoje finančné vedomosti pomocou mobilnej aplikácie Kahoot! Víťazmi kvízov sa stali Barbora Korpášová a Adrián Domanizsa zo IV.AA a Rebeka Vanyová z III.AA triedy J

    • Poznaj slovenskú reč
     • Poznaj slovenskú reč

     • Dňa 5.2.2019 sa v školskej knižnici zišli študenti druhého a tretieho ročníka s VJM, aby si zmerali svoje jazykové schopnosti zo slovenčiny v rámci súťaže Poznaj slovenskú reč. 16 žiakov súťažilo v troch súťažných kolách:

      1)  interpretácia vypočutého populárno-náučného textu,

      2)  samostatná tvorba textu úvahového charakteru a jeho ústneho prednesu,

      3) samostatná tvorba textu pomocou vytypovaných slov a jeho ústneho prednesu.

      Výsledky súťaže: ELE

      1. miesto  Róbert Ruman III.DP
      2. miesto Attila Bíró  III.DZ
      3. miesto Patrícia Barabásová II. DI

      OA

      1. miesto  Réka Takácsová II.DA
      2. miesto Viktória Virágová II.DA
      3. miesto Eszter Srna II.DA

       

      Do okresného kola, ktoré sa uskutoční 5. marca 2019 v Gymnáziu Petra Pázmánya v Nových Zámkoch postupujú Róbert, Attila a Réka. Blahoželáme a prajeme im veľa úspechov!

   • Kontakty

    • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
    • skola@spsenz.sk
    • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
    • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
    • jgyurikova@spsenz.sk
   • Prihlásenie