• Hlavolamy
     • Hlavolamy

     • Súťaž hlavolamy je už tradičné podujatie, ktoré je medzi žiakmi veľmi obľúbené. Súťažné tímy riešia logické úlohy rôznej náročnosti.

      Tento rok sa súťaže zúčastnilo 24 tried. Každú triedu reprezentovali traja žiaci. Ocenené boli tímy, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach.

      Umiestnenie súťažiacich:

      1. IV. DE (Novák Dávid, Morvay Tibor, Szakál Tamás)

      2. II. AE (Adam Jaššo, Roderik Decsi)

      3. III. DA (Somogyi Viktória, Pastorek Dominik, Néma Erika)

      foto

      FEJTÖRŐK

       

      A Fejtörők verseny az iskolánkban már egy hagyományos esemény, amely nagyon népszerű a diákok körében. A versenyző csapatok feladata különböző nehézségű logikai feladatok megoldása.

      Ebben az évben 24 osztály diákja mérte össze tudását. Minden osztályt három diák képviselt. Az első három helyezett csapat:

       

      1. IV. DE (Novák Dávid, Morvay Tibor, Szakál Tamás)

      2. II. AE (Adam Jaššo, Roderik Decsi)

      3. III. DA (Somogyi Viktória, Pastorek Dominik, Néma Erika)

       

    • Súťaž‎ v skladaní Rubikovej kocky
     • Súťaž‎ v skladaní Rubikovej kocky

     • Dňa 20.decembra 2017 sa uskutočnila na našej škole súťaž v skladaní Rubikovej kocky. Súťažilo 22 žiakov našej školy z rôznych tried. Súťaž pozostávala z niekoľkých kôl. Najlepší čas bol 20,1 s. O vyrovnanosti našich žiakov svedčí aj skutočnosť, že víťaz vyhral iba s minimálnym časovým rozdielom. Poradie na prvých piatich miestach je nasledovné:

      1. Bence Bajkai – I.DE

      2. Alex Barák – III.AP

      3. Márk Száraz – II.AE

      4. Adrián Kozmér – III.DZ

      5. Milan Bako – II.CE

      Počas súťaže mali žiaci možnosť vyskúšať aj skladanie Rubikovej kocky pre nevidiacich.

      Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov!

      foto

      Rubik-kocka kirakó verseny

       

      2017. december 20-án az iskolánkon megrendezésre került a Rubik kocka kirakásának versenye, melyen 22 diák vett részt. A verseny több fordulóból állt. A leggyorsabb idő 20,1 másodperc volt. A döntő kiegyenlített volt, és a győztes csak minimális időkülönbséggel nyert. Az első öt hely sorrendje a következő:

                                                                            

      1. Bajkai Bence – I.DE

      2. Barák Alex – III.AP

      3. Száraz Márk – II.AE

      4. Kozmér Adrián – III.DZ

      5. Bako Milan – II.CE

      A verseny során a tanulóknak lehetőségük volt kirakni a vakok számára készült Rubik-kockát.

      Gratulálunk a győzteseknek, további sok sikert kívánunk!

    • KK súťaže ZENIT v elektronike
     • KK súťaže ZENIT v elektronike

     • Dňa 30.11.2017 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike na Strednej odbornej škole technickej, Vráble. Žiak našej školy Adrián Bujdák z triedy II. CE sa v kategórii B – žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl umiestnil na peknom 2. mieste a postúpil do celoštátneho kola ZENIT v elektronike. K dosiahnutému výsledku gratulujeme a do ďalšej súťaže mu prajeme veľa úspechov.

    • Matematická súťaž v Hurbanove
     • Matematická súťaž v Hurbanove

     • Dňa  23.novembra 2017 sa uskutočnil  XXX. ročník  Matematickej súťaže  Konkoly - Thege Miklósa na pôde SPŠ stavebnej v Hurbanove.

      Z našej školy sa zapojili do súťaže šiesti žiaci: Tomáš Kender z triedy IV.IT, Adam Zilizi z triedy III.IT, Szabó Krisztián z triedy I.DI,  Kristóf Kappel z triedy I.AI, Udvaros Anna z triedy I.DI a Dominik Váczlav z triedy I.AI. Tomáš Kender obsadil vo svojej kategórii  2. miesto a Szabó Krisztián 4. miesto.

      Všetkým súťažiacim gratulujeme a  ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       

      2017. november 23-án az Ógyallai Építőipari Szakközépiskolában megrendezésre került a Konkoly - Thege Miklós Matematika Verseny XXX. évfolyama.

      A mi iskolánkat 6 diák képviselte: Tomáš Kender ,a IV.IT, Adam Zilizi, a III.IT,  Kristóf Kappel és  Dominik Váczlav, az I.AI,  Szabó Krisztián és Udvaros Anna, az I.DI osztályok diákjai.  Tomáš Kender  kategóriájában a   2. helyezést,  Szabó Krisztián pedig a 4. helyezést érte el. A verseny résztvevőinek gratulálunk és köszönjük, hogy iskolánkat példásan képviselték.

    • Súťaž v písaní na počítači
     • Súťaž v písaní na počítači

     • Ako každý rok, i tento sa uskutočnil na našej škole Memoriál  Ing. Adriány Zoričákovej v písaní na počítači. Na tejto súťaži si žiaci preverili svoje zručnosti získané na hodinách administratívy a korešpondencie.

      Zúčastnení žiaci v počte 35, súťažili v dvoch kategóriách.

      Prvá kategória sú žiaci prvého ročníka Obchodnej akadémie, kde sa na prvý troch miestach umiestnili nasledovní  žiaci:

      1. Letícia Gyulaiová I. DA
      2. Ádám Pócs I. DA
      3. Renátó Kiss I. DA

      Druhá kategória ako vždy patrí žiakom druhého, tretieho a štvrtého ročníka OA a TIS, ktorí písali desaťminútový odpis. Výsledky sú nasledovné:

      1. Silvia Hegedűsová IV. AT
      2. Benjamín Drozdík IV. DA
      3. Bianka Szanyiová IV. AT


      Víťaz druhej kategórie postupuje do krajského kola.

      Víťazom srdečne blahoželáme.

    • Súťaž cvičných firiem
     • Súťaž cvičných firiem

     • Dňa 19. 12. 2017 sme na našej škole organizovali druhý ročník súťaže cvičných firiem. Súťažiace firmy boli nasledovné: NEW LOOK, s. r. o. – výroba a predaj oblečenia pre deti a mládež, Dante s. r. o – organizovanie rôznych spoločenských podujatí,  EventExplosions, s. r. o. – organizovanie spoločenských podujatí a prenájom výzdoby. Súťaž prebiehala v nasledovných kategóriách, kde sa víťazmi stali:

       

      1. kategória najlepšia elektronická prezentácia

      Event Explosions, s. r. o.

       

      1. kategória najlepší leták cvičnej firmy

      Dante, s. r. o.

       

      1. kategória najlepšia vizitka cvičnej firmy

      New Look, s. r. o.

       

      1. kategória najlepšie propagačné materiály

      Event Explosions, s. r. o.

       

      Srdečne blahoželáme

    • Šport pred Vianocami
     • Šport pred Vianocami

     • Florbalový a bedmintonový turnaj 

                           Dňa 12.12.2017 zorganizovala naša škola medzitriedny turnaj vo florbale a bedmintone. Turnaje prebiehali súčasne vo veľkej a malej telocvični. Akcie sa zúčastnili žiaci 2. ročníkov v počte 126 žiakov.  Žiaci absolvovali jednotlivé zápasy medzi sebou v čase od 7.55 do 15.10 hod. Priebeh turnaja zabezpečili členovia PK TŠV

      Basketbalový maratón

                           Dňa 14.12.2017 zorganizovala naša škola tradičný 12- hodinový turnaj v rámci boja proti AIDS Turnaj prebiehal v čase od 6.00 hod do 18.00 hod vo veľkej  telocvični. Turnaja sa zúčastnili žiaci 2.ročníka v  počte 126 + družstvá jednotlivých ročníkov. Proti sebe hrali žiaci 2.ročníka, reprezentačný tím a družstvá jednotlivých ročníkov. Akcie sa zúčastnilo družstvo základnej školy G.Bethlena Nové Zámky. Veríme, že v budúcnosti sa tohto turnaja zúčastnia aj družstvá z iných základných škôl sídliacich v Nových Zámkoch.  

      foto

    • Slnko v službách našej školy
     • Slnko v službách našej školy

     • Keď sa pred šiestimi rokmi v maturitnej práci dvoch študentov študijného odboru elektrotechnika  -  elektroenergetika objavila koncepcia solárnej energetickej jednotky(SEJ), málokto veril, že sa niekedy zrealizuje. Po nich však na téme pracovali ďalší a dnes sú na streche školy dve solárne elektrárne a tepelné čerpadlo(TČ), všetko inteligentne riadené Homeserverom a vizualizované na interaktívnej tabuli špeciálnej učebne elektroenergetiky (ŠUEEN).

      Energetické efekty SEJ sú mimoriadne zaujímavé. V zime sa zo solárnych panelov dá získať vyše 2 kW elektrického výkonu, ktorý sa môže priamo využiť na napájane elektrických zariadení  ŠUEEN alebo na napájanie TČ. Toto z  vonkajšieho vzduchu odčerpá temer 8 kW tepelného výkonu,  dodá ho do priestorov školy a tým ich vykúri. Elektrická energia získaná zo Slnka sa tak zhodnotí cca štvornásobne. V lete sa to isté teplo naopak odčerpá z interiéru školy  a tým ho klimatizuje. Následne sa takto získané teplo  ukladá do zdroja teplej úžitkovej vody a tak ju zohreje. Tým sa dosiahne až osemnásobné zhodnotenie solárnej energie.

      Systém je otvorený, možno ho sústavne dopĺňať, či spájať s inými riadiacimi systémami. Dáva tak priestor na sebarealizáciu študentom študijného odboru elektrotechnika - elektroenergetika hlavne v oblastiach obnoviteľné zdroje energie, elektrotepelné zariadenia, rozvodné zariadenia a inteligentné riadiace systémy.

      Tak ako predchádzajúce generácie študentov, aj ich nasledovníci budú môcť na ňom odborne aj osobnostne rásť.

      foto

    • DELL s.r.o.-Future me
     • DELL s.r.o.-Future me

     • Naša škola na základe niekoľkoročnej spolupráce so spoločnosťou DELL s.r.o v Bratislave, sa v tomto školskom roku zapojila do nového dlhodobého projektu spoločnosti pod názvom ,,FUTURE ME“.  Cieľom projektu, do ktorého je zapojených 16 žiakov I.- IV. ročníkov, je nadviazať  kontakt so spoločnosťou, utvrdzovať si vedomosti z oblasti informačných a sieťových technológií, ako i marketingu, nemeckého jazyka a overiť si ich v praxi.

      5.decembra 2017 sa tak naši žiaci mali možnosť stať nielen účastníkmi odbornej exkurzie v spoločnosti DELL s.r.o. v Bratislave, ale mali možnosť aj aktívne prezentovať svoj projekt – produkt zhotovený podľa zadania problémovej úlohy v rámci vyššie spomínaného projektu „FUTURE ME“. Pri vypracovávaní problémovej úlohy sa v plnej miere prejavila kreativita našich žiakov, ako aj ich odborné vedomosti. Výsledkom ich snaženia bol televízor – „AKVÁRIUM“, vyrobený zo starých elektrotechnických zariadení. Adrián Komanek z I.AI a Alexandra Badalová z III.AA spoločné dielo našich žiakov hrdo odprezentovali a zožali veľký úspech nielen u zamestnancov DELL s.r.o, ale aj u žiakov ostatných stredných škôl z Bratislavy a okolia.

      Spoločnosť DELL s.r.o. nám na oplátku pripravila  odbornú prezentáciu o virtuálnom svete. Žiaci mali možnosť prakticky si vyskúšať najnovšie technológie. Aktívne pracovali so zamestnancami spoločnosti a v závere diskutovali s nimi o ich práci v DELL s.r.o.

      Exkurzia sa všetkým žiakom veľmi páčila a už teraz netrpezlivo čakajú na nimi stanovenú dobrodružnú domácu úlohu a pokračovanie realizácie spoločných cieľov.

      foto

    • Návšteva Zariadenia sociálnych služieb „Vek nádeje" v Nových Zámkoch
     • Návšteva Zariadenia sociálnych služieb „Vek nádeje" v Nových Zámkoch

     • Aby čas predvianočný a vianočný nebol len o spomienkach a nostalgii, týmto cieľom naši žiaci  opäť zavítali medzi seniorov. Klienti a zamestnanci našich žiakov už očakávali a tešili sa na nich. Aj tento rok pre nich pripravili zaujímavý, pestrý program, ktorým dokázali dojať i rozveseliť.  Žiaci  odmenení potleskom a pochvalou, odchádzali s dobrým pocitom z rozdávania pekných a radostných chvíľ.

        

      Jótékonysági rendezvény az érsekujvári „Vek nádeje" nevezetű sociális intézményben

      Hogy a karácsony előtti időszak ne csak a nosztalgiáról, emlékekről szóljon, diákjaink ismét ellátogattak az idősek otthonába. Az otthon lakói és alkalmazottai már nagy szeretettel fogadták diákjainkat. Idén is változatos műsorral készültek a diákok, amely a nézőket meghatotta, de meg is nevettette. Tapssal és dicsérettel jutalmazva diákjaink jó érzéssel a szívükben távoztak.

    • Školské kolo Olympiády ľudských práv 2017/2018
     • Školské kolo Olympiády ľudských práv 2017/2018

     • Dňa 4.12. 2017 sa konalo v našej škole Školské kolo OĽP. Na súťaži sme opäť preukázali svoje znalosti z oblasti histórie, právnej a občianskej náuky. Súťaž sa skladala z dvoch častí. V písomnej časti, formou testu ,sme si  overili svoje vedomosti z historických aj súčasných faktov súvisiacich s ľudskými právami. V ústnej časti sme odpovedali na otázky zamerané na medziľudské vzťahy,  utečeneckú krízu v Európe spojenú s teroristickými hrozbami a ďalšie  aktuálne spoločenské problémy.

      Umiestnenie žiakov:

      ELE/TIS/IST

      1. Marek Máčik - III.IT
      2. Patrik Hajaš -  II. BE

                3.  Daniel Majerčík-II.AE

      OA

      1. Adrián Domanizsa- III.AA
      2. Barbara Virágová- II.AA
      3. Lucia Igrényiová  -III. AA

      Do krajského kola postúpili a našu školu budú reprezentovať súťažiaci umiestnení na 1. mieste z oboch kategórií. Držíme palce!

       

   • Kontakty

    • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
    • skola@spsenz.sk
    • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
    • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
    • jgyurikova@spsenz.sk
   • Prihlásenie