• „ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K ĎEŤOM“

    • Do projektu „Škola priateľská k deťom“ , ktorý už niekoľko rokov funguje pod patronátom Detského fondu UNICEF na Slovensku, by sa naša škola rada zapojila v tomto školskom roku. Projekt bude prebiehať počas celého školského roka. Cieľom projektu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Projekt nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi v materských, základných a stredných školách. Cieľom je povzbudiť vytváranie dobre fungujúcich komunít, v ktorých centre je sledovanie najlepšieho záujmu dieťaťa.                             

     Na  získanie  titulu  „Škola  priateľská  k  deťom 2017/2018“ je  potrebné    splniť  minimálne  týchto  5 základných kritérií:

     1. informovanie o programe Škola priateľská k deťom,

     2. nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF,

     3. práva detí v školskom vzdelávacom programe,

     4. zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF,

     5. aktívny žiacky školský parlament, resp. žiacka školská rada.

     Keďže naša škola všetky tieto kritériá spĺňa, dúfame, že sa stane súčasťou tohto projektu a bude sa môcť pýšiť titulom „Škola priateľská k deťom“.  Cieľom projektu je podnecovať všetkých zainteresovaných, počnúc žiakmi, cez pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy, po rodičov, k užšej kooperácii týkajúcej sa práve práv dieťaťa.

     Za spomenutie  stojí niekoľko základných informácií o vzniku, histórii, aktivitách a pôsobení  Detského fondu UNICEF.

                                      

      

     UNICEF - Detský fond OSN je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú
     a systematickú pomoc deťom. V súčasnosti má svoje zastúpenie vo viac ako 190 krajinách
     a teritóriách sveta, pričom v až 155 z nich priamo realizuje svoje programy pomoci deťom.                                                              Paralelne so vznikom samostatnej Slovenskej republiky  bol založený aj národný výbor pre UNICEF na Slovensku, pod názvom Slovenský výbor pre UNICEF (SV UNICEF).

     Valné zhromaždenie OSN v decembri 1946 založilo UNICEF (Detský fond OSN), aby zmiernil následky druhej svetovej vojny pre deti v Európe, na Strednom Východe a v Číne, ktoré trpeli hladom a chorobami. V tomto období UNICEF výrazne pomáhal deťom aj na území bývalého Československa.

     V roku 1959  Valné zhromaždenie OSN prijalo Deklaráciu práv dieťaťa - dokument, ktorý deklaruje nasledovné práva detí:

                               

     1. Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu, postavenia.
     2. Právo na zdravý duševný a telesný vývoj.
     3. Právo na meno a štátnu príslušnosť.
     4. Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby.
     5. Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí.
     6. Právo na lásku, porozumenie, starostlivosť.
     7. Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie.
     8. Právo na prednostnú ochranu a pomoc
     9. Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním.

     10. Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva.

     UNICEF prevzal v Oslo Nobelovu cenu mieru za rok 1965. V príhovore po ocenení sa hovorí: „Aj tí najľahostajnejší ľudia musia priznať, že UNICEF svojou prácou dokázal, že milosrdenstvo nepozná hraníc. Deťom je poskytnutá pomoc bez rozlišovania rasy, presvedčenia, národnosti a politickej príslušnosti".                                                        

     Od roku 1989 existuje medzinárodný dokument, ktorý sa volá Dohovor o právach dieťaťa. Dohovor hovorí, čo sa musí robiť pre všetky deti na svete, aby vyrastali v zdraví, v bezpečí, mohli chodiť do školy, aby ich názor bol vypočutý a aby s nimi bolo zaobchádzané spravodlivo.

      Na pomoc detí je zriadená Linka detskej istoty UNICEF s bezplatným anonymným číslom 116111.

     Viac k spomínanému dohovoru je na stránke UNICEF.

     https://www.unicef.sk/dokumenty/materialy-nastiahnutie/advocacy/dohovor_jazykom_mladych.pdf


     Práva detí má naša škola obsiahnuté  v školskom poriadku, i v školskom vzdelávacom programe, vychádza z nich aj fungovanie a práca žiackej rady.

     Našich žiakov vedieme k spolupatričnosti, dlhoročnú tradíciu majú charitatívne zbierky pre UNICEF, ako sú predaj vianočných pohľadníc, Týždeň modrého gombík, ale i iné dobročinné zbierky a akcie.

     Veríme, že vstupom do projektu sa cesta, ktorou naša škola kráča a cieľ, ktorým je vzdelané, sebaisté, rešpektované a spokojné dieťa, podarí ľahšie dosiahnuť.

      

      

                                                                                                                             

      

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie