•                       

     V školskom roku 2017/2018 sa naša škola zapojila do projektu, organizovaného  Detským fondom UNICEF na Slovensku a uchádza sa o získanie titulu Škola priateľská k deťom 2017/2018.

     Cieľom tohto projektu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou a zároveň je aj cieľom projektu povzbudiť vytváranie dobre fungujúcich komunít. Projekt totiž nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi.

     Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Zároveň naša škola chce byť priateľská nielen k žiakom, ale aj k rodičom a celému pedagogickému a nepedagogickému zboru.

     Tento projekt je založený na štyroch princípoch:

     • Orientácia na deti
     • Demokratická participácia
     • Inklúzia
     • Ochrana, bezpečnosť a udržateľnosť

     Zámerom UNICEF je vytvoriť také školské prostredie, ktoré nielen rešpektuje jednotlivé body Dohovoru o právach dieťaťa, ale ich aj reálne uplatňuje. Tým, že si žiaci budú uvedomovať svoje práva a zároveň aj práva ostatných žiakov, môžu začať meniť svoje okolie k lepšiemu, tolerantnejšiemu a priateľskejšiemu. (viď Dohovor o právach dieťaťa)

     Na získanie titulu Škola priateľská k deťom 2017/2018 je potrebné splniť minimálne týchto 5 základných kritérií:

     1. Informovanie o programe Škola priateľský k deťom
     2. Nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF
     3. Práva detí v školskom vzdelávacom programe (v školskom poriadku)
     4. Zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF
     5. Aktívny žiacky školský parlament, resp. žiacku školskú radu

     Pre splnenie týchto kritérií je nevyhnutná spolupráca vedenia školy s koordinátormi projektu, pedagógmi, so žiakmi aj s rodičmi. Významnú úlohu zohráva aj činnosť Žiackej školskej rady, ktorá sa aktívne podieľa na chode školy a je jedným z hlavných iniciátorov a koordinátorm tohto projektu.

     Sekciu Škola priateľská k deťom, ako aj jednotlivé kritériá si môžete pozrieť na web stránke UNICEF (www.unicef.sk/skoly/skola-priatelska-k-detom)

     LINKA DETSKEJ ISTOTY 116 111

     Poradenská Linka detskej istoty (LDI) je to pre všetky deti na Slovensku na bezplatnom čísle 116 111, na ktoré môže volať každé dieťa, ktoré potrebuje pomoc alebo chce pomôcť niekomu. LDI je bezplatné, anonymné a funguje non stop. Jej hlavným cieľom je zabezpečenie prvého kontaktu a poskytovanie odbornej pomoci, starostlivosti deťom. Viac informácií o činnosti LDI nájdete na www.ldi.sk.

     dohovor_jazykom_mladych.pdf  

     dohovor-pravach-dietata-detskom-jazyku-preklad-do-madarskeho-jazyka.pdf

     Koordinátori projektu: Mgr. Silvia Kollárová a členovia Žiackej školskej rady  

      

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie