• Rada školy

    • Statut_rady_skoly.pdf

      

     Zloženie Rady  školy

      

     Zástupcovia pedagogických zamestnancov

     Ing. František Hortai - predseda

     Mgr. Peter Cucor

            

      Zástupca nepedagogických zamestnancov

     Judita Jeneiová

      

     Zástupcovia rodičov

     Tibor Lukács

     Norbert Ludas

     Peter Sporny

      

     Zástupca  žiakov

     Juraj Šabík

      

     Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

     Ing.Silvia Kostyálová

     Ing. Ingrid Ujváriová

     Mgr. Karol Barus

     Ing. Matej Majer

      

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie