OBCHODNÁ AKADÉMIA

63 17 M obchodná akadémia

Celková   charakteristika  absolventa

Cieľom vzdelávacieho programu skupiny odborov 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby je pripraviť absolventov, ktorí budú schopní uplatniť sa vo svojich povolaniach so všeobecnovzdelávacím základom a odbornými teoretickými a praktickými zručnosťami aplikovateľnými v praxi s prirodzenou profesionálnou hrdosťou.

Absolventi získajú schopnosť komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti  a zručnosti priebežne aktualizovať. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

Odborné vzdelávanie v skupine odborov ekonomika a organizácia, obchod a služby  je dôležitou súčasťou stredoškolského odborného vzdelávania. Jeho charakteristickou črtou je široko koncipovaná odborná orientácia. Vzdelávací smer pripravuje absolventov pre uplatnenie sa vo výrobných podnikoch, v obchode, v spoločnom stravovaní a cestovnom ruchu a v ďalších službách.

OBCHODNÁ AKADÉMIA – KERESKEDELMI AKADÉMIA

A végzős diák profilja

A kereskedelmi akadémia tanulmányi szakon a végzős diákok az általános középiskolai ismeretek elsajátítása mellett olyan elméleti és gyakorlati szakmai képzésben részesülnek, mely lehetővé teszi elhelyezkedésüket a munkaerőpiacon.

Az anyanyelv és a szlovák nyelv elsajátítása mellett kiváló kommunikációs készséggel rendelkeznek két idegen nyelven (angol, német). Erősségeik közé tartozik a problémamegoldó képesség és a csapatmunka, flexibilitás és felelősségtudat, valamint nyitottság a további személyi és szakmai fejlődés terén. A szakmai képzés során átfogó ismereteket szereznek közgazdaságtanból, vállalatirányításból, marketingből, könyvvitelből, gazdasági levelezésből, illetve magasfokú képzést kapnak számítástechnikából.

Az iskola elvégzése után diákjaink egyetemi tanulmányokat folytathatnak nemcsak kereskedelmi, hanem egyéb szakokon is. Elhelyezkedhetnek mint: könyvelő, irodai munkaerő, menedzser, önálló vállalkozó, pénzintézeti alkalmazott.

 


Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
  kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301,
  OA - 646 107
  IČO.................. 00012 432


 • Komárňanská 28
  6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt )
  6418 256 - sekretariát, fax
  6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová)
  6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová)
  6418 516 - mzdárka/personalistka
  6418516 - účtovníčka
  6418 515 - hospodárka
  6406 100 - vedúca školskej jedálne