ELEKTROTECHNIKA

26 75 M elektrotechnika

Celková   charakteristika  absolventa

Absolvent študijného odboru 26 Elektrotechnika je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrotechnických inštalácií a elektrických zariadení. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne aj v tíme. Rozsah získaných vedomostí mu umožňuje sústavne sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a časopisov, používať racionálne metódy práce technika a využívať odborné manuálne spôsobilosti. Získané vzdelanie dáva absolventovi predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Po nástupnej praxi je pripravený na výkon technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje svoje zručnosti a vedomosti, čím si zvyšuje svoju odbornú kvalifikáciu.

Od 3.ročníka žiaci pokračujú  vo vzdelávacích oblastiach  počítačových   systémov   a  elektroenergetiky  a od školského roku 2018/2019 v triedach vyučovacím jazykom slovenským aj v vzdelávacej oblasti informatických a telekomunikačných systémov.

Vo vzdelávacej oblasti počítačové systémy študenti získajú nasledovné kompetencie:

Požadované vedomosti

Absolvent má:

·         poznať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

·         poznať bezpečnostné predpisy v elektrotechnike a v informačných  a sieťových technológiach

·         ovládať základy bezpečnosti práce s elektrickými zariadeniami,

·         ovládať spôsoby zobrazovania základných strojových súčiastok a ich sústav, ako aj spôsoby elektrotechnických schém,

·         poznať používané materiály, ich využitie v  informačných  a sieťových technológiách

·         poznať podstatu a princípy zákonitostí elektrotechniky a elektroniky,

·         základné poznatky z oblasti IT a ich využitia v oblasti elektrotechniky,

·         riešenie základných elektrotechnických a elektronických obvodov

·         poznať základnú meraciu techniku, metódy merania a vyhodnocovania,

·         poznať vzťah hardvérových a softvérových prostriedkov,

·         poznať princíp, konštrukciu a činnosť jednotlivých častí ako aj celého systému PC vrátane periférnych zariadení,

·         široké základy informačných, serverových a sieťových technológií

·         poznať spôsoby vzájomnej komunikácie jednotlivých častí a celkov informačných a sieťových technológií,

·         široké základy práce s operačnými systémami a databázami,

·         široké základy programovania vo vyššom programovacom jazyku,

·         poznať základné princípy technológie JAVA,

·         poznať diagnostické postupy pri hľadaní porúch v oblastí hardvéru, softvéru a počítačových sietí,

·         poznať návrh a aplikovanie riešení bezpečnostnej politiky, ochrany citlivých a dôležitých údajov,

·         poznať informatické služby v modernej spoločnosti,

·         pracovať s didaktickým softvérom v odbornom vzdelávaní,

·         poznať princípy činnosti riadiacich jednotiek na báze jednočipových mikropočítačov alebo PLC,

·         poznať základy projektovania a konštruovania elektronických zariadení a schém na PC,

 

Požadované zručnosti

Absolvent vie:

·         vykonať samostatný rozbor a riešenie jednoduchých problémov z praxe v elektrotechnike, elektronike a v informačných, serverových a sieťových technológiach,

·         využívať a pracovať s normami, tabuľkami, katalógmi, manuálmi a projektovou dokumentáciou,

·         riešiť základné obvody jednosmerného a striedavého prúdu,

·         navrhovať a realizovať číslicové obvody,

·         zvoliť správne postupy riešenia a navrhnúť elektronické obvody a zariadenia s využitím IT,

·         zhotovovať základnú projektovú dokumentáciu

·         využívať, obsluhovať a pracovať s novými IKT,

·         využívať multimediálne zariadenia,

·         využívať bežné aplikačné a kancelárske softvéry,

·         obsluhovať a využívať na primeranej užívateľskej úrovni PC,   

·         zvládnuť technickú obsluhu PC a zariadenia konštruovaných na báze jednočipových mikropočítačov alebo PLC,

·         zálohovať a archivovať údaje,

·         využívať aplikačné a grafické programy používané  v študijnom odbore,

·         vyhľadávať, spoznávať a šíriť programové produkty typu Open Source,

·         konfigurovať a inštalovať jednotlivé časti i celého systému PC,

·         inštalovať a spravovať operačné systémy a aplikačné programy,

·         navrhnúť a nakódovať jednoduché softvérové aplikácie vo vyššom programovacom jazyku, respektíve assemblery,

·         využívať aplikačné a špecifické softvéry systémov informačných, serverových a sieťových technológií a databáz,

·         konfigurovať, inštalovať a udržiavať distribuované systémy v informačných, serverových, sieťových technológiách

·         diagnostikovať prevádzkyschopnosť a funkčnosť jednotlivých častí i celého systému,

·         orientovať sa v globálnych informačných systémoch

·         vytvárať webstránky, spravovať web, mail, file a domain servery,

·         aplikovať všetky získané odborné vedomosti v praxi.

Vo vzdelávacej oblasti elektroenergetika študenti získajú nasledovné kompetencie:

Absolvent študijného odboru elektrotechnika je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce elektrotechnika v priemyselných odvetviach a odboroch národného hospodárstva, v súkromnom i štátnom sektore.

Absolvent tohto študijného odboru je pripravený aj na vysokoškolské štúdium najmä na technickej univerzite v študijných odboroch príbuzných odbornému zameraniu a ekonomických fakultách.

 

Absolvent odboru elektroenergetika vie/pozná:

 • funkciu a stavbu elektrických strojov a prístrojov, základy ich elektrických pohonov
 • základy elektromobilov
 • spôsob výroby a výrobné procesy používané pri výrobe elektrických strojov a prístrojov.
 • spôsoby výroby, rozvodu elektrickej energie, a zásady využitia elektrickej energie, spoluprácu s odberateľmi, ekonomické využitie energetických zariadení,
 • poruchové stavy a ochrany elektrických sietí a rozvodných zariadení,
 • zásady a spôsoby navrhovania elektroinštalácií obytných a priemyselných budov a rozvádzačov NN.
 • riešenia a konštrukcie výkonových polovodičových meničov a ich riadiacich systémov,
 • funkčný princíp a vyhotovenie systému ovládacích automatických zariadení,
 • automatizačné prostriedky na realizáciu logického riadenia, používanie mikroriadičov, PLC a mikropočítačov, vlastnosti členov regulačného obvodu a vlastnosti a štruktúry regulačných obvodov,
 • spôsoby merania elektrických a nelektrických veličín, vlastnosti elektrických strojov a zariadení.
 • základy projektovania a konštruovania elektrických zariadení a schém na PC a spôsoby uplatnenia výpočtovej techniky pri modelovaní a simulácii regulačných pochodov i uplatnenia v samotnom riadiacom procese

 

Po absolvovaní zamerania ELEKTRENERGETIKA absolvent môže pracovať ako:

 • opravár elektrických zariadení, sietí, montážnych liniek,
 • konštruktér elektrických zariadení,
 • projektant elektrických zariadení,
 • špecialista (revízny technik) elektrických zariadení,
 • súkromný podnikateľ v rôznej oblasti elektrotechniky,
 • v rôznych elektrárňach a rozvodniach
 • odborný technický pracovník v rôznych elektrárňach a rozvodniach,
 • môže pokračovať v štúdiu na VŠ a univerzitách v celej Európe

 

 

A 2. évfolyam elvégezése után diáklaink 2 tanulmányi szak közül választhatnak -  Számítógép rendszerek és Elektroenergetika.

A Számítógép rendszerek szakon a következö kompetenciákat szerzik meg:

Végzőseink ismeretei:

· ismeri a biztonság és egészségvédelmi előírásokat

· ezen előírásoknak megfelelően dolgozik,

· ábrázolni tudja a berendezések egyes részeit, összetevőit,

· ismeri a szakirodalmat, és ezt felhasználja a munkája során

· ismeri az elektrotrechnika és elektronika törvényszerűségeit,

· az IT alapjait felhasználja az elektrotechnikában,

· alapvető elektotechnikai és elektronikai áramköröket old meg,

· ismereteket szerez az elektromos mérésekből,

· ismeri a hardver és a szoftver kapcsolatát,

· ismeri a számítógép felépítését,

· széles körű ismereteket szerez a hálózati, szoftver és információs technológiákból

· megtanul dolgozni az operációs rendszerekkel, és adatbázisokkal egyaránt,

· különböző programozási nyelveken tud programot írni,

· ismeri a JAVA technológia alapjait,

· diagnosztikálni tudja a hardver, szoftver és hálozati problémákat,

· ismeri az adatvédelmi és biztonsági politikát,

· ismeri a modern társadalom információs szolgáltatásait,

· megtanul dolgozni didaktiakai szoftverekkel a szakképzés során,

· ismeri az irányító rendszerek és a PLC rendszer alapelveit,

· számítógép segítségével tud elektronikus berendezéseket tervezni,

 

Végzőseink szakmai készségei:

· egyszerű gyakorlati problémákat elemez és old meg az elektrotechnikán, elektronikán, szerver, és hálózati technológiákon belül,

· dolgozni tud a szabványokkal, táblázatokkal, katalógusokkal, és a projekt dokumentációval egyaránt,

· egyenáramú és váltakozó áramú áramköröket old meg,

· digitális áramköröket tervez és realizál,

· elektronikus áramköröket tervez IT segítségével,

· projekt dokumentációt dolgoz ki,

· alkalmazni tudja a modern információs és kommunikációs technológiákat,

· multimediális berendezéseket alkalmaz,

· megfelelő szinten használja a számítógépet és annak szoftvereit,   

· adatokat ment és archivál,

· aplikációs és grafikai szoftverekkel dolgozik tanulmányai során,

· képes Open Source szoftver termékeket keresni, megismerni és terjeszteni,

· konfigurálja és telepíti a számítógépet s annak egyes részeit,

· operációs rendszereket telepít,

· egyszerű szoftver aplikációkat tervez, és programoz C++, C# és assembler nyelven,

· az információs, szerver és szoftver technológiák specifikus rendszereivel dolgozik,

az információs, szerver és szoftver technológiák rendszereit telepíti,

· számítógépes rendszer diagnosztikát végez,

· tájekozódni tud a globális információs rendszerekben,

· web oldalakat készít és kezelni tudja a web-, mail- és domain szervereket,

· gyakorlatban felhasználja a szaktudását.

 

A Elektroenergetika szakon a következö kompetenciákat szerzik meg:

 

Iskolánk végzős diákja kvalifikált szakemberként képes kommunikálni és dolgozni az állami- és magánszektor elektrotechnikai (részben gépészeti) szakterületein. Megfelelő alapokat kap tanulmányainak folytatására főiskolai és egyetemi szinten, illetve a rokonszakmák területén és a közgazdasági irányzatokon. Tudását idegen nyelven (angol, német) is képes bővíteni.

 

Az elektroenergetika szak elvégzése után a végzős diák ismeri és használni tudja:

 • a villamoas gépek és készülék működését, gyártásának technológiáját, a villamos meghajtások alapjait, azok felépítését, gyakorlati hasznosítását (vezérelhető villamos hajtások tervezését, komponensek megválasztását),
 • az elektromos autók alkotóelemeinek működést – az elktromobilitás alapjait,
 • a villamos energia gyártásának és szállításának lehetőségeit, felhasználásának alapjait, a fogyasztókkal való együttműködést, villamos berendezések gazdaságos működtetését,
 • villamos erőművek felépítését, az összes erőmű típus (atom, hő-. vizi-. szoláris-,  fotovoltaikus) működését,
 • villamos hálózatok és elosztóállomások meghibásodási lehetőségeit és védelmét,
 • alacsonyfeszültségű hálózatok (lakóházak, ipari létesítmények) és elosztószekrények tervezésének alapjait és azok kivitelezést,
 • egyenirányítók, szaggatók, egyenáramú teljesítményszabályzók, frekvenciaváltók működését, és azok felhasználását a villamos meghajtások területén, a teljesítményelektronikai váltók felépítését és azok vezérlő rendszereit,
 • az automatizációs rendszerek megépítését, mikrovezérlős, PLCés és mikroszámítógépes működtetését,
 • villamos és más fizikai mennyiségek mérését, villamos gépek és berendezések tulajdonságait
 • a számítógépek felhasználását (villamos berendezések, áramkörök, tervezése, mérések és azok kiértékelése, elektromos áramkörök szimulációja, villamos berendezések számítógépes vezérlése)

 

Végzősünk az ELEKTROENERGETIKA szak elvégzése után dolgozhat, mint:

 • technikus villamos erőművekben és elosztóállomásokon,
 • villamos berendezések, hálózatok, gépsorok karbantartója,
 • villamos berendezések tervezője,
 • technikus, pejektánstervező,
 • villamos berendezések, hálózatok műszaki ellenőre (revízny technik),
 • magánvállalkozó az elktrotechnika területén,
 • továbbtanulhat a hazai, illetve európai egyetemeken, főiskolákon.

 


Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
  kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301,
  OA - 646 107
  IČO.................. 00012 432


 • Komárňanská 28
  6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt )
  6418 256 - sekretariát, fax
  6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová)
  6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová)
  6418 516 - mzdárka/personalistka
  6418516 - účtovníčka
  6418 515 - hospodárka
  6406 100 - vedúca školskej jedálne