INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE

 

25 61 M informačné a sieťové technológie

Celková charakteristika absolventa

Absolvent študijného odboru Informačné a sieťové technológie je kvalifikovaný zamestnanec schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe zariadení využívajúce moderné IT.

Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne aj v tíme. Rozsah získaných vedomostí mu umožňuje sústavne sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a časopisov, používať racionálne metódy práce technika a využívať odborné manuálne spôsobilosti. Získané vzdelanie dáva absolventovi predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie.

Po nástupnej praxi je pripravený na výkon technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru v oblastiach IT, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje svoje zručnosti a vedomosti, čím si zvyšuje svoju odbornú kvalifikáciu.

Absolvent študijného odboru Informačné a sieťové technológie má na základe svojej prípravy všetky predpoklady pre zvládnutie vysokoškolského štúdia.

 Kompetencie absolventa

Absolvent študijného odboru 26 94 M (25 61M – pre 1. ročník školského roka 2017/2018) -  informačné a sieťové technológie po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje týmito kompetenciami:

 

Kľúčové kompetencie

 

Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti

- vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory,

- reprodukovať a interpretovať prečítaný alebo vypočutý text v materinskom a cudzom jazyku, podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti,

- vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko a výstižne,

- aktívne komunikovať najmenej v dvoch cudzích jazykoch, odporúča sa aby jeden z nich bol anglický jazyk,

- vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu vzhľadom na druh oznámenia a širší okruh užívateľov,

- štylizovať listy (formálne, neformálne), informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať formuláre (životopis, žiadosť),

- navrhovať návody k činnostiam, písať odborné materiály a dokumenty v materinskom a cudzom jazyku,

- osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov,

- spracovávať písomné textové informácie (osnova, výpisky, denník) a materiály podľa účelu oznámenia a s ohľadom na potreby užívateľa,

- orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam v osobnom živote a v povolaní,

- vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové prostriedky pri riešení zadaných úloh a tém v cudzom jazyku,

- vedieť prijímať a tvoriť text, chápať vzťahy medzi rečovou situáciou, témou a jazykovým prejavom v materinskom a cudzom jazyku,

- rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať orientáciu sa v texte a jeho rozbor z hľadiska kompozície a štýlu v materinskom a cudzom jazyku,

- ovládať operácie pri práci s počítačom,

- pochopiť a vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku, ktorý zabezpečuje právo voľného pohybu občana žiť, študovať a pracovať v podmienkach otvoreného trhu práce,

- pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti učenia sa formou on-line,

- oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie problémov a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávania, ktoré vytvára možnosť virtuálnej komunikácie medzi lokálnymi komunitami.

Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti

- významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré smerujú k zlepšeniu vlastnej výkonnosti,

- vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy,

- overovať a interpretovať získané údaje,

- rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu,

- rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie,

- samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný,

- predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť,

- ovládať základy modernej pracovnej technológie a niesť zodpovednosť za prácu v životnom prostredí, jeho ochranu, bezpečnosť a stratégiu jeho rozvoja,

- samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých,

- vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje,

- určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,

- stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a životných podmienok,

- plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania,

- overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých,

- mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si vedomý dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí,

- prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy,

- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,

- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.

 

Schopnosť tvorivo riešiť problémy

- objasňovať formou systematického poznávania najzávažnejšie rysy problémov, využívať za týmto účelom rôzne všeobecne platné pravidlá,

- získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo k objasneniu neznámych oblastí problému,

- zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, vytriediť a využiť len tie, ktoré sú pre objasnenie problému najdôležitejšie,

- určovať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia,

- vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho,

- poskytovať ľuďom informácie (oznamovanie, referovanie, rozprávanie, vyučovanie),

- vedieť ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 

- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.

 

Podnikateľské spôsobilosti

- vedieť spracovať základné analytické prieskumy a predkladať primerané návrhy na výkon takej práce, ktorú je schopný zodpovedne vykonať,

- orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich využívať pre vlastné podnikanie,

- vyhodnocovať možnosti plánovania realizácie projektov,

- samostatne plánovať financie, základné prostriedky a nehnuteľnosti vzhľadom na potreby a ciele manažmentu podnikania,

- poznať stratégiu jednoduchého a podvojného účtovníctva,

- poznať stratégiu odpisov,

- pochopiť najnovšie poznatky z teórie riadenia a organizácie,

- využívať marketingový manažment,

- rozpoznávať a rozvíjať kvality riadiaceho zamestnanca s aspektom na komunikatívne schopnosti, asertivitu, kreativitu a odolnosť voči stresom,

- vedieť vystihnúť princípy odmeňovania a oceňovania aktívnych a tvorivých zamestnancov,

- ovládať princípy priebežnej kontroly, diagnostiky skutočného stavu a úrovne podniku,

- zisťovať dynamiku vývoja efektívnosti práce, podnikania a porovnávať ju s celospoločenskými požiadavkami a potrebami,

- využívať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, ale aj znášať kritiku od druhých,

- pracovať s materiálmi a informáciami v dvoch cudzích jazykoch,

- ovplyvňovať druhých a koordinovať ich úsilie,

- rýchle sa rozhodovať a prijímať opatrenia,

- myslieť systémovo a komplexne,

- prijímať a uznávať aj iné podnikateľské systémy,

- ovládať podstatu systémovej analýzy,

- rešpektovať právo a zodpovednosť,

- mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa k zmeneným pracovným podmienkam,

- sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov svojho učenia zo strany iných ľudí,

- poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy a v povolaní,

- mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedome a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesii a vzdelávacej ceste,

- mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi predstavami a reálnymi predpokladmi,

- robiť aj nepopulárne, ale správne  opatrenia a rozhodnutia,

- chápať podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného podnikania,

- dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími možnosťami. 

 

a.     Spôsobilosť byť demokratickým občanom

- porozumieť systémovej (globálnej) podstate sveta,

- uvedomiť si a rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú,

- konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo verejnom záujme,

- poznať a rešpektovať, že neexistuje iba jeden pohľad na svet,

- orientovať sa na budúcnosť vo svojom vzťahu k Zemi,

- uvedomiť si, že rozhodnutia, ktoré sa príjmu a činy, ktoré vykonajú jednotlivci alebo členovia skupiny, budú mať vplyv na globálnu prítomnosť a budúcnosť,

- poznať, uznávať a podporovať alternatívne vízie vo vzťahu k udržateľnému rozvoju, ľudskému zdraviu a zdraviu našej planéty,

- uvedomiť si a čiastočne pochopiť globálne podmienky, rozvoj a trendy súčasného sveta,

- pochopiť globálnu povahu sveta a úlohu jednotlivca v ňom, rozvoj masovokomunikačných prostriedkov, dopravných prostriedkov, masovej turistiky a komunikačných systémov,

- chápať problémy zachovania mieru, bezpečnosti jednotlivcov, národov a štátov, zachovávania a ochrany životného prostredia, vyčerpania nerastných surovín, liečenia civilizačných nemocí, populačnej explózie v rozvojových krajinách, drogovej závislosti najmä mladistvých, sexuálnej výchovy a pozitívne pristupovať k riešeniu týchto problémov,

- uvedomiť si a orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, rasových a náboženských konfliktov, terorizmu a navrhovať cesty na ich odstránenia,

- chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť, aplikovať ich v globálnom kontexte,

- tvorivo riskovať, primerane kritizovať, jasne sa stavať k riešeniu problémov, rýchle sa rozhodovať, byť dôsledný, inšpirovať druhých pri vyhľadávaní podnetov, iniciatív a vytváraní možností,

- dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbii a diskriminácii,

- konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie,

- uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciu k identite druhých,

- zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,

- uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom kontexte,

- podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať k nim vytvorený pozitívny vzťah.

 

        Všeobecné kompetencie

- zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu komunikačnému zámeru, podmienkam a normám komunikácie,

- vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať a získavať ústne alebo písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného alebo odborného charakteru, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa), uplatňovať verbálne a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie komunikačnej situácie,

- ovládať základné – najčastejšie používané lexikálne a gramatické prostriedky, rozumieť gramatickým menej frekventovaným lexikálnym a gramatickým javom a vedieť ich aj používať, samostatne tvoriť súvislé hovorené a písané prejavy,

- získať informácie z prečítaného a vypočutého textu (určiť hlavnú tému alebo myšlienku textu, rozlíšiť základné a vedľajšie informácie), dokázať text zaradiť do niektorého z funkčných štýlov, orientovať sa v jeho stavbe,

- uvádzať správne bibliografické údaje a citáty, spracovať písomné informácie najmä odborného charakteru,

- pracovať s Pravidlami pravopisu a inými jazykovými príručkami,

- chápať literárne dielo ako špecifickú výpoveď o skutočnosti a o vzťahu človeka k nej,

- vytvárať si predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti,

- vytvoriť si pozitívny vzťah k literárnemu umeniu, založený na interpretácii ukážok z umeleckých diel, na osvojení podstatných literárnych faktov, pojmov a poznatkov,

- pristupovať k literatúre ako k zdroju estetických zážitkov, uplatňovať estetické a ekologické hľadiská pri pretváraní životného prostredia, podieľa sa na ochrane kultúrnych hodnôt,

- v oblasti jazykovej poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky daného jazyka, slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických okruhov, vybrané morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov (odvodzovanie a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky,

- v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach a v obsahových celkoch primerane s komunikatívnym zámerom,

- s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na partnerove podnety, odhadovať významy neznámych výrazov, používať kompenzačné vyjadrovanie, pracovať so slovníkom (prekladovým, výkladovým) a používať iné jazykové príručky a informačné zdroje,

- v oblasti sociolingvistickej vedieť komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, bežných komunikatívnych situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové prostriedky v súlade so sociokultúrnym úzusom danej jazykovej oblasti, preukázať všeobecné kompetencie a komunikatívne kompetencie prostredníctvom rečových schopností na základe osvojených jazykových prostriedkov v komunikatívnych situáciách v rámci tematických okruhov, preukázať úroveň receptívnych (vrátane interaktívnych) a produktívnych rečových schopností,

- chápať nutnosť svojho úspešného zapojenia sa do spoločenskej deľby práce a oceniť prospešnosť získavania nových spôsobilostí po celý čas života,

- mať základné sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a prakticky uplatňovať pri styku s ľuďmi spoločensky uznávané normy,

- uvedomovať si svoju národnú príslušnosť a svoje ľudské práva, mať ochotu rešpektovať práva iných ľudí,

- chápať princípy fungovania demokratickej spoločnosti a postupy, ako sa občan môže aktívne zapojiť do politického rozhodovania a ovplyvňovať verejné záležitosti na rôznych úrovniach (štát – región – obec),

- v praxi uplatňovať humanitné zásady vzťahov medzi ľuďmi a ekologické zásady vo vzťahu k životnému prostrediu,

- vytvárať si vlastné filozofické a etické názory ako základ na sústavnejšiu a dokonalejšiu orientáciu pri posudzovaní a hodnotení javov ľudského a občianskeho života,

- rozumieť matematickej terminológii a symbolike (množinovému jazyku a pojmom z matematickej logiky) a správne ju interpretovať a používať

- vyhľadávať, hodnotiť, triediť, používať matematické informácie v bežných profesijných situáciách a používať pritom výpočtovú techniku a prístupné informačné a komunikačné technológie,

- osvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy používané pri riešení úloh z praxe,

- cieľavedome pozorovať prírodné javy, vlastnosti látok a ich premeny,

- rozvíjať finančnú a mediálnu gramotnosť,

- rozlišovať fyzikálnu a chemickú realitu, fyzikálny a chemický model,

- vedieť opísať osvojené prírodovedné poznatky a vzťahy medzi nimi, používať správnu terminológiu a symboliku, porozumieť prírodným zákonom,

- aplikovať získané prírodovedné poznatky i mimo oblasti prírodných vied (napr. v odbornom vzdelávaní, praxi, každodennom živote),

- poznať využitie bežných látok v priemysle, poľnohospodárstve a v každodennom živote a ich vplyv na zdravie človeka a životné prostredie,

- chápať umenie ako špecifickú výpoveď umelca, chápať prínos umenia a umeleckého zážitku ako dôležitú súčasť života človeka, vedome vyhľadávať a zúčastňovať sa kultúrnych a umeleckých podujatí, vedieť vyjadriť verbálne svoj kultúrny zážitok, vyjadriť vlastný názor a obhájiť ho,

- vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu a aktívne sa podieľať na ich ochrane,

- prejavovať aktívne postoje k vlastnému všestrannému telesnému rozvoju predovšetkým snahou o dosiahnutie optimálnej úrovne telesnej zdatnosti a vlastnú pohybovú aktivitu spojiť s vedomím potreby sústavného zvyšovania telesnej zdatnosti a upevňovania zdravia,

- uvedomovať si význam telesného a pohybové zdokonaľovania, vnímať krásu pohybu, prostredia a ľudských vzťahov,

- ovládať a dodržiavať zásady pomoci, zabrániť úrazu a poskytnúť prvú pomoc pri úraze, uplatňovať pri športe a pobyte v prírode poznatky z ochrany a tvorby životného prostredia. 

 

Odborné kompetencie

 

        Požadované vedomosti

- poznať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, tvorby a ochrany životného prostredia,

- poznať bezpečnostné predpisy v elektrotechnike a v informačných  a sieťových technológiach, ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, platné normy, zásady prvej pomoci a neodkladnej resustitácie,

- ovládať základy bezpečnosti práce s elektrickými zariadeniami,

- ovládať spôsoby zobrazovania základných strojových súčiastok a ich sústav, ako aj spôsoby zobrazovania  súčiastok základných elektrických a elektronických zariadení a spôsoby zobrazovania elektrotechnických schém týchto zariadení,

- poznať používané materiály, ich vlastnosti a využitie v  informačných  a sieťových technológiach, spôsoby výberu a voľby vhodných materiálov na konštruovanie častí a celkov informačných  a sieťových technológií,

- poznať podstatu a princípy zákonitostí elektrotechniky a elektroniky,

- základné poznatky z oblasti IST a ich využitia v oblasti elektrotechniky,

- riešenie základných elektrotechnických a elektronických obvodov, funkcie, výrobu a prevádzku elektrických prístrojov, zariadení a systémov,

- poznať základnú meraciu techniku, princípy a metódy elektrotechnického merania a vyhodnocovania,

- poznať vzťah hardvérových a softvérových prostriedkov,

- poznať princíp, konštrukciu a činnosť jednotlivých častí ako aj celého systému PC vrátane periférnych zariadení,

- široké základy informačných, serverových a sieťových technológií, ich komponentov a ich konfigurovanie a použitie v praxi,

- poznať spôsoby vzájomnej komunikácie jednotlivých častí a celkov informačných, serverových a a sieťových technológií,

- široké základy práce s operačnými systémami a databázami,

- široké základy programovania vo vyššom programovacom jazyku,

- poznať základne princípy technológie JAVA,

- poznať typografiu, štruktúru a činnosť distribuovaných systémov a ich uplatnenie v informačných  a sieťových technológiach,

- poznať diagnostické postupy pri hľadaní porúch v oblastí hardvéru, softvéru a počítačových sietí,

- poznať postupy odstraňovania v oblastí hardvéru, softvéru a počítačových sietí,

- poznať návrh a aplikovanie riešení bezpečnostnej politiky ochrany citlivých a dôležitých údajov,

- poznať zásady práce v oblasti informačných zdrojov a uplatnenia IT v tejto oblasti,

- poznať informovanie a informatické služby v modernej spoločnosti od komunikácií až po multimediálne dokumenty,

- pracovať s didaktickým softvérom v odbornom vzdelávaní,

- poznať princípy činnosti riadiacich jednotiek v elektrotechnických a elektronických zariadeniach konštruovaných na báze jednočipových mikropočítačov alebo PLC, ovládať spôsob ich programovania a poznať simulačné, testovacie a programovacie prostriedky,

- poznať základy projektovania a konštruovania elektronických zariadení a schém na PC,

- poznať základné pojmy z ekonomiky podniku, trhového mechanizmu, riadenia podniku a firmy, organizáciu dielenskej výroby, mzdovú problematiku, oceňovanie a predaj hotových výrobkov, zásady hospodárnosti.

 

       Požadované zručnosti

- využívať a pracovať s normami, elektrotechnickými tabuľkami, katalógmi, firemnými manuálmi a projektovou dokumentáciou,

- vykonať samostatný rozbor a riešenie jednoduchých problémov z praxe v elektrotechnike, elektronike a v informačných, serverových a sieťových technológiach,

- riešiť základné obvody jednosmerného a striedavého prúdu,

- navrhovať a realizovať číslicové obvody,

- navrhnúť elektronické obvody a zariadenia s využitím IT,

- zvoliť s ohľadom na technické, ekonomické a enviromentálne požiadavky správne postupy riešenia,

- zhotovovať základnú projektovú dokumentáciu elektrických zariadení a inštalácií, určiť elektrotechnický materiál podľa účelu zariadenia so zreteľom na vlastnosti a spôsob spracovania,

- využívať, obsluhovať a pracovať s novými IKT,

- využívať multimediálne zariadenia,

- využívať bežné aplikačné a kancelárske softvéry,

- obsluhovať a využívať na primeranej užívateľskej úrovni PC,   

- zvládnuť technickú obsluhu PC a zariadenia konštruovaných na báze jednočipových mikropočítačov alebo PLC,

- zálohovať a archivovať údaje,

- využívať aplikačné a grafické programy používané  v študijnom odbore,

- vyhľadávať, spoznávať a šíriť programové produkty typu Open Source,

- konfigurovať a inštalovať jednotlivé časti i celého systému PC,

- inštalovať a spravovať operačné systémy a aplikačné programy,

- navrhnúť a nakódovať jednoduché softverové aplikácie vo vyššom programovacom jazyku, respektíve assemblery,

- využívať aplikačné a špecifické softvéry systémov informačných, serverových a sieťových technológií a databáz,

- konfigurovať, inštalovať a udržiavať distribuované systémy v informačných serverových, sieťových technológiach a databázach,

- prostredníctvom meracej techniky diagnostikovať prevádzkyschopnosť a funkčnosť jednotlivých častí i celého systému,

- orientovať sa v produktovej línii technológie JAVA,

- orientovať sa v globálnych informačných sieťach a v ľubovoľnom aplikačnom programe,

- spravovať web, mail, file a domain servery,

- aplikovať všetky získané odborné vedomosti v praxi.

 

A 25 61 M információs és hálózati technológiák – szakot végzett diák szakképzett munkaerő, aki önálló tervezési és konstrukciós munkák elvégzésére képes, alkalmas elektronikai gyártási, szerelési és karbantartási feladatok elvégzésére főleg a modern információs és hálózati technológiák terén. Képes LAN, intranet és extranet hálózatok tervezésére, megépítésére és karbantartására.

Diákjaink a következő kompetenciákat szerzik meg:

Végzőseink ismeretei:

· Ismeri a biztonság és egészségvédelmi előírásokat,

· ezen előírásoknak megfelelően dolgozik,

· ábrázolni tudja a számítógép hálózatok és elektronikus berendezések egyes részeit, összetevőit,

· ismeri a szakirodalmat, és ezt felhasználja a munkája során,

· ismeri az elektrotechnika és elektronika törvényszerűségeit,

· alapvető elektrotechnikai és elektronikai áramköröket old meg,

· ismereteket szerez elektromos mérésekből,

· az IT alapjait felhasználja az elektrotechnikában,

· ismeri a hardver és a szoftver kapcsolatát,

· részletesen ismeri a számítógép felépítését,

· széles körű ismereteket szerez a hálózati, szoftver és információs technológiákból,

· kezelni tudja az operációs rendszereket és adatbázisokat,

· különböző programozási nyelveken tud programot írni,

· ismeri a JAVA technológia alapjait,

· diagnosztizálni tudja a hardver, szoftver és hálózati problémákat,

· ismeri az adatvédelmi és biztonsági politikát,

· ismeri a modern társadalom információs szolgáltatásait,

· megtanulja a didaktikai szoftverek felhasználását a szakképzés során,

· ismeri az irányító rendszerek és a PLC rendszer alapelveit,

· számítógép segítségével tud elektronikus berendezéseket tervezni.

 

Végzőseink szakmai készségei:

· egyszerű gyakorlati problémákat elemez és old meg az elektronika, szerver, és hálózati technológiákon belül,

· dolgozni tud a szabványokkal, táblázatokkal, katalógusokkal, és a projekt dokumentációval egyaránt,

· egyenáramú és váltakozó áramú áramköröket old meg,

· digitális áramköröket tervez és realizál,

· elektronikus áramköröket tervez IT segítségével,

· projekt dokumentációt dolgoz ki,

· alkalmazni tudja a modern információs és kommunikációs technológiákat,

· multimediális berendezéseket alkalmaz,

· megfelelő szinten használja a számítógépet és annak szoftvereit,   

· adatokat ment és archivál,

· applikációs és grafikai szoftverekkel dolgozik tanulmányai során,

· képes Open Source szoftver termékeket keresni, megismerni és terjeszteni,

· konfigurálja és telepíti a számítógépet s annak egyes részeit,

· operációs rendszereket telepít,

· egyszerű szoftver applikációkat tervez, és programoz C++, C# és assembler nyelven,

· az információs, szerver és szoftver technológiák specifikus rendszereivel dolgozik,

az információs, szerver és szoftver technológiák rendszereit telepíti,

· számítógépes rendszer diagnosztikát végez,

· tájékozódni tud a globális információs rendszerekben,

· web oldalakat készít és kezelni tudja a web-, mail- és domain szervereket,

· gyakorlatban felhasználja a szaktudását. 

 


Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
  kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301,
  OA - 646 107
  IČO.................. 00012 432


 • Komárňanská 28
  6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt )
  6418 256 - sekretariát, fax
  6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová)
  6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová)
  6418 516 - mzdárka/personalistka
  6418516 - účtovníčka
  6418 515 - hospodárka
  6406 100 - vedúca školskej jedálne