Dôležité termíny

Úloha

 

Termín

 

Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

 

            do 20.2.2018

Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

 

            do 31.3.2018

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

 

             21.3.2018

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

 

             do 5.4.2018

Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

 

             do 10.4.2018

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

 

           5.4.2018

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

 

             14.5.2018

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

 

             17.5.2018

2. kolo prijímacích skúšok.

             19.6.2018

 

     

Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
  kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301,
  OA - 646 107
  IČO.................. 00012 432


 • Komárňanská 28
  6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt )
  6418 256 - sekretariát, fax
  6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová)
  6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová)
  6418 516 - mzdárka/personalistka
  6418516 - účtovníčka
  6418 515 - hospodárka
  6406 100 - vedúca školskej jedálne