Výchovné poradenstvo

Výchovné poradenstvo

      

Výchovné poradenstvo

                                               Výchovný poradca: Mgr. Silvia Kollárová

Kontakt: 0356418256

Konzultačné hodiny v školskom roku 2017/2018:  štvrtok 07.55 – 09.35 a piatok 06.45 – 08.40 , miestnosť D010(kabinet jazykov)

Možnosť konzultácií po dohode aj v inom termíne.

 

Hlavné úlohy:

 • konzultačná činnosť- konzultácie so žiakmi, ich zástupcami pri riešení výchovných problémov
 • poradenstvo-  v oblasti výchovy a vzdelávania, budúcej profesijnej orientácie
 • koordinačná činnosť- spolupráca a sprostredkovanie prepojenia školy s poradenskými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti a mládež

Cieľom  práce výchovného poradenstva je na základe navrhnutých aktivít posilniť profesijný a hodnotový vývoj žiakov, podpora ich zdravého sebavedomia, rešpektovania názorov, rozvíjať demokratické cítenie. Našou snahou bude prostredníctvom aktivít predchádzať  všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasovej nenávisti.

Hlavné ciele :

- posilňovať a podporovať pozície výchovného poradenstva

- spolupracovať s vedením školy a pedagógmi, podieľajúcimi sa na výchovno-vzdelávacom procese

- spolupracovať s triednymi učiteľmi

-podporovať rozvoj osobnosti žiaka, rozvíjať jeho schopnosti, tvorivosť, zodpovednosť za svoj osobnostný rast

-prijímať opatrenia na odstránenie záškoláctva niektorých žiakov

-poskytovať informácie a poradenské služby v oblasti profesijnej orientácie a kariérového poradenstva pri výbere VŠ a pri voľbe povolania

-v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa zabezpečovať aktívnu ochranu žiakov pred sociálno-patologickými javmi v spolupráci s koordinátorom prevencie drogových závislostí

-predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie ,intolerancie a rasovej nenávisti

-spolupracovať s inštitúciami, organizáciami, združeniami, ktoré napomáhajú pri riešení problémov, ktoré sú v kompetencii výchovného poradenstva

-systematicky zvyšovať úroveň poznatkov vo výchovnom poradenstve, aktualizovať informácie v oblasti metodickej, poradenskej a informačnej v spolupráci s MC a s ostatnými inštitúciami, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní mládeže.

 

AKTIVITY V OBLASTI VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA  2015/2016:

September:

 -    vypracovanie plánu práce výchovného poradcu v súlade s plánom práce PK a plánom   práce  školského psychológa

-    tvorba informačnej nástenky

-    adaptačný pohovor so žiakmi 1. ročníka

-    účelové cvičenie pre 1. a 2. ročníky

-  informácie o výchove a vzdelávaní pre triednych učiteľov na triedne schôdzky ZRŠ

-    nadviazanie spolupráce s ÚPSV a R Nové Zámky, MsP, OPPP

-    konzultácie s triednymi učiteľmi a rodičmi

 -   aktuálne témy: holokaust a dnešok, svetový deň jazykov

 

Október:

 • informácie o možnostiach štúdia pre žiakov 4.ročníka
 • aktivity s lektorkou ÚPSV a R
 • adaptačný pohovor so žiakmi 1. ročníka
 • besedy o problémoch v učení so školskou psychologičkou
 • nadviazanie spolupráce so školami (ZŠ), s absolventmi našej školy, propagácia dosiahnutých výsledkov školy,
 •  Deň otvorených dverí
 • beseda o aktuálnych témach: mesiac úcty k starším, 2.10.-Svetový deň bez násilia, 10.10- Svetový deň duševného zdravia
 • účasť na burze práce a vzdelávania- prezentácia školy

 

November:

 • konzultácie s triednymi učiteľmi a s ostatnými pedagogickými pracovníkmi
 • imatrikulácie žiakov 1. ročníkov
 • beseda o  prevencie kriminality mládeže  a drogových závislostí zameraná na prevenciu sociálno-patologických javov
 • informácie o ďalšom štúdiu pre žiakov 4. ročníka
 • aktivity k týždňu boja proti drogám
 • príprava a uskutočnenie školského kola olympiády ľudských práv
 • spolupráca s Červeným krížom- Kvapka krvi
 • účasť žiakov na koncerte s protidrogovou tematikou

 

December:

 • športom proti AIDS ( 12 hodinový basketbalový turnaj a floorball)
 • zisťovanie sociálnej klímy v triedach s dopadom na študijné výsledky v spolupráci s triednymi učiteľmi
 • vianočný šachový turnaj
 • slávnostná vianočná akadémia
 • informácie o VŠ, konzultácie so žiakmi
 • uskutočnenie školského kola olympiády ľudských práv

 

Január:

 • priebežné konzultácie o VŠ, profesionálnej orientácii, prezentácie študentov VŠ
 • pomoc žiakom 4. ročníka pri vyplňovaní prihlášok na VŠ
 • pokračovanie prevenčného programu Priateľ polície
 • návšteva divadelného predstavenia- Nitra, Bratislava

 

Február:

 • výchova k manželstvu a rodičovstvu- beseda s odborníkom
 • Valentínska pošta- spolupráca so žiackou radou
 • DOD na jednotlivých VŠ, priebežné konzultácie, individuálne pohovory
 • stretnutie pracovníkov UPSV a R  so žiakmi 4. ročníka
 •  

Marec:

 • návšteva UPSVaR v NZ so žiakmi 4.ročníka (podľa možnosti)
 • beseda s krajskou koordinátorkou PPZ -  zameraná na tému prevencia zneužitia mladých ľudí v zahraničí na trhu práce
 • príprava na vedomostnú súťaž Mladý Európan
 • aktuálna téma: Predchádzajme diskriminácii, rasovej nenávisti, intolerancii a xenofóbii

 

Apríl:

 • beseda so školským psychológom pre žiakov 4.ročníka :ako odbúrať stres pred maturitami
 • preventívne aktivity pri príležitosti Svetového dňa zdravia, zdravý spôsob života
 • úprava areálu školy

 

Máj:

 • beseda , nástenka na tému -Medzinárodný deň bez fajčenia
 • poznávacia exkurzia s výchovným cieľom- holokaust-  Oswiencim

 

Jún:

 • účasť žiakov 1. ročníka na dni otvorených dverí MSP
 • pohybom ku zdraviu- medzinárodný futbalový turnaj

 

 •  spolupráca s aktivistami UNICEF
 • systematicky budovať školskú  knižnicu

Plán práce VP vychádza z úloh stanovených v Pedagogicko-organizačných pokynoch vydaných MŠVVŠ SR na školský rok 2016/2017, z vyhlášky MŠ SR č.43/1996 Z. z. o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach, zo zákona č.318/2008 o maturitných skúškach, z úloh obsiahnutých v Národnom pláne výchovy k ľudským právam na roky 2005-2014 a Národného programu ochrany zdravia.

 

 


Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
  kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301,
  OA - 646 107
  IČO.................. 00012 432


 • Komárňanská 28
  6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt )
  6418 256 - sekretariát, fax
  6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová)
  6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová)
  6418 516 - mzdárka/personalistka
  6418516 - účtovníčka
  6418 515 - hospodárka
  6406 100 - vedúca školskej jedálne