Školská jedáleň

Informácie o stravovaní a prihláška na stravovanie

Vážení rodičia a žiaci,

aj v školskom roku 2017/2018 ponúkame v našich priestoroch možnosť stravovania v školskej jedálni každý pracovný deň v čase 12.00 - 14.30 hod. Žiak si vyberá z dvoch druhov jedál.

Cena jedného obeda je 1,25 €. Platba za stravu sa uhrádza do 20. dňa v mesiaci. Prvý poplatok je 40 € a je potrebné ho uhradiť do 20. augusta 2017. Ostatné poplatky sú
20 € za mesiac. Pre tých stravníkov, ktorý uhradili prvú platbu 40 € je začiatok stravovania
5. september 2017.

Každý stravník má pridelený prístupový kód ku svojmu účtu. Žiaci prvého ročníka ho dostanú od triednych učiteľov, prípadne individuálne u vedúcej ŠJ alebo na tel. čísle: 035/6406100.

Platbu môžete realizovať prevodom z účtu alebo trvalým príkazom v banke prípadne poštovou poukážkou. V prípade, že platbu realizujete poštovou poukážkou, môžete si ju vyzdvihnúť u vedúcej školskej jedálne.

Pri platbe je potrebné zadať nasledovné údaje:

číslo účtu:                              SK54 8180 0000 0070 0030 9077
variabilný symbol:                 .....pridelený variabilný symbol žiaka.........
správa pre prijímateľa:                   meno a priezvisko žiaka, trieda

Aby bola platba za obedy priradená ku žiakovi správne, je potrebné pri úhrade uviesť variabilný symbol stravníka, ktorý  nájdete pri jeho mene po prihlásení sa na stránku školy v module Jedálny lístok. Žiaci prvého ročníka pri prvej platbe napíšu do správy pre prijímateľa  meno, priezvisko a triedu. Následne po obdržaní prístupového kódu budú aj oni uvádzať priradený variabilný symbol.

Pre žiakov začíname variť 5.9.2017. Ak sa chcete stravovať v školskej, je potrebné:
- odovzdať prihlášku na stravovanie, ktorú nájdete na stránke školy  alebo u vedúcej ŠJ
- zaplatiť nultú zálohovú platbu 40.- eur a zakúpiť si čip. Čip do ŠJ predáva Ing. Rošková. Cena čipu je 4.- eurá.

Obedy do mínusu sa nevydávajú a preto prosím zákonných zástupcov žiakov, aby platby za stravné realizovali v dostatočnom predstihu. V deň stravovania musí byť úhrada pripísaná na konte stravníka.

Na obed č.1 je prihlásený každý stravník automaticky na základe odovzdanej prihlášky na stravovanie.

Ak si chcete objednať obed č.2 , je potrebné prihlásiť sa prístupovým kódom na stránke školy v module Jedálny lístok na svoje konto a najskôr vyhlásiť obed č.1 a následne objednať obed č.2.

Ak o obed nemáte záujem, je potrebné ho odhlásiť. Odhlásiť sa z obedov je možné do 14.30 hod. predošlého dňa a to znova cez internet. Po tomto čase sa na daný stravný deň nedá odhlásiť, môžete si ho však odniesť v prinesenej nádobe. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Za odhlásenie z obeda je zodpovedný zákonný zástupca žiaka v prípade neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak.

Vyplnenú prihlášku na stravovanie odovzdá žiak najneskôr 4. septembra 2017 pri nástupe do školy.
 

Veríme, že využijete služby našej školskej jedálne a že aj my prispejeme k zdravej životospráve vášho dieťaťa.

                                                   Mária Králiková
                                            vedúca školskej jedálne

Prihlaska_na_stravovanie_ziak__2017_2018.docx

Prihlaska_na_stravovanie_plnolety_ziak__2017_2018.docx

Odhlaska_zo_stravovania.docx

 

 


Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
  kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301,
  OA - 646 107
  IČO.................. 00012 432


 • Komárňanská 28
  6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt )
  6418 256 - sekretariát, fax
  6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová)
  6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová)
  6418 516 - mzdárka/personalistka
  6418516 - účtovníčka
  6418 515 - hospodárka
  6406 100 - vedúca školskej jedálne