• Žiadosť o informácie

    • Príloha č.1

      

      

     Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky

      

      

      

     Žiadosť o poskytnutie informácie

     podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

      

      

                                                                 Evidenčné číslo:

      

      

     Dátum a hodina podania žiadostí:

      

     Forma žiadosti (ústne, písomne, elektronicky):

      

      

     Meno, priezvisko (názov organizácie) a adresa žiadateľa:

      

      

      

     Formulácia žiadosti o informáciu:

      

      

      

      

     Požadovaný spôsob poskytnutia informácie:

      

     Žiadosť prevzal:

      

     Vyjadrenie vecne príslušného vedúceho zamestnanca:

      

      

      

      

     Spôsob vybavenia žiadosti: vybavenie – nevybavenie (dôvody):

      

     Forma vybavenia žiadosti:

                              ústne osobne – ústne telefonicky

                                       písomne – zhotovením kópie (odpisu, nahliadnutím do spisu)

                                       písomne – faxom, elektronickou poštou

      

      

     Dátum vybavenia žiadosti:

      

     Poplatok:                                Zaplatený dňa:                            Číslo dokladu:

                                                   Odpustený dňa:

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie