PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA Zadanie zákazky Výzva na predkladanie ponúk

Verejné obstarávanie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Podľa § 6 ods.1 písm.d)   Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov, Spojená škola Nové Zámky je verejným obstarávateľom a pri zadá-

vaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie  stavebných prác  a  poskytovanie služieb je povinná pou-

žívať postupy podľa tohto zákona.

Podľa § 49a Zákona č. 25/2006 Z.z. zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení

podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

 

Verejný obstarávateľ:                  Spojená škola

Sídlo:                                              Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky

IČO:                                                00012432

DIČ:                                                2021031210

Štatutárny zástupca:                    RNDr. Peter Lénárt, riaditeľ

e-mail:                                           skola@spsenz.sk

Telefón:                                         035 6418256        


Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
  kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301,
  OA - 646 107
  IČO.................. 00012 432


 • Komárňanská 28
  6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt )
  6418 256 - sekretariát, fax
  6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová)
  6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová)
  6418 516 - mzdárka/personalistka
  6418516 - účtovníčka
  6418 515 - hospodárka
  6406 100 - vedúca školskej jedálne