Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školySpojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
Adresa školy940 75 Nové Zámky, Komárňanská 28
Telefón+421 35 6 418 256
E-mailskola@spsenz.sk
WWW stránkaspojenaskolanz.edupage.org
ZriaďovateľNitriansky samosprávny kraj
 Rázusova 2A
 949 01 Nitra
 tel.č.: 037/6922911, fax: 037/6922967
 email: info@unsk.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľRNDr. Peter Lénárt035/64185140910836874plenart@spsenz.sk
ZRŠRNDr. Juliana Gyuríková035/64061100903469388jgyurikova@spsenz.sk
ZRŠPaedDr. Lucia Takácsová035/64061100903469388ltakacsova@spsenz.sk
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaIng. František Hortai 
pedagogickí zamestnanciMgr. Peter Cucor 
   
   
   
   
ostatní zamestnanciJudita Jeneiová 
   
zástupcovia rodičovMgr. Peter Sporni 
 Tibor Lukács 
 Norbert Ludas 
   
   
zástupca zriaďovateľaIng. Silvia Kostyálová 
 Ing. Helena Bohátová, PhD. 
 Mgr. Karol Barus 
 Ing. Matej Majer 
žiakMichal Packa 

Poradné orgány školy

Na škole pracuje 7 predmetových komisií:

4 pre všeobecnovzdelávacie predmety

3 pre odborné predmety

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
PK spoločenskovedných predmetovMgr. Ivana Švandová  
PK cudzích jazykovMgr. Emőke Benková  
PK prírodovedných predmetovMgr. Anita Šaraiová  
PK telesnej a športovej výchovyMgr. Ladislav Lencsés  
PK elektrotechnikyIng. László Forró  
PK výpočtovej technikyIng. František Hortai  
PK ekonomikyIng. Viera Macáková  

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Trieda Počet žiakov ku 15.09.2016 Počet žiakov ku 30.06.2017  ŠVVP
I.AA 31 31
I.AE 22 22 1
I.BE 29 29
I.CE 27 28 1
I.DE 29 28 2
I.EE 20 20
II.AA 28 27
II.AE 30 29
II.BE 30 28
II.DA 21 21
II.DE 21 19 1
II.EE 20 19 2
II.IT 33 33
III.AP 30 30 2
III.AT 22 20
III.AZ 23 22 1
III.DA 16 16
III.DE 30 30
III.IT 31 31
IV.AP 29 29
IV.AT 21 21 2
IV.AZ 23 22
IV.DA 27 27
IV.DP 19 19
IV.DZ 19 19
IV.IT 27 27 1

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 312

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 8

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 152

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 160

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: 153


 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení   312    
prijatí   160    
% úspešnosti   86 %    

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaADKADK1AJ1AJ2AJ2AJAJVANJANJAPIAPIAPMAPMAPMAUT
I.AA 1,74      2,68      
I.AE        1,95      
I.BE        2,07      
I.CE        2,89      
I.DE        2,46      
I.EE        2,65      
II.AA 1,48      2,63      
II.AE        2,59      
II.BE        2,68      
II.DA 1,81      2,52      
II.DE        2,26      
II.EE        3,32      
II.IT        1,76      
III.AP  2,59      1,8     
III.AT 1,82,88   1,33        
III.AZ  3,28            
III.DA 1,692,91   1,4  1,44     
III.DE        3,173,1     
III.IT  1,68            
IV.AP        2,59      
IV.AT 1,432,62      2,14     
IV.AZ        3,57      
IV.DA 1,332,3      1,33     
IV.DP        2,53      
IV.DZ        3,11      
IV.IT  1,81            

TriedaAUTBIOBIEBIECTOITE1ITE2CVMCVMCVUCVUCFACVADNVDAA
I.AA 1,45             
I.AE               
I.BE               
I.CE               
I.DE               
I.EE               
II.AA    1,22          
II.AE               
II.BE               
II.DA    1,38          
II.DE               
II.EE               
II.IT               
III.AP1,83              
III.AT         2,4 1,45   
III.AZ2,48              
III.DA           1,06 1,88 
III.DE3,1              
III.IT               
IV.AP               
IV.AT         2,05     
IV.AZ               
IV.DA         1,78     
IV.DP               
IV.DZ               
IV.IT              1,63

TriedaDEJDEJEKLEKLEKCEKCEKOEKOESPESPEZREZREENEENEPS
I.AA1,94              
I.AE1,77              
I.BE1,48              
I.CE2,14              
I.DE1,77              
I.EE2,4              
II.AA1              
II.AE1,83              
II.BE2              
II.DA1,81              
II.DE1,84              
II.EE2,37              
II.IT1              
III.AP               
III.AT       2,4       
III.AZ        2,27   2,64  
III.DA               
III.DE        2,4   3  
III.IT               
IV.AP       1,72       
IV.AT       2,24       
IV.AZ       2,042,7 2,04 2,48  
IV.DA     1,44         
IV.DP       1,47       
IV.DZ       2,262,37 1,74 2,53  
IV.IT       1,41       

TriedaEPSELEELEETSETSELMELMELKELKELGELGETVETV2FJFYZ
I.AA               
I.AE       2,73  2,09   1,59
I.BE       2,24  1,24   1,66
I.CE       2,25  2,18   2,11
I.DE       2,42  2,27   1,96
I.EE       2,95  1,85   1,9
II.AA               
II.AE 2,41   2,79 2,1      1,14
II.BE 2,43   2,75 2,32      1,18
II.DA               
II.DE 2,21   2,74 2      2,84
II.EE 3,16   3,53 2,79      3,47
II.IT 1,21             
III.AP 2,03             
III.AT       2,15       
III.AZ               
III.DA               
III.DE 2,6             
III.IT 1,68   2,06         
IV.AP     2,45         
IV.AT       2,43       
IV.AZ     1,74         
IV.DA               
IV.DP     3         
IV.DZ     2,53         
IV.IT       1,74       

TriedaFYZFYSFYSGDSGRSGRSHOGHOGHOSHOSCHECHEITEITEINF
I.AA      1,42        
I.AE               
I.BE               
I.CE               
I.DE               
I.EE               
II.AA               
II.AE               
II.BE               
II.DA               
II.DE               
II.EE               
II.IT               
III.AP    1,07          
III.AT               
III.AZ    2,05          
III.DA               
III.DE    1,6          
III.IT               
IV.AP               
IV.AT               
IV.AZ               
IV.DA               
IV.DP               
IV.DZ               
IV.IT               

TriedaINFIVTIVTIOTKAJKAJKNJKNJKSJKSJKCK1KCK2KOZKPAMJL
I.AA1,55              
I.AE1,36              
I.BE1,97              
I.CE2,36              
I.DE1,58              
I.EE2,65              
II.AA1,56              
II.AE2,28              
II.BE2,68              
II.DA1,24              
II.DE1,68              
II.EE2,42              
II.IT               
III.AP     2,55 1       
III.AT2,35    3,18 1,67       
III.AZ     3,33 3       
III.DA               
III.DE               
III.IT1,23              
IV.AP     2,55         
IV.AT     2,52         
IV.AZ     3,43         
IV.DA     2,15         
IV.DP               
IV.DZ               
IV.IT               

TriedaMJLMANMANMKTMKTMATMATNBVNBVNOSNAZNAZ1NJ1NJ2NJ
I.AA     1,94         
I.AE     2,86         
I.BE     2,34         
I.CE     1,21         
I.DE2,38    2,69         
I.EE2,5    2,65         
II.AA   1,37 1,85         
II.AE     2,69         
II.BE     1,36         
II.DA2,33  1,19 2,43         
II.DE2,05    2,47         
II.EE3,37    3,32         
II.IT     1,91         
III.AP     2,33       1 
III.AT     1,15       1,67 
III.AZ     1,35       2,75 
III.DA1,75    2       1 
III.DE2,67    3,33         
III.IT     2,39         
IV.AP     1,41         
IV.AT 1,95   2,29         
IV.AZ     1,26         
IV.DA1,74    1,41         
IV.DP2,79    2,42         
IV.DZ2,79    3,16         
IV.IT     2,52         

Trieda2NJNEJNEJNJNNJVOBNOBNOKAOKNOKJOKJPRXPRXOSYPAY
I.AA    1,45          
I.AE      1,23        
I.BE      1,34        
I.CE      1,14        
I.DE      1,46        
I.EE      1,6        
II.AA    1,81 1        
II.AE      1,14        
II.BE      1,5        
II.DA    2,05 1,29        
II.DE      1,37        
II.EE      2,53        
II.IT    1,33 1      1,24 
III.AP               
III.AT    2,59 1,2        
III.AZ               
III.DA    2 1,25        
III.DE               
III.IT    1,7 1,1       1,74
IV.AP               
IV.AT    2,42          
IV.AZ               
IV.DA    1,33          
IV.DP               
IV.DZ               
IV.IT    1,25          

TriedaPUIPOSPOSPOEPOEPČOZPRNPRNPRAPRAPXAPROPEZPSPRPJ
I.AA   1,9           
I.AE         1,41     
I.BE         1     
I.CE         1,36     
I.DE         1     
I.EE         1,25     
II.AA   1,63           
II.AE         1,59     
II.BE         1,61     
II.DA   2,24           
II.DE         1     
II.EE         1,68     
II.IT         1,21 1,45   
III.AP         1,53     
III.AT         1,65     
III.AZ         1,32     
III.DA   1,94   1,13       
III.DE         1,7     
III.IT         1,1 1,32   
IV.AP 1,76       1,59     
IV.AT       1,33       
IV.AZ         1,78     
IV.DA   1,78           
IV.DP 2,11       1,84     
IV.DZ         1,58     
IV.IT           1,48  1,3

TriedaRJVSXTSIESIESIVSIZSIZSJLSLFSLFSLFSWAKMMKMMSEL
I.AA       2,16       
I.AE       2,82       
I.BE       1,93       
I.CE       2,32       
I.DE        2,65      
I.EE        2,8      
II.AA       2,37    1,22  
II.AE       3,03       
II.BE       2,46       
II.DA        2,43   1,19  
II.DE        2,84      
II.EE        2,84      
II.IT1,5 1,55    1,76   1,09   
III.AP  2   1,832,63       
III.AT       2,5       
III.AZ       3,36       
III.DA        1,941,94     
III.DE  2,15   3,1  3,5     
III.IT1,361,421,68    2,48       
IV.AP    1,38  3,14       
IV.AT1,44      2,57       
IV.AZ       2,87       
IV.DA        2,3      
IV.DP    1,89   3,05      
IV.DZ        3,37      
IV.IT1,361,441,56    2,07       

TriedaSELSPRSPRSTZSTZSTNSTNSRZSRZTCKTCKTKMTKMTSVTŠV
I.AA  1,06          1,14 
I.AE  1  2,5       1,58 
I.BE  1  1,66       1,48 
I.CE  1  2       1,41 
I.DE  1,12  2,58       1,35 
I.EE  1  2,5       1,55 
II.AA  1,04          1,33 
II.AE  1,1  1,38       1,14 
II.BE  1  1,71       1,61 
II.DA  1          1,7 
II.DE  1  1,32       1,35 
II.EE  1,11  1,42       1,42 
II.IT  1          1,23 
III.AP  1,03        2 1,16 
III.AT  1,3          1,11 
III.AZ  1,32          1 
III.DA  1          1,17 
III.DE  1        2,65 1,33 
III.IT  1          1,04 
IV.AP  1          1 
IV.AT  1          1,44 
IV.AZ  1          1 
IV.DA  1          1 
IV.DP  1,05          1,37 
IV.DZ  1          1,21 
IV.IT  1          1 

TriedaTEVTEVTOSTČOZTVZTVZTRHUCCUCTUCTMEUMEUVYEVYEVYT
I.AA  1  1,29         
I.AE  1            
I.BE  1            
I.CE               
I.DE               
I.EE               
II.AA  1,5     1,67      
II.AE               
II.BE               
II.DA        2,19      
II.DE               
II.EE               
II.IT  1            
III.AP  1,75            
III.AT        2,25      
III.AZ            2,87  
III.DA  1     2,44      
III.DE  1         2,1  
III.IT  1            
IV.AP  1            
IV.AT  1     2,14      
IV.AZ  1            
IV.DA  1     1,93  1,59   
IV.DP               
IV.DZ               
IV.IT  1            

TriedaVYTZEKZEKITE
I.AA    
I.AE    
I.BE    
I.CE    
I.DE    
I.EE    
II.AA    
II.AE    
II.BE    
II.DA    
II.DE    
II.EE    
II.IT    
III.AP2,33   
III.AT    
III.AZ3   
III.DA    
III.DE2,93   
III.IT    
IV.AP1,55   
IV.AT    
IV.AZ2,78   
IV.DA    
IV.DP2,79   
IV.DZ2,68   
IV.IT    

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.AA311091110200
I.AE22471100000
I.BE29815600000
I.CE274121200000
I.DE27391312300
I.EE20161300000
II.AA271010700100
II.AE290181010001
II.BE28591400000
II.DA2167800000
II.DE1956800000
II.EE19211510200
II.IT332210100000
III.AP304121400100
III.AT20461000030
III.AZ22061600401
III.DA1665500000
III.DE30062400000
III.IT311116400000
IV.AP292141300000
IV.AT21551100000
IV.AZ23071510000
IV.DA27119700000
IV.DP19251200100
IV.DZ19141400000
IV.IT27118800000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.AA314283138,164270137,74130,42
I.AE22199190,50198590,2360,27
I.BE29251986,86251986,8600,00
I.CE27270996,75270196,4680,29
I.DE272646101,772611100,42351,35
I.EE202275113,752223111,15522,60
II.AA273880143,703839142,19411,52
II.AE293380116,553239111,691414,86
II.BE283680131,433485124,461956,96
II.DA212651126,242605124,05462,19
II.DE19153780,89152880,4290,47
II.EE192944154,952840149,471045,47
II.IT333457104,763450104,5570,21
III.AP304764158,804670155,67943,13
III.AT203281164,053117155,851648,20
III.AZ223676167,093359152,6831714,41
III.DA161981123,811940121,25412,56
III.DE304636157,204552154,36842,83
III.IT31296395,58292094,19431,39
IV.AP293366116,073322114,55441,52
IV.AT213074146,383020143,81542,57
IV.AZ233972172,703853167,521195,17
IV.DA273332123,413332123,4100,00
IV.DP19141374,37125966,261548,11
IV.DZ19188599,21188599,2100,00
IV.IT272865106,112863106,0420,07

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB1130(102/28)71,89%12862,54%12827274530 2,60129
Anglický jazykB234(27/7)81,37%3479,85%34221011 1,4434
Dejepis 4(3/1)    1111 2,504
Maďarský jazyk a literatúra 65(38/27)55,15%6573,62%652222174 2,0565
Matematika 22(22/0)44,40%22         
Nemecký jazykB11(0/1)88,30%1100,00%11    1,001
Praktická časť odbornej zložky 165(129/36)           
Slovenský jazyk a literatúra 100(91/9)58,10%10064,81%1003236238 2,0799
Slovenský jazyk a slovenská literatúra 65(38/27)44,68%6456,43%651020305 2,4665
Teoretická časť odbornej zložky 165(129/36)    51543821 2,18164

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 165(129/36)64503120 2,04165

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborVzdelávacia oblasť
I.AA6317 M obchodná akadémia 
I.AE2675 M elektrotechnika 
I.BE2675 M elektrotechnika 
I.CE2675 M elektrotechnika 
I.DE2675 M elektrotechnika 
I.EE2675 M elektrotechnika 
II.AA6317 M obchodná akadémia 
II.AE2675 M elektrotechnika 
II.BE2675 M elektrotechnika 
II.DA6317 M obchodná akadémia 
II.DE2675 M elektrotechnika 
II.EE2675 M elektrotechnika 
II.IT2694 M informačné a sieťové technológie 
III.AP2675 M elektrotechnikapočítačové systémy
III.AT3917 M 03 technické a informatické služby v elektrotechnike 
III.AZ2675 M elektrotechnikaelektroenergetika
III.DA6317 M obchodná akadémia 
III.DE2675 M elektrotechnikapočítačové systémy, elektroenergetika
III.IT2694 M informačné a sieťové technológie 
IV.AP2675 M elektrotechnikapočítačové systémy
IV.AT3917 M 03 technické a informatické služby v elektrotechnike 
IV.AZ2675 M elektrotechnikaelektroenergetika
IV.DA6317 M obchodná akadémia 
IV.DP2675 M elektrotechnikapočítačové systémy
IV.DZ2675 M elektrotechnikaelektroenergetika
IV.IT2694 M informačné a sieťové technológie 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP6022
DPP  
Znížený úväzok82
ZPS11
Na dohodu41
 6423

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov26264
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
    
spolu26264

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
I.DEstrojníctvo3
I.EEstrojníctvo5
II.DEstrojníctvo4
II.EEstrojníctvo4
III.APgrafické systémy6
II.BEinformatika6
I.AEfyzika2
I.BEfyzika2
I.CEfyzika2
I.DEfyzika2
I.EEfyzika2

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška 3
2.kvalifikačná skúška33
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické13
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže okr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
NetRiders   1. miesto6. miesto
NetRiders   2. miesto 
NetRiders   4. miesto 
NAG 2017   3. miesto 
NAG 2017   4. miesto 
NAG 2017   7. miesto 
Enersol   2. miesto7. miesto 
Trenčiansky robotický deň   2. miesto 
Zenit v elektronike  1.miesto9.miesto 
Matematický KLOKAN   1. miesto 
Festival vedy a techniky AMAVET  1. miestopostup na Vernadsky National Contest 
ISTROBOT    2 x 3. miesto
Infoprog    1. miesto
Infoprog    2. miesto
Infoprog    3. miesto
Olympiáda informatiky  2. miesto  
SOČ  2 x 1. miesto  
Olympiáda v NEJ  1. miesto  
Olympiáda v NEJ  2. miesto  
Zenit v programovaní  1. miesto  
Súťaž stredných škôl v SIP  3. miesto  
Príprava podnikateľského plánu  3. miesto  
Majstrovstvá v ľahkej atletike 1.miesto   
Majstrovstvá v ľahkej atletike 2. miesto   
Majstrovstvá v ľahkej atletike 3.miesto   
Majstrovstvá v stolnom tenise žiakov 1.miesto3.miesto  
Majstrovstvá vo florbale žiačok 2. miesto   
Majstrovstvá vo florbale žiakov 3. miesto   
Majstrovstvá vo futbale žiakov 3. miesto   
Majstrovstvá v basketbale žiakov 2.miesto   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

V školskom roku 2016/2017 sme realizovali nasledovné aktivity zamerané na sebarealizáciu žiakov a  budovanie vnútorných mechanizmov prevencie.

1.      Aktivity v rámci vyučovania sú zamerané na propagáciu a realizáciu myšlienok humanizácie vzdelávania s  dôrazom na priateľskú, no súčasne na pracovnú atmosféru, umožnenie sebarealizácie žiakov, zážitku z objavovania, budovanie sebavedomia, sebahodnotenia  tak, aby sa žiak  škole nevyhýbal, ale mal z pobytu v nej radosť. Ku zvýšeniu atraktivity vyučovacích hodín prispievajú netradičné formy vyučovania, ako napr. hodiny maďarského jazyka a literatúry v podaní hercov divadla Thália Košice, hodina dejepisu v podaní hercov Via Historica Banská Bystrica, hodiny cudzích jazykov organizované formou stretnutia a diskusie so zahraničnými hosťami a absolventmi našej školy alebo celoškolské podujatie z príležitosti Európskeho dňa jazykov. Na vyučovacích hodinách využívame rôzne výučbové programy a aktivity, ako napr. Planéta vedomostí, program TINA, našimi žiakmi vytvorený softvér Type Writer, Graphmatica, GeoGebra, Pohoda, Interaktívne vzdelávanie podľa Štefana Švarca, AutoCAD, e-learning aSc a najmodernejšie učebné pomôcky, ako sú  hlasovacie zaradenia, interaktívne tabule, PC, dataprojektory  a pod.).

2.      Ukončovanie štúdia formou obhajoby vlastného projektu  umožňuje  dlhodobé samostatné riešenie pridelenej úlohy v mimoškolskom prostredí, čo pozitívne pôsobí na odborný a osobnostný rast žiakov. PČOZ prebieha touto formou v odboroch elektrotechnika a informačné a sieťové technológie.

3.   Mimovyučovacie aktivity  zahŕňajú:

a)     prácu žiakov v záujmových krúžkoch  - 46 krúžkov,  42  učiteľov,  635  žiakov k 15.9.2016 a 630 žiakov k 30.6.2017,

b)     súťaže  - SOČ, Mladý tvorca, Enersol, NAG, NetRiders,  Zenit v programovaní a elektronike, Infoprog, Festival vedy a techniky AMAVET, Istrobot, Trenčiansky robotický deň,  Profit, súťaž v technickom kreslení - Bratislava, súťaž v SIP, domáca súťaž v účtovníctve  - Komárno, Podnikateľský plán – USJ Komárno, olympiáda SJL, ANJ, NEJ, MO, OI, OĽP, biblická olympiáda, Pekná maďarská reč, Poznaj slovenskú reč, recitačná súťaž M. Tompu, Najlepší angličtinár, PANGEA, Matematický KLOKAN, domáca matematická súťaž – Hurbanovo, Genius Logicus, Matematický náboj,

c)      súťaže organizované na pôde našej školy našimi učiteľmi – Vianočný šachový turnaj, Memoriál A. Zoričákovej v ADK, súťaž v SUDOKU, súťaž v UCT, súťaž cvičných firiem,

d)     akcie organizované našimi učiteľmi a žiackou radou -  Deň študentstva spojený s imatrikuláciami, Deň otvorených dverí, Ples študentov, Konferencia Individuálna energetika,  Mikuláš pre žiakov a zamestnancov školy, výlet za odmenu do Jihlavy úspešných reprezentantov školy, koncert Zhudobnené básne, Valentínska pošta,

e)     stužkové slávnosti tried 4. ročníka,

f)       športové súťaže a turnaje vo futbale, florbale, futsale, basketbale, volejbal, stolnom tenise a atletike.

 

4.      Aktivity určené zvlášť nadaným žiakom – SOČ, ZENIT v programovaní a elektronike, Enersol, NAG, Infoprog, Festival vedy a techniky AMAVET, Istrobot,  NetRiders, predmetové olympiády v ANJ, NEJ, MO, OI, Matematický KLOKAN, Genius Logicus, PANGEA, Recitačná súťaž M. Tompu.

5.      Prezentácie  prác študentov na podujatiach ako sú Mladý tvorca, Festival vedy a techniky AMAVET, výstava prác SOČ, výstava KOP, Deň otvorených dverí na ZŠ, Trenčiansky robotický deň, Istrobot, Enersol.

6.      Exkurzie  -  AE Mochovce,  ZSE, závod Heineken Hurbanovo, Volswagen, Národná rada SR, čokoládovňa Kittsee, Gaudeamus Slovakia, Národná banka Slovenska, Železnice SR, Technické múzeum Viedeň, výstava „Láthatatlan – Neviditeľné“ Budapest.

7.      Prednášky  - Konferencia Individuálna energetika, odborný seminár v rámci Týždňa boja proti drogám, prednáška na tému extrémizmu a šikanovania, prednáška Červeného kríža o HIV, vzdelávací program Fyzikálne pokusy, vzdelávací program Zneužívanie moci – neužitočná moc masmediálneho priemyslu, preventívne poradenstvo v systéme služieb zamestnanosti, prezentácie VŠ pre maturantov, prednáška a ukážky štátnej polície v oblasti prevencie a boja proti drogám.

8.      Prax žiakov v mimoškolskom prostredí (podniky a inštitúcie  v SR ) – žiaci si prax zabezpečujú sami.

9.      Aktivity s dôrazom na humanizmus a spolupatričnosť  sa zaoberali témami ako napr.  životná orientácia, sebahodnotenie, boj proti AIDS, medziľudské vzťahy, extrémizmus, šikanovanie, bezpečný  sex a závislosť od alkoholu, fajčenia a iných omamných látok.  Patria sem Študentská  a Valentínska kvapka krvi, výtvarná súťaž Závislosť- nezávislosť, filmové predstavenie a koncert v rámci Týždňa boja proti drogám, 12 – hodinový basketbalový maratón pri príležitosti Dňa boja proti AIDS organizovaný na našej škole a divadelné predstavenia v Bratislave, Nitre a Győri.

Veľkú pozornosť venujeme charitatívnym akciám -  vianočný  program  pre Domov  sociálnych služieb Vek nádeje v Nových Zámkoch, Špeciálnu školu v Nitre a Súkromnú špeciálnu školu v Nových Zámkoch, Hodina deťom, Belasý motýľ, Biela pastelka, Deň narcisov.

10. Spolupráca s inštitúciami – Mestský úrad, Centrum psychologických služieb  – práca s problémovými žiakmi, firmy Fiber Tech Industry, ZSSK, Národné centrum rorbotiky, DELL s.r.o., European Composite Holding s.r.o.,  MATADOR HOLDING a.s., ITAS, ASIT, BONUL S.R.O., Osram a.s., Automotive Lighting s.r.o., FaxCOPY a.s., PROMIS s.r.o.

11. Výchovné rozhovory s problémovými žiakmi a ich rodičmi za prítomnosti riaditeľa, resp.  zástupcu riaditeľa a triedneho učiteľa – 8  krát.

 

 

Prevažná časť aktivít  sa koná  počas celého roka (príprava, realizácia, vyhodnotenie).

V našej škole kladieme dôraz na zachovanie úspešných tradičných akcií, ale neustále hľadáme nové príležitosti na spestrenie života školy a jej študentov.

Počas školského roka 2016/17 sme riešili jeden  prípad záškoláctva žiaka a jeho vysokej neospravedlnenej absencie. V spolupráci s políciou sme  robili prednáškové akcie o prevencii,  kriminalite a protidrogových  závislostiach.

Chceme zdôrazniť, že našou prioritou je vytváranie podmienok na plnú sebarealizáciu študentov podľa ich záujmov a schopností. Pri takomto množstve aktivít sa vyskytli   aj porušenia školského poriadku, ktoré sme   riešili  adresným výchovným pôsobením   a diskusiou so žiakmi s následným pozitívnym výchovným výsledkom. V niekoľkých prípadoch boli udelené výchovné opatrenia – napomenutie a pokarhanie triedneho učiteľa alebo znížená známka zo správania. Tento postup pokladáme za správny a budeme v ňom pokračovať.

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty


Názov projektu

 

Celkový    finančný prínos

pre školu

Spolufinancovanie

 

(Kto a  v akej výške poskytol - poskytne finančné prostriedky)

Doba realizácie

 

     ( od  -  do )

Stav projektu

Podaný
Schválený
Realizovaný
(Vyznačte krížikom )

 P

 S

R

Erasmus+ :
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 2016 -Odbornosť bez hraníc

48 718,00 €

SAAIC

5.9.2016 – 4.9.2017

X

X


X


Spojovacia chodba medzi hlavnou budovou a telocvičným traktom

19 502,05 €

ÚNSK

20.10.2016 – 9.11.2016

X

X


X

Učebňa v prírode

2 800,00 €
600 €

Nadácia SlSp
NF Združenie priateľov SPŠE a OA

Jún 2017-august 2017

X

X


X

Výmena osvetlenia

19 620,00 €

ÚNSK

Október 2016

X

X

X

IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie
IT akadémia partner

 

MŠVVaŠ SR

September 2017 – október 2020

X

X

 

IROP: Obnova technického vybavenia pre moderné odborné vzdelávanie v škole budúcnosti

2 350 420, 35 €

MPaRV SR

 

X

 

 

Zateplenie budovy školy

cca. 1 200 000, €

ÚNSK

 

X

 

 

Multifukčné ihrisko

260 948,12 €

ÚNSK

 

X

 

 

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum inšpekčnej kontroly: 16.3.2017

Druh inšpekcie: tematická inšpekcia - realizácia EČ a PFIČ MS 2017

Záver: Pripravenosť školy ako aj priebeh a organizácia externej časti  maturitnej skúšky z matematiky boli v súlade s pokynmi.

 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 29.6.2017

Druh inšpekcie: následná kontrola Štátnej školskej inšpekcie – záznam o výsledku plnenia opatrení zo dňa 16.6.2016.

Záver: Opatrenie bolo splnené.

 

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V šk.r.2016/2017 sa vyučovanie zabezpečovalo v dvoch objektoch v Nových

Zámkoch:

1, na Komárňanskej ul. 28

2, na Ul .B. Němcovej 6

Komplex budov na ulici Komárňanská 28 je vzhľadom na svoj vek ( 30 r.) v priemernom technickom stave, priestory sa postupne podľa finančných možností školy opravujú. V tomto školskom roku sa vybudovala spojovacia chodba medzi hlavnou budovou a telocvičným traktom. V súčasnosti je škola realizuje niekoľko projektov, ktoré riešia zateplenie, výmenu okien, dverí, podláh, sanity, opravy strechy.

V troch pavilónoch na ulici B. Němcovej č.6 sa realizuje praktické vyučovanie. Priestory sú vyhovujúce, je však potrebná oprava fasád budov so zateplením. Zamurovanie šiestich terás a vybudovanie niekoľkých odborných učební s najnovšou didaktickou technikou je plánované v rámci podaného projektu IROP: Obnova technického vybavenia pre moderné odborné vzdelávanie v škole budúcnosti.

V uplynulom školskom roku škola prevádzkovala :

24 kmeňových učební (delená 2)

13 učební výpočtovej techniky

8 učební pre prax

4 laboratóriá

6 odborných učební

4 učební pre delené vyučovanie

1 kuchyňu, 1 jedáleň

2 telocvične

2 vonkajšie ihriská

Materiálno-technické vybavenie školy je na úrovni, ktorá umožňuje zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.

Škola disponuje:

- didaktickou technikou v počte 73 ks

- meracou technikou v počte 348 ks

- výpočtovou technikou v počte 347 PC

Rozhodnutím MŠ, vedy, výskumu a športu SR č. 2011-14796/35828:2-923 z 11.10.2011 školský internát už nie je súčasťou našej školy.

Ubytovanie žiakov, ktorí sú z väčšej vzdialenosti, je riešené v školskom internáte na SOŠ stavebnej, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie


1.    dotácia zo štátneho rozpočtu  za rok 2016                                       1 439 136,66 € 

2.    finančné príspevky získané od rodičov  

            Príjem                                                                                   21 667,00€ 

            Výdavky                                                                                8 025,00 €

-     spotrebný materiál na odbornú prax žiakov                  3 000,00 €

-     kancelárske potreby                                                            671,00 €

-     súťaže, olympiády, SOČ, kultúra                                    3 126,00 €

-     rôzne                                                                                    1 228,00 €

3.    2% z odvedených daní fyzických a právnických osôb za rok 2016

            Príjem                                                                                              6 400,00 €

Výdavky                                                                                          3763,00 €

-     učebné pomôcky                                                               3 763,00 €

4.   Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy 

            Príjem                                                                                              19 710,00 €

Výdavky:                                                                                        19 710,00 €

-     výpočtová technika                                                           12 479,90 €

-     prevádzkové stroje                                                             1 198,50 €

-     všeobecný materiál                                                           3 796,60 €

-     softvér                                                                                  2 235,00 €

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Škola, vníma svoju úlohu vo výchove a vzdelávaní komplexne, preto jej ciele tvoria celok, pozostávajúci z čiastkových cieľov:

 

1.     Pripraviť absolventov školy na život po strednej škole

 

Našej škole kladie záleží na tom, aby jej absolventi boli pripravení na zmeny a obstáli v cudzom prostredí. Preto kladie dôraz na prostredia, na vysokoškolské štúdium, na  psychické zvládnutie zmien pri strate            zamestnania    (nepodľahnúť alkoholizmu, drogám  a mravnému     úpadku) a pripravenosť absolventov na celoživotné vzdelávanie (nemať problémy absolvovať  rekvalifikačné kurzy v staršom veku).

Na základe spätnej väzby od žiakov a rodičov  sa nám daný cieľ vo veľkej miere darí napĺňať.

2.    Vyzbrojiť absolventov špičkovými odbornými kompetenciami
a vedomosťami.

Tento cieľ sme si od školského roku 2016/2017 vytýčili ako prioritný.

Je pre nás dôležité, aby naši žiaci mali dobré technicko-odborné znalosti.

Výsledky MS a skutočnosť, že vyše 90 % našich absolventov je nielen prijatých na VŠ, ale drvivá väčšina z nich aj úspešne doštuduje, ako aj to , že naši absolventi sú zamestnaní,  poukazujú na to, že tento cieľ, až na výnimky,  úspešne napĺňame. V školskom roku 2016/2017 naši maturanti dosiahli vynikajúce výsledky v EČ a PFIČ MS 2017 v rámci Nitrianskeho kraja vo všetkých predmetoch. Záujem o štúdium na našej škole a prílev veľmi dobrých žiakov zo ZŠ je podmienený aj ponukou našich študijných odborov. Najväčší záujem je o študijný odbor informačné a sieťové technológie, ktorý je  od školského roka 2017/2018 zaradený do siete v novovytvorenej skupine odborov 25. Prehĺbili sme  spoluprácu s občianskym združením ASIT, ITAS a firmami DELL, Fiber Tech Industry, Národným centrom robotiky, Osram, Automotive Lighting Jihlava, ZSE, ZSSK, MATADOR HOLDING, Bonul a ďalšími. Zástupcovia spomínaných firiem sa zúčastnili na Dni otvorených dverí a naši žiaci absolvovali niekoľko odborných exkurzií u nich.

V rámci zlepšenia odbornej prípravy našich žiakov sme sa zapojili do projektu Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 2016 - Odbornosť bez hraníc v rámci programu Erasmus +. 18 žiakov školy sa zúčastnilo trojtýždňovej odbornej praxi v Londýne.

3.    Dať absolventom všeobecný prehľad s dôrazom na počítačovú gramotnosť a ovládanie cudzích jazykov.

Vzhľadom na odborné zameranie našej školy sa snažíme o to, aby  úroveň počítačovej gramotnosti našich žiakov bola  čo najlepšia. V najväčšej miere k tomu prispieva PK výpočtovej techniky, a to na medzinárodnej certifikovanej úrovni. Naši absolventi tu môžu  získať medzinárodný certifikát ECDL, certifikáty Cisco IT Essentials, CCNA 1, CCNA 2, CCNA 3, CCNA 4 a priemyselný certifikát CCNA.V 2. – 4. ročníku prebieha ročníková previerka počítačovej gramotnosti.

Kompetencie IKT žiaci používajú na odborných i všeobecnovzdelávacích predmetoch. Neodmysliteľnou súčasťou vyučovacích hodín sú výučbové programy ako GeoGebra, Graphmatica, Pohoda, MRP, TYPE WRITER, AFT, TINA, Microsoft Office, AutoCad. Používanie spomínaného softveru je možné aj vďaka vynikajúcej vybavenosti školy výpočtovou technikou – 17 interaktívnych tabúľ a vyše 300 počítačov v odborných i kmeňových učebniach. K napĺňaniu tohto cieľa prispieva aj dobrá pripravenosť pedagógov, ktorí sa zúčastňujú rôznych kurzov a školení kontinuálneho vzdelávania, ako aj medzinárodných certifikačných testov.

Pri výučbe cudzích jazykov kladieme dôraz na ovládanie daného jazyka na úrovni maturitnej skúšky, ako aj na jeho používanie v každodennom živote. Okrem prípravy žiakov na maturitné skúšky v rámci vyučovania sa organizujú na našej škole aktivity pre žiakov, ktoré umožňujú popri osvojení teoretickej roviny jazyka, aj praktické využitie jazykových schopností ako napr. akcia organizovaná na našej škole pri príležitosti Dňa európskych jazykov, stretnutie a diskusia so zahraničnými hosťami a bývalými absolventmi zamerané na výučbu a používanie cudzích jazykov v praxi. Naši najlepší žiaci dosiahli popredné  umiestnenia v krajskom kole olympiády v anglickom a nemeckom jazyku. Ako to dokazujú mnohí naši absolventi ( sú úspešní v štúdiu na VŠ, absolvovali jazykové pobyty v zahraničí, cestujú po svete, používajú jazyk v každodennej práci a v živote), darí sa nám vyzbrojiť žiakov jazykovými kompetenciami, ktoré im pomôžu uplatniť sa v konkurenčnom boji na trhu práce. V školskom roku 2016/2017 naši maturanti dosiahli vynikajúce výsledky v EČ a PFIČ MS 2017 v rámci Nitrianskeho kraja vo všetkých predmetoch.

Štúdium predmetu sieťové a informačné technológie a príprava na certifikačné skúšky Cisco prebieha v anglickom jazyku, čo sa odzrkadľuje na vynikajúcej úrovni znalosti anglického jazyka absolventov študijného odboru  IST.

 

4.    Vychovať absolventa tak, aby našiel vlastné miesto v spoločnosti.

 Našu výchovnú činnosť zameriavame na:

-       zvládnutie ľudského spolunažívania – výchova k empatii, tolerancii  - spolunažívanie  príslušníkov rozdielnych národností, rozvíjanie komunikačných schopností a ochoty pomôcť,

-       rozvíjanie kritického spôsobu myslenia - neosvojiť si cudzie myšlienky bez výhrad, tvoriť vlastný názor, schopnosť spracovať a vyhodnocovať informácie, vedieť robiť adekvátne závery,

-       výchovu k zdravému spôsobu života - starostlivosť o vlastné zdravie - (zdravá výživa, pravidelný pohyb  a udržanie  si fyzickej kondície,  vyhýbať sa nadmernému  užívaniu alkoholických  nápojov, omamných látok a drog a fajčeniu),

-       rozvíjanie estetického cítenia.

 

Dané ciele sa  nám darí napĺňať prostredníctvom charitatívnych akcií, v rámci vyučovacích hodín, odborných exkurzií, prednášok so školskou psychologičkou, výzdoby školy, prípravy stužkových slávností a rozlúčkovej slávnosti.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

V školskom roku 2016/2017 naši žiaci dosiahli vynikajúce umiestnenia v rôznych súťažiach na krajskej, celoštátnej aj medzinárodnej úrovni.

Uvádzame len tie najlepšie:

1.miesto - národné kolo súťaže Net Riders v kategórii CCNET

6.miesto - medzinárodné kolo súťaže Net Riders v kategórii CCNET

1.miesto - národné kolo súťaže Matematický KLOKAN

2.miesto - národné kolo súťaže Net Riders v kategórii CCNET

4.miesto - národné kolo súťaže Net Riders v kategórii CCNET

3.miesto - národné kolo súťaže NAG 2017 kategória UNI

7.miesto - národné kolo súťaže NAG 2017 kategória UNI

4.miesto - národné kolo súťaže NAG 2017 kategória HS3

1.miesto - krajské kolo Zenit v elektronike

9.miesto - celoštátne kolo Zenit v elektronike

2.miesto - krajské kolo súťaže Enersol

7.miesto - celoštátne kolo súťaže Enersol

2.miesto - národné kolo súťaže Trenčiansky robotický deň

1. miesto - krajské kolo Festival vedy a techniky AMAVET

postup na Vernadsky National Contest - národné kolo AMAVET

2 x 3.miesto - medzinárodné kolo súťaže Istrobot

1,2, a 3.miesto - súťaž s medzinárodnou účasťou Infoprog

1.miesto - krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

2.miesto - krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

2.miesto - krajské kolo olympiády v informatike

2 x 1.miesto - krajské kolo SOČ

1.miesto - krajské kolo Zenit v programovaní

3.miesto - krajské kolo Súťaž stredných škôl v SIP

3.miesto - Súťaž príprava podnikateľského plánu

Vzhľadom na niektoré nedostatky navrhujeme nasledovné opatrenia v záujme ich odstránenia:

1. Nadviazať a prehlbovať spoluprácu s firmami DELL, Fiber Tech Industry, Bonul, MATADOR, Národné robotické centrum, ZSE, OSRAM ako aj s ďalšími potencionálnymi zamestnávateľmi našich absolventov.

2. Pokračovať v ďalšej rekonštrukcii školy prostredníctvom projektov podaných na ÚNSK Nitra (IROP, zateplenie budovy, výmena svietidiel v triedach, rekonštrukcia telocvične, multifunkčné ihrisko a pod.) a pokračovať v procese vypracovania a realizácie.

3. Naďalej sa zameriavať na boj proti užívaniu návykových látok.

4. Venovať zvýšenú pozornosť sledovaniu a podávaniu prihlášok do rozmanitých projektov vrátane projektov s medzinárodnou účasťou.

5. Zamerať pozornosť na ešte lepšiu propagáciu školy smerom k regionálnym podnikom a firmám.

6. Zvýšiť motiváciu žiakov nižších ročníkov k účasti na SOČ.


Silné stránky

 • dobré meno školy v regióne
 • dlhoročná tradícia
 • atraktívna poloha školy, široká spádová oblasť
 • výborné podmienky  pre  vzdelávanie žiakov – 17 učební s interaktívnou tabuľou, vyše 300 počítačov, vysokokvalifikovaní pedagógovia, veľa vyškolených PZ na prácu s interaktívnou tabuľou a výučbovým softvérom 
 • kvalitní, vysokokvalifikovaní a flexibilní pedagógovia
 • vynikajúca spolupráca učiteľov – v rámci PK, medzi PK aj s vedením školy
 • stabilný záujem žiakov o štúdium na našej škole
 • ponuka študijného odboru informačné a sieťové technológie
 • aktívny manažment školy
 • dlhodobé popredné umiestnenia našich žiakov na súťažiach v krajských a celoslovenských kolách
 • organizovanie veľkého počtu súťaží, školských i mimoškolských akcií
 • zavádzanie najnovších, inovatívnych   vyučovacích metód a foriem vo väčšine predmetov
 • prehľadná a pravidelne aktualizované webové sídlo školy
 • vedenie pedagogickej dokumentácie v elektronickej podobe –  aSc Agenda, aSc Rozvrhy, aSc Suplovanie, EduPage PRO, EduPage Elearning, Internetová žiacka knižka, Elektronická triedna kniha
 • podpora vzdelávania učiteľov
 • široká ponuka krúžkovej činnosti
 • častá reprezentácia školy doma aj v zahraničí
 • vynikajúce výsledky v prijímaní našich žiakov na VŠ a ich uplatnenie na pracovnom trhu
 • interný  školský psychológ –konzultácie pre žiakov i učiteľov
 • systematická práce s integrovanými žiakmi – trojuholník žiak – triedny učiteľ a pedagógovia – psychológ
 • tvorivá a priateľská atmosféra v škole

 

Slabé stránky

 • nevyhovujúci technický stav budovy školy
 • absencia zahraničných lektorov vo výučbe cudzích jazykov
 • nízka zapojenosť žiakov nižších ročníkov  do SOČ

 

Príležitosti

 • rozšírenie ponuky školy o pomaturitné štúdium
 • propagácia školy nielen v regionálnych, ale aj v celoslovenských médiách
 • využívať učebne s interaktívnou tabuľou na výučbu v čo najväčšom počte predmetov
 • používať najnovšie inovatívne  vyučovacie metódy  s využitím modernej didaktickej techniky

 

Hrozby

 • demografický pokles populácie
 • klesajúca vedomostná úroveň žiakov zo ZŠ
 • zvyšujúci sa počet žiakov zo sociálne znevýhodnených rodín, so ŠVVP a psychickými a rodinnými problémami
 • veľká  konkurencia – široká ponuka SOŠ v okolí
 • klesajúci záujem rodičov o aktívnu spoluprácu so školou
 • nízke morálne a finančné ohodnotenie učiteľa v spoločnosti
 • syndróm vyhorenia u učiteľov

 

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Cisco kurz "IT Essentials" č.129 Ing. Michal Miko
Cisco kurz "IT Essentials" č.228 Ing. Michal Miko
Cvičná firma pre 4.r. TIS5 Ing. Viera Macáková
Futbalovo - florbalový 224 Mgr. Ladislav Lencsés
Futbalovo-florbalový krúžok 166 Mgr. Ladislav Lencsés
Gymnastický krúžok1 Mgr. Anikó Decsi
Konverzácia v slovenskom jazyku pre žiakov s VJM8 PaedDr. Lucia Kálaziová
Konzultácie k maturitnej skúške pre 4. roč. VJM9 Mgr. Emőke Benková
Krúžok Advanced ECDL 32 Ing. František Hortai
Krúžok ANJ pre slaboprospievajúcich7 Mgr. Zuzana Nováková
Krúžok aplikovanej elektrotechniky12 Ing. Zoltán Tóth
Krúžok CISCO kurzov, údržby a opráv PC č. 126 Ing. Michal Miko
Krúžok CISCO kurzov, údržby a opráv PC č. 220 Ing. Michal Miko
Krúžok cvičenia zo strojopisu pre 1. r. OA20 Ing. Alexandra Sochová
Krúžok elektroenergetiky12 Ing. Štefan Švarc, PhD.
Krúžok elektroniky a automatizácie VJM6 Ing. Ladislav Tóth
Krúžok konzultácií z ELE a ZENITU4 Ing. Ladislav Ferencz
Krúžok konzultácií z KOP a ELK6 Ing. Ladislav Jandas
Krúžok KOP - GEL3 Ing. Karol Gelle
Krúžok KOP - HOR13 Ing. František Hortai
Krúžok KOP - MOL2 Ing. Tibor Molnár
Krúžok KOP - MOM8 Mgr. Martin Molnár
Krúžok KOP - SZO1 Ing. Juraj Szőcs
Krúžok MJL14 PaedDr. Viktória Csepedi
Krúžok mladých technikov1 Ing. Roman Keszeg
Krúžok nástenkárov5 PhDr. Denisa Veselá
Krúžok navíjania elektrických strojov5 Ing. Jozef Elek
Krúžok odborných prác1 Mgr. Peter Hudec
Krúžok opráv elektrických zariadení4 Ing. Ondrej Rimovský
Krúžok PLC a ELK15 Ing. Ladislav Korinek
Krúžok pomoci v matematike - DEK27 Mgr. Imrich Dékány
Krúžok pomoci v matematike - SAI22 Mgr. Anita Šaraiová
Krúžok pomoci vo fyzike1 RNDr. Peter Roskó
Krúžok silnoprúdovej elektrotechniky9 Ing. László Forró
Krúžok SOČ27 Ing. Lenka Danácsová
Krúžok školského časopisu3 Mgr. Ivana Švandová
Krúžok technickej angličtiny0 Ing. Zoltán Tóth
Krúžok účtovníctva pre 3. a 4.r. OA 30 Ing. Janette Ürgeová
Krúžok účtovníctva pre OA a TIS27 Ing. Marta Szabóová
Mladý záchranár7 Ing. Dagmar Škrhová
Praktická ekonomika32 Ing. Jana Rošková
Spoločenskovedný krúžok27 Mgr. Mária Kradláková
Stenografia a korešpondencia5 Ing. Renáta Szűcsová
Šachový krúžok8 Ing. Koloman Halász
Školský včelársky krúžok29 Ing. Pavol Verný
Údržby a opravy PC 18 Mgr. Peter Cucor

Záver

Vypracoval: RNDr. Peter Lénárt

V Nových Zámkoch, 11. októbra 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie