• Výchovné poradenstvo

    •       

     Výchovné poradenstvo

                                                    Výchovný poradca: Ing. Alexandra Sochová

     Kontakt: 0356418256

     Konzultačné hodiny v školskom roku 2018/2019:  streda a štvrtok od 7.00 do 7.55 hod.

     Možnosť konzultácií po dohode aj v inom termíne.

      

     Hlavné úlohy:

     • konzultačná činnosť- konzultácie so žiakmi, ich zástupcami pri riešení výchovných problémov
     • poradenstvo-  v oblasti výchovy a vzdelávania, budúcej profesijnej orientácie
     • koordinačná činnosť- spolupráca a sprostredkovanie prepojenia školy s poradenskými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti a mládež

     Cieľom  práce výchovného poradenstva je na základe navrhnutých aktivít posilniť profesijný a hodnotový vývoj žiakov, podpora ich zdravého sebavedomia, rešpektovania názorov, rozvíjať demokratické cítenie. Našou snahou bude prostredníctvom aktivít predchádzať  všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasovej nenávisti.

     Hlavné ciele :

     - posilňovať a podporovať pozície výchovného poradenstva

     - spolupracovať s vedením školy a pedagógmi, podieľajúcimi sa na výchovno-vzdelávacom procese

     - spolupracovať s triednymi učiteľmi

     -podporovať rozvoj osobnosti žiaka, rozvíjať jeho schopnosti, tvorivosť, zodpovednosť za svoj osobnostný rast

     -prijímať opatrenia na odstránenie záškoláctva niektorých žiakov

     -poskytovať informácie a poradenské služby v oblasti profesijnej orientácie a kariérového poradenstva pri výbere VŠ a pri voľbe povolania

     -v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa zabezpečovať aktívnu ochranu žiakov pred sociálno-patologickými javmi v spolupráci s koordinátorom prevencie drogových závislostí

     -predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie ,intolerancie a rasovej nenávisti

     -spolupracovať s inštitúciami, organizáciami, združeniami, ktoré napomáhajú pri riešení problémov, ktoré sú v kompetencii výchovného poradenstva

     -systematicky zvyšovať úroveň poznatkov vo výchovnom poradenstve, aktualizovať informácie v oblasti metodickej, poradenskej a informačnej v spolupráci s MC a s ostatnými inštitúciami, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní mládeže.

      

     AKTIVITY V OBLASTI VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA  2015/2016:

     September:

      -    vypracovanie plánu práce výchovného poradcu v súlade s plánom práce PK a plánom   práce  školského psychológa

     -    tvorba informačnej nástenky

     -    adaptačný pohovor so žiakmi 1. ročníka

     -    účelové cvičenie pre 1. a 2. ročníky

     -  informácie o výchove a vzdelávaní pre triednych učiteľov na triedne schôdzky ZRŠ

     -    nadviazanie spolupráce s ÚPSV a R Nové Zámky, MsP, OPPP

     -    konzultácie s triednymi učiteľmi a rodičmi

      -   aktuálne témy: holokaust a dnešok, svetový deň jazykov

      

     Október:

     • informácie o možnostiach štúdia pre žiakov 4.ročníka
     • aktivity s lektorkou ÚPSV a R
     • adaptačný pohovor so žiakmi 1. ročníka
     • besedy o problémoch v učení so školskou psychologičkou
     • nadviazanie spolupráce so školami (ZŠ), s absolventmi našej školy, propagácia dosiahnutých výsledkov školy,
     •  Deň otvorených dverí
     • beseda o aktuálnych témach: mesiac úcty k starším, 2.10.-Svetový deň bez násilia, 10.10- Svetový deň duševného zdravia
     • účasť na burze práce a vzdelávania- prezentácia školy

      

     November:

     • konzultácie s triednymi učiteľmi a s ostatnými pedagogickými pracovníkmi
     • imatrikulácie žiakov 1. ročníkov
     • beseda o  prevencie kriminality mládeže  a drogových závislostí zameraná na prevenciu sociálno-patologických javov
     • informácie o ďalšom štúdiu pre žiakov 4. ročníka
     • aktivity k týždňu boja proti drogám
     • príprava a uskutočnenie školského kola olympiády ľudských práv
     • spolupráca s Červeným krížom- Kvapka krvi
     • účasť žiakov na koncerte s protidrogovou tematikou

      

     December:

     • športom proti AIDS ( 12 hodinový basketbalový turnaj a floorball)
     • zisťovanie sociálnej klímy v triedach s dopadom na študijné výsledky v spolupráci s triednymi učiteľmi
     • vianočný šachový turnaj
     • slávnostná vianočná akadémia
     • informácie o VŠ, konzultácie so žiakmi
     • uskutočnenie školského kola olympiády ľudských práv

      

     Január:

     • priebežné konzultácie o VŠ, profesionálnej orientácii, prezentácie študentov VŠ
     • pomoc žiakom 4. ročníka pri vyplňovaní prihlášok na VŠ
     • pokračovanie prevenčného programu Priateľ polície
     • návšteva divadelného predstavenia- Nitra, Bratislava

      

     Február:

     • výchova k manželstvu a rodičovstvu- beseda s odborníkom
     • Valentínska pošta- spolupráca so žiackou radou
     • DOD na jednotlivých VŠ, priebežné konzultácie, individuálne pohovory
     • stretnutie pracovníkov UPSV a R  so žiakmi 4. ročníka
     •  

     Marec:

     • návšteva UPSVaR v NZ so žiakmi 4.ročníka (podľa možnosti)
     • beseda s krajskou koordinátorkou PPZ -  zameraná na tému prevencia zneužitia mladých ľudí v zahraničí na trhu práce
     • príprava na vedomostnú súťaž Mladý Európan
     • aktuálna téma: Predchádzajme diskriminácii, rasovej nenávisti, intolerancii a xenofóbii

      

     Apríl:

     • beseda so školským psychológom pre žiakov 4.ročníka :ako odbúrať stres pred maturitami
     • preventívne aktivity pri príležitosti Svetového dňa zdravia, zdravý spôsob života
     • úprava areálu školy

      

     Máj:

     • beseda , nástenka na tému -Medzinárodný deň bez fajčenia
     • poznávacia exkurzia s výchovným cieľom- holokaust-  Oswiencim

      

     Jún:

     • účasť žiakov 1. ročníka na dni otvorených dverí MSP
     • pohybom ku zdraviu- medzinárodný futbalový turnaj

      

     •  spolupráca s aktivistami UNICEF
     • systematicky budovať školskú  knižnicu

     Plán práce VP vychádza z úloh stanovených v Pedagogicko-organizačných pokynoch vydaných MŠVVŠ SR na školský rok 2016/2017, z vyhlášky MŠ SR č.43/1996 Z. z. o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach, zo zákona č.318/2008 o maturitných skúškach, z úloh obsiahnutých v Národnom pláne výchovy k ľudským právam na roky 2005-2014 a Národného programu ochrany zdravia.

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie