•          IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie  - národný projekt, v rámci ktorého škola získala vybavenie pre IT Science Lab na vyučovanie nových moderných predmetov, hlavne IOT (Internet vecí). V novom Science Labe budú môcť naši žiaci získavať nové odborné poznatky inovatívnou formou vyučovania – bádateľským vyučovaním.

    Okrem toho naši pedagógovia bezplatne absolvujú množstvo školení v oblasti najnovších IT technológií, majú možnosť využívať najnovšie metodiky vyučovania nielen IT predmetov, ale aj všetkých prírodovedných predmetov.

    V rámci celonárodného projektu sa zúčastňujú odborných exkurzií v IT firmách, aby svojim žiakom mohli nové vedomosti sprostredkovať v duchu najmodernejších technológií, ktoré sa v dennej praxi využívajú, zároveň tak projekt zabezpečuje prepojenie školy s pracovnou praxou a problémami v oblasti IT, ktoré sú v praxi najaktuálnejšie.

     

    Projekt našim žiakom ponúka možnosť bezplatne získať ECDL certifikát, zúčastniť sa odborných prednášok a besied, zapojiť sa do rôznych krúžkov, súťaží, workshopov a iných popularizačných aktivít. 

     

    Science_Lab(1).docx

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie